Stypendia i zapomogi - zasady ogólne

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2022/2023: 

Zasady, a w szczególności: sposób ustalania wysokości świadczeń; szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń oraz ich wypłacania; sposób dokumentowania sytuacji materialnej określa obowiązujący w danym roku akademickim Regulamin świadczeń dla studentów.
Aby zapoznać się z Regulaminem przejdź do strony (otwórz)

Studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia z funduszu stypendialnego:
    a) stypendium socjalne, w tym w zwiększonej wysokości,
    b) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
    c) zapomogę,
    d) stypendium rektora.

Okres wypłacania świadczeń w roku akademickim wynosi maksymalnie 9 lub 10 miesięcy. Stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na rok akademicki. Liczba miesięcy, na którą zostanie przyznane stypendium, uzależniona jest od miesiąca złożenia wniosku o stypendium. Stypendium rektora przyznawane jest na semestr.  Decyzje dotyczące wniosków składanych w semestrze zimowym sporządzane są nie wcześniej niż w miesiącu listopadzie, w semestrze letnim – nie wcześniej niż w miesiącu kwietniu.

Wyłączenia uprawnień do otrzymywania świadczeń:

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
1)  magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
2)  licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia.
Przepisy dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.
Wyjątek od powyższej zasady stanowi jedynie sytuacja ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego – wówczas stypendium przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów bez względu na posiadany tytuł zawodowy.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Łączny okres, przez który przysługują, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 
1)    pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2)    drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy PoSWiN, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr. Do okresu studiów wliczane są także semestry odbyte zagranicą.
Wyjątek od powyższej zasady stanowi jedynie sytuacja ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego – wówczas stypendium przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Student ubiegający się o świadczenie albo otrzymujący świadczenie niezwłocznie powiadamia Politechnikę o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia.

Decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym:
-  student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, 
-  student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie,
-  upłynął okres przysługiwania świadczenia (9 lub 12 semestrów)

Osoba, która pobrała nienależne świadczenie jest zobowiązana do jego zwrotu. 

Świadczenia nie przysługują:
-  studentom będącym żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej 
-  studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie 

Forma wniosku i warunki wypłaty:

W roku akademickim 2022/2023 obowiązywać będzie dla wszystkich wniosków forma pisemna po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb - zakładka "dla wszystkich" WNIOSKI (Uwaga! samo zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia; jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku). 

Formularze wniosków będą dostępne w USOSweb począwszy od 3 października od godz. 16.00.

Przed zarejestrowaniem formularza elektronicznego w USOSweb w sprawie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy uprzednio przedłożyć we właściwym Dziekanacie właściwy dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Za datę złożenia wniosku w sprawie przyznania świadczenia uważa się dzień dostarczenia wniosku do Dziekanatu lub dzień nadania przesyłki w placówce Poczty Polskiej S.A.

Wnioski będzie można złożyć w Dziekanatach w następujących terminach:
wnioski o stypendium rektora – od 4 do 12 października br. 
wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych – od 4 do 31 października br.
wnioski o stypendium socjalne – od 7 do 23 października br. 

Za właściwe skompletowanie dokumentów stanowiących podstawę do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń odpowiedzialny jest wnioskodawca. Wnioskodawca przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub ich odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem, na zasadach określonych w art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dopuszcza się złożenie kserokopii dokumentów za okazaniem ich oryginałów. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje pracownik Dziekanatu przyjmujący dokumenty. 

Decyzje w sprawach o przyznanie świadczeń będą decyzjami elektronicznym w USOSweb. O możliwości odebrania decyzji student otrzyma powiadomienie na adres e-mail w domenie pbs.edu.pl. 

Warunkiem wypłaty pierwszej transzy przyznanego świadczenia jest odebranie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia oraz w przypadku świadczeń przyznawanych wg algorytmu progowego (tj. stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych) złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od wydanej w tym zakresie decyzji administracyjnej (wzór nr 17 do Regulaminu). Brak wykonania wymienionych w zdaniu poprzednim czynności skutkować będzie wypłatą pierwszej transzy właściwego świadczenia na podstawie decyzji ostatecznej (tj. takiej wobec której minął okres 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie lub w przypadku złożenia takiego wniosku – decyzji II instancji). 

Wszystkie świadczenia wypłacane są na rachunek bankowy wnioskodawcy prowadzony w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie Polski. Numer rachunku należy wskazać we wniosku o stypendium. W przypadku zmiany numeru rachunku należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować dziekanat. W razie braku poinformowania dziekanatu o tym fakcie, Politechnika nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przelewu na nieaktualny rachunek bankowy. 

Świadczenia dla studentów - cudzoziemców

Zasady dotyczące uprawnień do stypendiów dla studentów obcokrajowców reguluje §1 ust. 6-8 Regulaminu świadczeń (studenci, którzy rozpoczęli studia po 1 października 2019 r.) oraz §8 Regulaminu świadczeń (studenci, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2019 r.):

Studenci, którzy rozpoczęli studia po 1 października 2019 r. na pełnym cyklu kształcenia:

 1. mogą ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogę o ile spełnią warunki niezbędne do przyznania świadczeń określone w  Regulaminie świadczeń dla studentów (tj. takie same jak studenci polscy),
 2. mogą ubiegać się o stypendium socjalne jeżeli nie są stypendystami NAWA oraz spełnią jedną z poniższych przesłanek:
 • udzielono im zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
 • posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  powyższa przesłanka dotyczy obywateli Ukrainy, o których mowa w Art. 41 ust. 10 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
 • posiadają certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
 • posiadają Kartę Polaka lub wydano im decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2019 r. na pełnym cyklu kształcenia:

O świadczenia mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich spełniający co najmniej jeden z warunków:

 • udzielono im zezwolenia na pobyt stały;
 • posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkami ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • udzielono im zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Studenci cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka mogą otrzymywać świadczenia, o ile odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Stypendium rektora mogą otrzymać studenci cudzoziemcy:

 • będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, o ile odbywają studia na zasadach obowiązujących1)     będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, o ile odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
 • odbywający studia na zasadach odpłatności, lub na podstawie umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach, lub decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, o ile posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen, lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.