PL

EN

Informacje dla promotorów

Informacje dla przyszłych na promotorów

 1. Uprzejmie prosimy przyszłych promotorów o zapoznanie się z przepisami:
  - ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (PSWiN), dotyczącymi sprawowania opieki naukowej nad doktorantem, m.in. art. 183 i 190;
  - Regulaminem Szkoły Doktorskiej PBŚ;
  - bieżącymi zasadami Rekrutacji.
 2. Przed podjęciem decyzji o aplikowaniu kandydata do Szkoły Doktorskiej PBŚ, przyszły promotor powinien zadbać o odpowiedni dorobek publikacyjny doktoranta, wstępny temat rozprawy, plan badawczy oraz źródła finansowania badań i stypendium doktoranckiego.
 3. O finansowanie badań i stypendiów doktoranckich można aplikować np. w projektach:
  - NCN: Preludium bis, Opus;
  - MEiN: Doktorat wdrożeniowy.

Informacje dla promotorów

 1. Prosimy promotorów o zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi opracowania Indywidualnego Planu Badawczego i zaangażowanie się w jego przygotowanie oraz coroczne raportowanie.
 2. Promotor powinien mieć świadomość, że negatywna ocena śródokresowa doktoranta albo negatywne recenzje rozprawy doktorskiej mogą decydować o możliwościach podjęcia się kolejnej funkcji promotora (PSWiN, art. 190.6).
 3. Należy pamiętać, że promotor może poinformować dyrektora Szkoły Doktorskiej PBŚ o braku postępów w realizacji rozprawy, co może skutkować skreśleniem doktoranta, bez wspomnianych wyżej konsekwencji dla promotora (PSWiN, art. 203.2).
 4. Prosimy, aby nauczyciel akademicki odnosił się do doktorantów z życzliwością, pozostawał bezstronny i sprawiedliwy. Nauczyciela akademickiego powinna także cechować cierpliwość i wyrozumiałość.
 5. Zachęcamy do zapoznania się z opinią prawną Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów w przedmiocie praw doktoranta do rozprawy doktorskiej i dorobku naukowego.

Kierownictwo Szkoły Doktorskiej PBŚ