Stypendia socjalne dla doktorantów

Zasady przyznawania stypendium w roku akademickim 2021/2022:

 1. Stypendia socjalne przyznawane są na rok akademicki i wypłacane, w zależności od decyzji rektora, o której mowa w §2 ust. 4 pkt a) Regulaminu, przez okres:
  • 9 miesięcy (nie dłużej jednak niż do czerwca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim) lub
  • 10 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lipca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do lipca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim). 
   Liczba miesięcy, na którą zostanie przyznane stypendium, uzależniona jest od miesiąca złożenia wniosku o stypendium.
 2. Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego od pierwszego miesiąca (października albo kwietnia dla studentów I roku studiów II stopnia rozpoczynanych od semestru letniego) ustala rektor i podaje do wiadomości w odrębnym komunikacie publikowanym na stronie internetowej Uczelni (www.pbs.edu.pl). 

  W r. a. 2021/2022 jest to termin 5-21 października 2021 r. Przyjmowanie wniosków jest kontynuowane od m-ca listopada.

  Stypendium jest przyznawane od miesiąca złożenia wniosku bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.
 3. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student/ doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w pkt. 4.
 4. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta/ doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne (próg dochodowy) nie może być niższa niż 1,30 kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  Próg dochodowy obowiązujący w r. a. 2020/2021 wynosił 1.051,70 zł i jest to najwyższa dopuszczona przepisami wartość. Próg dochodowy obowiązujący w r. a. 2021/2022 ustalony będzie w miesiącu listopadzie.
 5. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta/ doktoranta osiągniętego w roku bazowym (2020), z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie utraconym i uzyskanym. Liczbę członków rodziny przyjmuje się według stanu na dzień składania wniosku. 
 6.  Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta/ doktoranta uwzględnia się dochody: 
  • studenta/ doktoranta, 
  • małżonka studenta/ doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta/ doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 
  • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta/ doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 7. Student/ doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w pkt. 6 lit. c) w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: 
  • ukończył 26. rok życia, 
  • pozostaje w związku małżeńskim, 
  • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 5 lit. b) niniejszego paragrafu, 
  • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, 
  • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzającym miesiąc złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 8. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta/ doktoranta ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 5 niniejszego paragrafu. Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej określa art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 
  • świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 oraz 420 ust. 1 otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, 
  • stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach: - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, - niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), - umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych; 
  • świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty, 
  • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 9. Student/ doktorant jest zobowiązany do wykazania i udokumentowania wszystkich dochodów, o których mowa w zał. 1, osiągniętych w roku bazowym przez członków rodziny. Dotyczy to również rodzeństwa lub dzieci, które w roku bazowym ukończyło 18 lat. 
  W przypadku stwierdzenia braków uniemożliwiających obliczenie dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy właściwy organ stypendialny wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, a następnie, w przypadku niedostarczenia dokumentacji, ponawia wezwanie. Niedostarczenie brakujących dokumentów w terminie wyznaczonym w ponownym wezwaniu skutkuje wydaniem postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 
  Dopuszcza się doręczenie wezwania na adres e-mail studenta w domenie pbs.edu.pl. Student zobligowany jest potwierdzić otrzymanie niniejszej wiadomości e-mail poprzez udzielenie odpowiedzi na tą wiadomość o treści np. "potwierdzam odbiór".
 10. Student/ doktorant ubiegający się o stypendium socjalne przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub uwierzytelnioną ich kopię. Kopia dokumentu niezbędnego do ustalenia prawa i wypłaty stypendium może być uwierzytelniona przez pracownika uczelni, notariusza lub instytucję, która dokument wydała. 
 11. Odmawia się przyznania stypendium socjalnego wnioskodawcy, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (528 zł netto), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Jeżeli z wystawionego zaświadczenia wynika, iż student/ doktorant lub rodzina nie znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i nie wymaga wsparcia finansowego, organ przyznający świadczenia nie przyznaje stypendium socjalnego.
 12. Stypendium socjalne może być przyznane w przypadku, o którym mowa w pkt. 11, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta/doktoranta i rodziny były uzasadnione oraz student/ doktorant udokumentował źródła utrzymania rodziny.
 13. W przypadku, o którym mowa w pkt. 12 wnioskodawca składa oświadczenie o przyczynie niedołączenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej wraz z dokumentami potwierdzającymi wszystkie źródła utrzymania rodziny.
 14. Student/ doktorant, o którym mowa w pkt. 3 może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. w szczególności z tytułu: 
  • zamieszkania w Domu Studenta Politechniki jeżeli odległość od Uczelni miejsca stałego zamieszkania wynosi nie mniej niż 50 km (dotyczy tylko studentów/ doktorantów studiów stacjonarnych jeżeli w dniu wydania decyzji I instancji wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie stacjonarnej lub hybrydowej) 
  • zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w okresie odbywania części studiów poza Uniwersytetem, gdy studia te odbywają się na zasadzie oddelegowania przez Uniwersytet np. w ramach programów wymiany zagranicznej lub krajowej, 
  • korzystania przez wnioskodawcę lub pozostawania wnioskodawcy na utrzymaniu rodziny korzystającej ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub zasiłków okresowych, 
  • sieroctwo wnioskodawcy, który nie ukończył 26. roku życia, 
  • konieczności poniesienia kosztów zakupu komputera w celu uczestniczenia w zajęciach realizowanych w formie zdalnej lub hybrydowej.

   W przypadku jednoczesnego spełniania więcej niż jednego kryterium zwiększenie stypendium socjalnego przysługuje za jedno z nich. Spełnienie przesłanek do przyznania zwiększenia stypendium socjalnego należy udokumentować:
  • umową o zakwaterowanie  
  • umową na odbycie studiów 
  • zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub okresowego 
  • aktami zgonu rodziców 
  • fakturą lub umową kredytu konsumpcyjnego na zakup komputera wystawioną na wnioskodawcę z datą nie wcześniejszą niż dzień wprowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym lub hybrydowym w roku akademickim, w którym stypendium jest przyznawane 
 15. Odległość od Uczelni miejsca stałego zamieszkania wnioskodawca oświadcza we wniosku o stypendium z uwzględnieniem najkrótszych, rzeczywistych szlaków komunikacyjnych przy użyciu narzędzia Google Maps.
 16. Wnioskodawca jest zobowiązany poinformować Uniwersytet (dziekanat wydziału) w terminie 7 dni od momentu zaprzestaniu spełniania przesłanek do otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, w szczególności o:
  • rezygnacji z zakwaterowania w Domu Studenta, 
  • rezygnacji z odbywania części studiów poza uczelnią, 
  • zaprzestania korzystania ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub zasiłków okresowych, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu pobranych świadczeń. 

W przypadkach, o których mowa w pkt. 16 student/ doktorant traci prawo do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.


Uwaga!
Osoby przyjęte w rekrutacji letniej na I rok studiów II stopnia na Wydziale, na którym ukończyły studia I stopnia oraz studenci skierowani na powtarzanie ostatniego semestru studiów - ubiegający się o kontynuację stypendium socjalnego w semestrze letnim w sytuacji, gdy ich sytuacja materialna i skład osobowy rodziny nie uległy zmianie do nowego wniosku o stypendium dołączają jedynie oświadczenie o braku tej zmiany.