Zapomogi dla doktorantów

Podstawa prawna: Zarządzenie JM Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów

Zasady przyznawania zapomogi w roku akademickim 2021/2022:

 1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy finansowej przyznawanej na wniosek studenta/ doktoranta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Wniosek o zapomogę składa się w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb zakładka "dla wszystkich" WNIOSKI (Uwaga! samo zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia; jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku).
 3. Za trudną sytuację życiową, która uzasadnia wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności sytuację spowodowaną następującymi okolicznościami:
  1. zdarzeniami losowymi mającymi wpływ na zdrowie lub mienie studenta/ doktoranta lub członków rodziny, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy PoSWiN (np. kradzież, pożar, ciężka choroba, wypadek),
  2. śmiercią członka rodziny, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy PoSWiN,
  3. nagłej konieczności sprawowania przez wnioskodawcę opieki nad chorym członkiem rodziny, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy PoSWiN,
  4. poniesieniem przez studenta/ doktoranta lub członka jego rodziny o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy PoSWiN, minimum 20% strat z gospodarstwa rolnego spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi (powódź, susza, gradobicie) lub chorobami zakaźnymi zwierząt gospodarskich,
  5. zajęciem komorniczym mienia studenta/ doktoranta lub członków rodziny, o których mowa w  art. 88 ust. 1 pkt. 1) z wyjątkiem zajęć o charakterze alimentacyjnym,
  6. urodzenie się dziecka studentce/ doktorantce lub studentowi/ doktorantowi, z zastrzeżeniem, że zapomogę może otrzymać tylko jedno z nich. W przypadku złożenia wniosku o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka zarówno przez studentkę, jak i studenta liczy się data wpływu wniosku,
  7. utratą stałego i głównego źródła dochodu przez wnioskodawcę, jego małżonka lub jego rodzica, o ile wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodzica;
  8. koniecznością zakupu pomocy medycznej niezbędnej do studiowania, w szczególności okularów korekcyjnych lub sprzętu rehabilitacyjnego;
   1. Opisaną w uzasadnieniu wniosku okoliczność należy udokumentować (np. zaświadczeniem lub protokołem z policji, straży pożarnej, komornika, zaświadczeniem lekarskim, skróconym aktem zgonu,  skróconym aktem urodzenia dziecka, protokołem komisji powołanej ds. oszacowania straty z rolnictwa, rachunkiem na zakup okularów korekcyjnych lub sprzętu rehabilitacyjnego).
   2. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji uniemożliwiających rozpatrzenie wniosku właściwy organ stypendialny wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, a następnie, w przypadku niedostarczenia dokumentacji, ponawia wezwanie. Niedostarczenie brakujących dokumentów w terminie wyznaczonym w ponownym wezwaniu skutkuje wydaniem postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
   3. Dopuszcza się doręczenie wezwania na adres e-mail studenta  w domenie utp.edu.pl. Student zobligowany jest potwierdzić otrzymanie niniejszej wiadomości e-mail poprzez udzielenie odpowiedzi na tą wiadomość np. o treści "potwierdzam odbiór".
 4. Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia okoliczności powodującej przejściowo trudną sytuację życiową, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje, że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe.
 5. Student/ doktorant studiujący na więcej niż jednym wydziale Uniwersytetu może złożyć wniosek o zapomogę tylko w jednym dziekanacie wydziału z zastrzeżeniem, że w przypadku pobierania stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych wniosek o zapomogę może być złożony jedynie w dziekanacie wydziału wypłacającym te formy świadczeń.
 6. Student/ doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
 7. Zapomoga nie przysługuje drugi raz z powodu tego samego zdarzenia oraz z powodu, z którego student otrzymuje zwiększoną wysokość stypendium socjalnego.

Członkowie rodziny, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce:

 1. małżonek studenta/ doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta/ doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 2. rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni studenta/ doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.