Projekty

 

Najważniejszą inicjatywą jest  realizacja międzynarodowego interdyscyplinarnego projektu naukowego o akronimie AGRICORE w latach 2019-2024  w ramach programu Horyzont 2020’ pt. "Narzędzie wsparcia rozwoju polityki rolnej oparte na podejściu agentowym”. 

Główne założenia projektu AGRICORE:
Opracowanie nowatorskiego narzędzia służącego poprawie obecnej zdolności do modelowania polityki dotyczącej rolnictwa.
Czas trwania projektu:
54 miesiące
Uczestnicy projektu:
10 organizacji z 6 państw (4 uczelnie, 2 instytuty badawczo-rozwojowe, 4 przedsiębiorstwa) 
Budżet projektu:
ok. 4 mln Euro

Opis
Głównym celem projektu jest opracowanie narzędzia do bardziej efektywnego kształtowania polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich pozwalających wpływać skuteczniej niż dotąd na zachowania i decyzje przedsiębiorców i właścicieli gospodarstw rolnych w taki sposób, aby zapewnić integrację celów ekonomiczno-społecznych oraz środowiskowo-klimatycznych i oceniać skutki zmian podjętych w tym obszarze działań w różnych skalach geograficznych - od regionalnej do globalnej. W ten sposób efekty projektu wpisują się w realizację priorytetów rozwoju zrównoważonego i Zielonej Gospodarki.

Dla potrzeb realizacji ww. zdefiniowanego celu opracowane zostanie nowej generacji narzędzie informatyczne bazujące na teorii agentów (ABM)*, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technik obliczeniowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych (w tym postęp w dziedzinie analizy dużych zbiorów danych, algorytmów sztucznej inteligencji, rozwiązań matematycznych i usług przetwarzania w chmurze). Narzędzie AGRICORE zostanie zbudowane jako podejście modelowe, w którym każde gospodarstwo ma być modelowane jako autonomiczny podmiot decyzyjny, który indywidualnie ocenia swój kontekst i podejmuje decyzje na podstawie swojej bieżącej sytuacji i oczekiwań. 
Takie podejście do modelowania umożliwi symulację interakcji między gospodarstwami rolnymi i ich kontekstem, który będzie uwzględniał środowisko, integrację obszarów wiejskich, usługi ekosystemowe, użytkowanie gruntów i rynki, w różnych skalach geograficznych – od regionalnej po globalną.

Stan realizacji projektu:
W latach 2020 i 2021 zespól Wydziału Zarządzania przy współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej oraz z  Instytutem Agrofizyki w Lublinie oraz z ośmioma innymi partnerami konsorcjum z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Turcji dokonał przeglądu publicznych i niepublicznych baz danych z obszaru ekonomiki rolnictwa oraz ochrony środowiska celem ekstrakcji z zbiorów danych charakteryzujących zasoby i procesy poszczególnych gospodarstw rolnych. Po drugie w latach 2020 -2021 opracowano metodykę przeprowadzenia badań partycypacyjnych (wywiadów) wśród interesariuszy efektów projektu AGRICORE a więc gospodarstw rolnych, agencji (np. ARiMR) i ministerstw odpowiedzialnych za politykę rolno-klimatyczno-środowiskową oraz obszarów wiejskich. Wykonano też badania pilotażowe w tym obszarze.

Narzędzie AGRICOE będzie weryfikowane i testowane  w regionalnych studiach przypadków w Polsce, w Grecji i w Hiszpanii. 
 

Jednostka realizująca: Wydział Inżynierii Mechanicznej

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu sortującego cross-belt, posiadającego unikatową opcję sortowania finalnego w zrzutkach karuzelowych.
Planowanym efektem projektu jest wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnego systemu do sortowania dwuetapowego, usprawniającego proces kompletacji falowej w magazynach sklepów internetowych i tradycyjnych sieciach sklepów rozwijających sprzedaż internetową.
Projekt realizowany jest w 3 etapach, które obejmują prace badawczo-rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe.

W skład Konsorcjum realizującego projekt wchodzą:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy - Lider Konsorcjum
Krzysztof Sutowski REGALUX - Konsorcjant

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2022
Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 10 881 038,46 PLN a wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich to 6 653 634,12 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany z ramach konkursu narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Projekty aplikacyjne

1.Ogólne informacje o projekcie:

Tytuł: Uczelnia kreatorem kompetencji kadr MŚP

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Beneficjent: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka realizująca projekt: Wydział Zarządzania

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-W021/18-00
Całkowita wartość projektu: 698 700,00 zł.
Kwota dofinansowania ze środków UE: 588 864,36 zł.
Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 88 874,64 zł.
Wkład własny: 20 961,00 zł.
Okres realizacji: od 1.01.2020 do 31.12.2021.

2. Opis projektu
Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację 6 kursów masowych otwartych kursów edukacyjnych (MOOC) dostępnych dla wszystkich chętnych w formie e-learningu. Kursy będą bezpłatne i powszechnie dostępne oraz zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie MNiSW. Platforma oparta na spolszczonej platformie Open EdX będzie zawierała kursy w formie e-learningu/MOOC. Platforma Open edX będzie udostępniana jako oprogramowanie typu Open-Source na licencji AGPL. Nie będzie ograniczeń w wykorzystaniu zasobów platformy w celu tworzenia i udostępniania kursów. Realizacja kursów w projekcie będzie prowadzić do uzyskania kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym, tj. informatycznych, analitycznych, rozwiązywania problemów, komunikacyjnych oraz w zakresie przedsiębiorczości.

Kursy e-learningowe, które zostaną opracowane w ramach projektu:

1.Efektywna komunikacja i zarządzanie zespołem
2.Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
3.Zarządzanie finansami dla nie finansistów
4.Excel w przedsiębiorstwie
5.Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
6.Nowoczesny marketing i własny sklep internetowy


3.Cel projektu:
Podniesienie kompetencji wśród 510 osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez uczestnictwo 600 osób w 6 masowych kursach edukacyjnych e-learningowych (MOOC) stworzonych i realizowanych w ramach Zad. 1 i Zad. 2 w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2021.

4. Główne rezultaty:
• Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS =510 osób
• Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju=600 osób

5. Grupa docelowa
Kursy są dedykowane do przedsiębiorców i pracowników sektora MŚP. Nie ogranicza to realizacji kursów przez wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani nabyciem umiejętności: informatycznych, analitycznych, rozwiązywania problemów, komunikacyjnych oraz w zakresie przedsiębiorczości.

6. Zadania w projekcie:
Zadanie 1: Stworzenie 6 kursów edukacyjnych dla MŚP w formie e-learningu
Zadanie 2: Realizacja 6 kursów edukacyjnych dla MŚP w formie e-learningu

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie zostanie udostępniony po zamieszczeniu kursów e-learningowych na specjalnie utworzonej platformie w 2021 roku.

Wydział Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich (wcześniej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy) zaprasza na platformę NAVOICA: https://navoica.pl, gdzie zostały zamieszczone przygotowane w ramach projektu „Uczelnia kreatorem kompetencji kadr MŚP” (POWR.03.01.00-00-W021/18) kursy typu MOOC. Kursy typu MOOC są kursami masowymi, otwartymi, realizowanymi on-line.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do:

 • przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MŚP, którzy chcą zaktualizować i pogłębić swoją wiedzę i kompetencje z praktycznych zagadnień funkcjonowania firmy wybierając jeden lub więcej komplementarnych kursów.
 • pozostałych chętnych, w tym studentów, osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz potencjalnych przedsiębiorców, którzy planują założyć własną działalność gospodarczą, stąd są zainteresowani nabywaniem wiedzy i umiejętności z zakresu merytorycznego kursu/ów , aby zwiększyć swoją wartość na rynku pracy/samozatrudnienia.

28.09.2021 rusza II edycja kursów. Nabór Uczestników będzie odbywał się bez względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, ect.  Rekrutacja prowadzona jest dla każdego kursu w trybie otwartym, bez limitu miejsc i kolejności zgłoszeń. Udział w kursach jest bezpłatny!

Terminy realizacji II edycji kursów:

 • Termin rozpoczęcia zapisów na kursy: 28.09.2021 
 • Termin zakończenia zapisów na kursy: 25.10.2021
 • Termin rozpoczęcia kursów: 28.09.2021
 • Termin zakończenia kursów: 21.12.2021

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na to, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, III  Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Uczestnicy kursów zobowiązani będą do  wypełnienia szczegółowego formularza uczestnictwa.
Do realizacji kursów zachęcamy wszystkich chętnych, zainteresowanych nabywaniem wiedzy i umiejętności z zakresu merytorycznego kursów.

