Stypendium doktoranckie - zasady ogólne

Doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej otrzymują stypendium doktoranckie na zasadach i w wysokości określonej w art. 209 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi:

 

  1. 37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, tj. 2371,70 zł brutto,
  2. 57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, tj. 3653,70 zł brutto.

Doktoranci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymują stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w pkt 1.
Maksymalny okres pobierania stypendium nie może przekroczyć 4 lat.
W ramach systemu motywującego dla doktorantów, stypendium może ulec zwiększeniu za wyróżniające się postępy w kształceniu.

Doktoranci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. 
Doktoranci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątkiem są doktoranci, którzy mają inny tytuł do tego ubezpieczenia albo są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny.

UWAGA!
Zgodnie z przepisami stypendium nie otrzymują doktoranci:

  • posiadający stopień doktora,
  • pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską w okresie tego zatrudnienia,
  • którym nie przysługuje stypendium (np. po upływie 4-letniego okresu pobierania stypendium).