Stypendia dla doktorantów-osób niepełnosprawnych

Zasady przyznawania stypendium w roku akademickim 2021/2022:

 1. Stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na rok akademicki i wypłacane, w zależności od decyzji rektora, o której mowa w §2 ust. 4 pkt a) Regulaminu, przez okres:
  • 9 miesięcy (nie dłużej jednak niż do czerwca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim) lub
  • 10 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lipca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do lipca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim).

   Liczba miesięcy, na którą zostanie przyznane stypendium, uzależniona jest od miesiąca złożenia wniosku o stypendium.
 2. Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych od pierwszego miesiąca (października lub marca dla studentów I roku studiów II stopnia rozpoczynanych od semestru letniego) ustala rektor i podaje do wiadomości w odrębnym komunikacie publikowanym na stronie internetowej Uczelni (www.pbs.edu.pl).

  W r. a. 2021/2022 jest to termin 5-21 października 2021 r. Przyjmowanie wniosków jest kontynuowane od m-ca listopada.

  Prawo do stypendium ustala się od miesiąca złożenia wniosku w dziekanacie,  z zastrzeżeniem wynikającym z pkt. 6.

  Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb zakładka "dla wszystkich" WNIOSKI  (Uwaga! samo zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia; jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku).
 3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student lub doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)
 4. Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:
  • znaczny,
  • umiarkowany,
  • lekki.
 5. Udokumentowanie niepełnosprawności nie jest wymagane w przypadku, gdy dziekanat posiada już aktualną dokumentację w tym zakresie.
  W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji uniemożliwiających rozpatrzenie wniosku właściwy organ stypendialny wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, a następnie, w przypadku niedostarczenia dokumentacji, ponawia wezwanie.
  Niedostarczenie brakujących dokumentów w terminie wyznaczonym w ponownym wezwaniu skutkuje wydaniem postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
  Dopuszcza się doręczenie wezwania na adres e-mail studenta  w domenie utp.edu.pl. Student zobligowany jest potwierdzić otrzymanie niniejszej wiadomości e-mail poprzez udzielenie odpowiedzi na tą wiadomość np. o treści "potwierdzam odbiór".
 6. Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres, o którym mowa w pkt. 1, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
 7. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia o ile z nowego orzeczenia wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności i wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

  Uwaga zmiana na czas stanu epidemii w Polsce:

  W sytuacji, gdy studentowi kończy się orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego, a w związku z pandemią nie otrzymał jeszcze kontynuacji orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, może on ubiegać się o kontynuację wypłaty stypendium (nowy wniosek) w oparciu o poprzednie orzeczenie oraz art. 15h Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) tj. z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842). W oparciu o takie wnioski stypendium będzie przyznawane na okresy 60-dniowe, aż do czasu złożenia wraz z wnioskiem nowego orzeczenia lub upływu okresu 60 dni po zakończeniu pandemii.

  Art. 15h [Zachowanie ważności orzeczeń]

  Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
  ​​​upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

   
 8. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w sytuacji, o której mowa w pkt. 7 należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje, że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe.
 9. Wysokość stypendium jest zróżnicowana dla poszczególnych stopni niepełnosprawności.

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:

 1. niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
 4. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

 1. niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:

 1. niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów