Stypendia rektora dla doktorantów

Zasady przyznawania stypendium w roku akademickim 2021/2022: 

 1. Stypendia rektora dla doktorantów przyznawane są na rok akademicki w zależności od decyzji rektora, o której mowa w §2 ust. 4 pkt a) Regulaminu , na okres 9 miesięcy (nie dłużej niż do czerwca włącznie) lub 10 miesięcy (nie dłużej niż do lipca włącznie),
 2. Stypendium rektora dla doktorantów przyznawane jest na wniosek doktoranta (wzór nr 3).
 3. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów upływa 15 dnia roboczego października (21 października 2021 r.)
  Wnioski złożone po terminie wskazanym w zdaniu pierwszym rozpatrzone zostaną nie wcześniej niż w terminie rozpatrywania wniosków (odwołań lub wniosków o ponowne rozpatrzenie) przez organ II instancji. Wnioski złożone po terminie mogą być rozpatrzone pozytywnie, w ramach pozostałej w wyniku decyzji organu I instancji puli miejsc oraz w ramach dostępnych środków funduszu, wyłącznie od miesiąca wpływu kompletnego wniosku o stypendium.
 4. Stypendia rektora dla doktorantów przyznawane są na podstawie list rankingowych sporządzanych według sumy punktów uzyskanej przez wnioskodawców. Listy sporządzane są z podziałem na dyscypliny naukowe wg wzoru nr 16 w terminie do ostatniego dnia roboczego października.
 5. Stypendium może otrzymać nie więcej niż 30% doktorantów, którzy rozpoczeli studia doktoranckie przed r.a. 2019/2020 każdej dyscypliny naukowej. Do ustalenia liczby 30% doktorantów przyjmuje się stan doktorantów, którzy rozpoczeli studia doktoranckie przed r.a. 2019/2020 każdej dyscypliny naukowej na dzień 1 listopada roku akademickiego, na który stypendia są przyznawane. W przypadku gdy 30% stanowi mniej niż 1 osobę stypendium może otrzymać 1 doktorant.
 6. Ostateczną liczbę stypendiów w ramach każdej z list rankingowych ustala rektor albo komisja stypendialna jeżeli została powołana. Liczba stypendiów przyznawanych przez organ I instancji w ramach każdej z list rankingowych może być mniejsza niż to wynika z 30% doktorantów celem zabezpieczenia możliwości przyznania należnych stypendiów  przez organ II instancji.
 7. Stypendium rektora dla doktorantów może być przyznane doktorantowi, który
  • złożył w terminie, o którym mowa w pkt. 3 wniosek o stypendium 
  • b) zaliczył bezwarunkowo poprzedni rok (semestr zimowy i letni) studiów doktoranckich,
  • wyjątek stanowi rejestracja warunkowa wynikająca z niezaliczenia nie więcej niż dwóch zajęć na skutek uzasadnionych okoliczności związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2* potwierdzona odpowiednią decyzją prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich.
   * zgłoszona do dnia 20.09.2021 r. przez studenta/doktoranta choroba lub fakt objęcia kwarantanną powodujące niemożność uczestniczenia w r. a. 2020/2021 w zajęciach/egzaminach prowadzonych w formie tradycyjnej lub niezrealizowanie zajęć dydaktycznych/ praktyk przez Wydział.
  • w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał wyróżniające się wyniki w nauce (średnia ocen z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich wyniosła minimum 4,5),
  • w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium wykazał się zaangażowaniem w pracy dydaktycznej (rozumianej jako prowadzenie lub uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Politechnice zleconych przez Kierownika Katedry), 
  • w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium wykazał się postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  • nie kontynuuje studiów na podstawie decyzji o ich przedłużeniu (dotyczy doktorantów ostatniego roku studiów).
 8. Stypendium rektora może otrzymać doktorant, który zajmie odpowiednią pozycję na liście rankingowej i spełni wszystkie warunki określone w pkt. 7. Doktorant nie zostaje uwzględniony na liście rankingowej, a jego wniosek rozpatruje się negatywnie w przypadku, gdy nie spełni choćby jednego kryterium, o którym mowa w pkt. 7.
 9. Na ostateczny wynik klasyfikujący wnioskodawcę na liście rankingowej składa się: stanowiąca wyznacznik wyróżniających wyników w nauce suma punktów odpowiadająca średniej ocen (nie niższą niż 4,5) oraz punktów uzyskanych za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 
 10. Średnia ocen, o której mowa w pkt. 9, jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych i negatywnych z wszystkich przedmiotów i rodzajów zajęć objętych planem studiów wyliczoną z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Do średniej ocen nie są wliczane przedmioty zrealizowane w skutek rejestracji warunkowej na niższych semestrach oraz przedmioty niezaliczone przez doktoranta w skutek uzasadnionych okoliczności związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2*.
  *zgłoszona do dnia 20.09.2021 r. przez studenta/doktoranta choroba lub fakt objęcia kwarantanną powodujące niemożność uczestniczenia w r. a. 2020/2021 w zajęciach/egzaminach prowadzonych w formie tradycyjnej lub niezrealizowanie zajęć dydaktycznych/ praktyk przez Wydział.
 11. Średnia ocen przeliczana jest na punkty według wzoru:   liczba punktów za średnią ocen = uzyskana średnia ocen x 10
 12. Załącznikiem do wniosku o stypendium rektora jest wydrukowane przez dziekanat zestawienie ocen z semestrów branych pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen.
 13. W przypadku osiągnięć naukowych i artystycznych będących wygranymi w konkursach uwzględniana jest data ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu, a nie data rozpoczęcia konkursu.
 14. Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe doktorant opisuje we wniosku o stypendium oraz potwierdza odpowiednimi dokumentami. 
 15. W przypadku zaświadczeń w języku obcym innym niż język angielski należy przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wszystkie informacje niezbędne do właściwej kwalifikacji wskazanego przez studenta osiągnięcia nie przyznaje się za nie punktów.
  Nie wzywa się do uzupełnienia wniosku o stypendium rektora w przypadku braku dokumentów potwierdzających osiągnięcia wskazane we wniosku lub w przypadku złożenia błędnych dokumentów. W takim przypadku wniosek rozpatruje się wyłącznie na podstawie średniej ocen oraz osiągnięć udokumentowanych we właściwy sposób.
 16. Dana praca naukowa stanowiąca osiągnięcie naukowe może zostać uwzględniona w punktacji tylko raz. W przypadku kilkukrotnego publikowania bądź wygłaszania danej pracy naukowej należy wybrać to miejsce publikacji albo wygłoszenia, które jest najwyżej punktowane. Ta sama praca artystyczna może zostać uwzględniona w punktacji tylko raz.
 17. Punkty za osiągnięcia sportowe przyznawane są za najwyżej punktowane osiągnięcie w ramach danej dyscypliny sportu. Przy ocenie osiągnięć sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
  W przypadku wniosków o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 umożliwia się doktorantowi, który złożył wniosek o przyznanie stypendium w terminie określonym przez Rektora na podstawie §6 ust. 2 niniejszego Regulaminu, uzupełnienie wniosku o udokumentowane osiągnięcia sportowe uzyskane nie później niż do dnia 30 października 2021 r., jeśli zakończenie zawodów lub rozgrywek zaplanowanych na rok akademicki 2020/2021, w których wnioskodawca brał udział, zostało przesunięte z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii wirusa SARS-CoV-2. Wskazanie takich osiągnięć we wniosku o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 i ich uznanie oznacza, że nie będą one punktowane przy przyznawaniu stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023.”.
 18. Spełnienie kryterium, o którym mowa w pkt. 7 lit. d) potwierdza na wniosku o stypendium Kierownik Katedry/ Zakładu/ Instytutu, w której odbywały się zajęcia. Spełnienie kryterium, o którym mowa w pkt. 7 lit. e) potwierdza na wniosku o stypendium opiekun naukowy (promotor).