Stypendia i zapomogi - zasady ogólne

Zmiany obowiązujące od semestru letniego 2021/2022:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Łączny okres, przez który przysługują, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
1)    pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2)    drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy PoSWiN, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.
Celem zweryfikowania długości trwania studiów do wniosku o stypendium należy dołączyć oświadczenie wg wzoru 22.   
W sytuacji niespełnienia przez studenta, któremu przyznano świadczenie w semestrze zimowym 2021/2022 na okres wykraczający poza ten semestr, warunku, o którym mowa powyżej, decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z dniem 28 lutego 2022 r.

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2021/2022: 

1) O świadczenia z funduszu stypendialnego mogą ubiegać się:
    -  studenci Politechniki,  
    -  doktoranci Politechniki, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.
2) Zasady dotyczące uprawnień do stypendiów dla studentów obcokrajowców reguluje §1 ust. 6 i 7 oraz §9 Regulaminu świadczeń.
3) Studenci i doktoranci mogą ubiegać się o następujące świadczenia z funduszu stypendialnego:
    a) stypendium socjalne, w tym w zwiększonej wysokości,
    b) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
    c) zapomogę,
    d) stypendium rektora
4) Okres wypłacania świadczeń wynosi:
        - 9 miesięcy (nie dłużej jednak niż do czerwca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim) lub
        - 10 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lipca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do lipca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim).
    Liczba miesięcy, na którą zostanie przyznane stypendium, uzależniona jest od miesiąca złożenia wniosku o stypendium.
5) Stypendia socjalne oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych dla studentów i doktorantów przyznawane są na rok akademicki i wypłacane, w zależności od decyzji rektora, o której mowa w §2 ust. 4 pkt 1) Regulaminu świadczeń, przez okres:
6) Student/ doktorant może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.
7) Stypendia rektora dla studentów przyznawane są na semestr tj.
        - na okres 5 miesięcy w semestrze zimowym,
        - na okres 4 lub 5 miesięcy w semestrze letnim w zależności od decyzji rektora, o której mowa w §2 ust. 4 pkt 1) Regulaminu świadczeń.
    Studenci ostatniego roku studiów mogą otrzymać stypendium nie dłużej niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do:
        - czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim (gdy stypendium przyznawane jest na 4 miesiące),
        - lipca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim (gdy stypendium przyznawane jest na 5 miesięcy).
8) Stypendia rektora dla doktorantów przyznawane są na rok akademicki w zależności od decyzji rektora, o której mowa w §2 ust. 4 pkt 1) Regulaminu świadczeń, na okres 9 miesięcy (nie dłużej niż do czerwca włącznie) lub 10 miesięcy (nie dłużej niż do lipca włącznie).
9) Decyzje dotyczące wniosków składanych w semestrze zimowym sporządzane są nie wcześniej niż w miesiącu listopadzie, w semestrze letnim – nie wcześniej niż w miesiącu kwietniu.
10) Stypendia wypłacane są w równych miesięcznych transzach.

Wyłączenia uprawnień do otrzymywania świadczeń:
11) Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.
12) Doktorant kształcący się równocześnie na więcej niż jednych studiach doktoranckich może otrzymywać świadczenia tylko na jednych, wskazanych przez siebie studiach doktoranckich.
13) W przypadku przyznania danego świadczenia na więcej niż jednym kierunku studiów lub studiach doktoranckich wnioskodawca składa oświadczenie o wyborze kierunku lub studiów doktoranckich, na których będzie je otrzymywał. Oświadczenie to stanowi jednocześnie wniosek o uchylenie decyzji przyznających świadczenie na pozostałych kierunkach lub studiach doktoranckich w Politechnice.
14) Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
        - magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
        - licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
15) Świadczenia nie przysługują doktorantowi, który ukończył inne studia doktoranckie.
16) Student/ doktorant ubiegający się o świadczenie albo otrzymujący świadczenie niezwłocznie powiadamia Politechnikę o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia.
17) Decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym:
        a) student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w pkt. 14,
        b) student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie,
        c) upłynął okres, o którym mowa w art. 93 ust. 4-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (9 lub 12 semestrów)
        d) doktorant ukończył inne studia doktoranckie,
        e) doktorant został skreślony z listy doktorantów lub ukończył studia doktoranckie, na których pobierał świadczenie.
18) Osoba, która pobrała nienależne świadczenie jest zobowiązana do jego zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:
        a) świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń,
        b) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach wprowadzenia w błąd przez wnioskodawcę,
        c) świadczenia przyznane na podstawie decyzji, co do której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenia przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i wnioskodawcy odmówiono prawa do świadczenia.
    W przypadku, o którym mowa w pkt. 18 lit. b), rektor kieruje wniosek do rozpatrzenia przez komisję dyscyplinarną dla studentów/ doktorantów, niezależnie od odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami prawa.
19) Świadczenia nie przysługują:
        - studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 447 ust. 1 ustawy PoSWiN),
        - studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie (art. 447 ust. 2 ustawy PoSWiN).

