Kredyty dla doktorantów

Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego może złożyć doktorant, który nie ukończył 35 roku życia. Kredyt jest udzielany na okres kształcenia w Szkole Doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż na 4 lata. O kredyt mogą się ubiegać cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej, uchodźcy oraz posiadacze Karty Polaka.
Szczegółowe kwestie związane z udzielaniem doktorantom kredytów studenckich reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz.U. poz. 2468) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kredytów studenckich

Na podstawie § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia Minister Edukacji i Nauki ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2021/2022 wynosi 3.000 zł.