Przepisy porządkowe:
20) Rektor określa na dany rok akademicki formę składania wniosków o przyznanie świadczeń.
21) Rektor może określić następującą formę składania wniosków o przyznanie świadczeń:
        - wniosek składa się w formie papierowej na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu, lub
        - wniosek składa się w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb  - wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.

    W roku akademickim 2021/2022 obowiązywać będą następujące formy składania wniosków:
    - wniosek o stypendium rektora oraz o stypendium socjalne składa się w formie papierowej na wzorach stanowiących załączniki do obowiązującego Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów,
    - wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę składa się w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb - zakładka "dla wszystkich" WNIOSKI (Uwaga! samo zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia; jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku).

22) Za datę złożenia wniosku w sprawie przyznania świadczenia uważa się dzień doręczenia wniosku do właściwego Dziekanatu (zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia; jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku). Za datę złożenia wniosku uznaje się również datę nadania przesyłki w placówce Poczty Polskiej S.A.
23) Przed zarejestrowaniem formularza elektronicznego w USOSweb w sprawie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy uprzednio przedłożyć we właściwym dziekanacie właściwy dokument potwierdzający niepełnosprawność.
24) Wniosek o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę student/ doktorant studiujący na więcej niż jednym wydziale Politechniki składa tylko w jednym wybranym przez siebie Wydziale.
25) Za właściwe skompletowanie dokumentów stanowiących podstawę do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń odpowiedzialny jest student/ doktorant-wnioskodawca. Wnioskodawca przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub ich odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem, na zasadach określonych w art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.Dopuszcza się złożenie kserokopii dokumentów za okazaniem ich oryginałów. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje pracownik dziekanatu przyjmujący dokumenty. Poświadczenie zawiera podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca.
26) Warunkiem wypłaty pierwszej transzy przyznanego świadczenia jest potwierdzenie odbioru decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia oraz w przypadku świadczeń przyznawanych wg algorytmu progowego (tj. stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych) złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od wydanej w tym zakresie decyzji administracyjnej (wzór nr 21). Brak wykonania wymienionych w zdaniu poprzednim czynności skutkować będzie wypłatą pierwszej transzy właściwego świadczenia na podstawie decyzji ostatecznej (tj. takiej wobec której minął okres 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie lub w przypadku złożenia takiego wniosku – decyzji II instancji).
27) Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora wypłacane są na rachunek bankowy wnioskodawcy prowadzony w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie Polski. Numer rachunku należy wskazać we wniosku o stypendium. W przypadku zmiany numeru rachunku należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować dziekanat Wydziału. W razie braku poinformowania dziekanatu o tym fakcie, Politechnika nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przelewu na nieaktualny rachunek bankowy. Zapomoga, w przypadku braku numeru konta, może być wypłacona w formie gotówkowej (autowypłata w banku PeKaO S.A.). W przypadku nieodebrania zapomogi w wyznaczonym terminie, ponowna jej wypłata możliwa jest jedynie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.