OFERTA KURSÓW:

 • Efektywna komunikacja i zarządzanie zespołem
  Kurs przeznaczony dla przedsiębiorców, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw i wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania. Kurs porusza zagadnienia podstaw zarządzania zespołem i prowadzenia firmy. Jeśli planujesz zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie lub chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy – TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE! 
 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
  Dzięki uczestnictwu w tym kursie wzbogacisz swoją wiedzę z zakresu metod i narzędzi zarządzania przez jakość. Zdobędziesz także umiejętności analityczne w zakresie zastosowania wybranych metod i narzędzi zarządzania jakością w określonych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości. Dzięki temu uzyskasz kompetencje w zakresie wdrożenia odpowiednich metod warunkujących dążenie do doskonałości biznesowej przedsiębiorstwa. Wszystko to stanowić będzie wkład w aktywny udział kadr w rozwój systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwach, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku.
 • Zarządzanie finansami dla nie finansistów
  Uczestnik kursu nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Po zakończeniu kursu będzie potrafił wyznaczyć próg rentowności przedsiębiorstwa, wykorzystać zjawisko dźwigni finansowej w prognozowaniu wyniku przedsiębiorstwa. Dodatkowo będzie potrafił ocenić sytuację majątkowo-finansową poprzez umiejętności obliczenia wskaźników finansowych i ich interpretację. Ważnym aspektem będzie zapoznanie uczestnika z metodami zarządzania kapitałem obrotowym. Uczestnik nabędzie umiejętność wyznaczania kosztu kapitału i wiedzę na temat jego zastosowania w zarzadzaniu finansami przedsiębiorstwa. Dzięki znajomości koncepcji modeli wczesnego ostrzegania możliwa będzie ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa.
 • Excel w przedsiębiorstwie
  Uczestnik kursu nabędzie praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do rozwiazywania typowych oraz niestandardowych zadań i problemów obliczeniowych występujących w procesach biznesowych w MŚP.
 • Excel in the enterprise
  The general objective of the course is to acquire practical knowledge and skills in the use of a spreadsheet to solve common and non-standard tasks and computational problems occurring in business processes in SMEs.
 • Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
  Uczestniku na naszym kursie dowiesz się jaka jest istota zarządzania projektami oraz podwyższysz umiejętności i kompetencje w zakresie zastosowania wybranych metod zarządzania projektami dopasowanych do specyfiki i zakresu działalności organizacji/przedsiębiorstwa
 • Nowoczesny marketing i własny sklep internetowy
  Uczestnicy kursu „Nowoczesny marketing i własny sklep internetowy” zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu współczesnego marketingu i marketingu internetowego. Po zakończeniu kursu nabędą również praktycznych umiejętności w zakresie projektowania sklepu internetowego w obrębie: planowania strategii produktów, strategii sprzedaży oraz bezpieczeństwa funkcjonowania sklepu internetowego.

REGULAMIN

 

 

Jednostka realizująca: Regionalne Centrum Innowacji - Centrum Transferu Technologii

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

OPIS PROJEKTU

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizują wspólny projekt pn. "Inkubator Innowacyjności 2.0". Obie uczelnie dostały na ten cel prawie 1,21 mln zł z Unii Europejskiej z programu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Utworzone konsorcjum obu uniwersytetów zakłada:
- promocję osiągnięć naukowych obu uniwersytetów,
- zwiększenie wpływu uczelni na rozwój innowacyjności,
- wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym i otoczeniem gospodarczym.

Koncepcja projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” zgłoszonego przez konsorcjum obu uczelni opiera się na założeniu, że wysiłki komercjalizacyjne powinny koncentrować się wokół potrzeb przedsiębiorców. Z uwagi na zakres i poziom prowadzonych przez UTP i UKW prac badawczych, działania komercjalizacyjne konsorcjum powinny być adresowane do firm polskich i zagranicznych jednak szczególnie do firm regionu kujawsko-pomorskiego.

 

Termin realizacji projektu: 01.02.2019 r. - 31.03.2020 r.

Wartość projektu: 1 210 000 zł

 

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Cele szczegółowe:
- Promowanie wynalazków opracowanych na obu uczelniach na wystawach i targach innowacji o charakterze krajowym i międzynarodowym.
- Zwiększenie efektów działań komercjalizacyjnych członków konsorcjum przez łączenie kompetencji, obszarów tematycznych oraz kanałów dostępu do potencjalnych odbiorców.
- Organizowanie wspólnych spotkań i szkoleń z innowacyjnymi przedsiębiorcami regionu.
- Rozwój i wzajemny transfer dobrych praktyk (narzędzi, procedur, dokumentacji, wzorów dokumentów, baz danych itp.) w zakresie wynalazczości i komercjalizacji na obu uniwersytetach
- Powołanie brokerów innowacji, których zadaniem będzie animowanie indywidualnych projektów innowacyjnych we współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
- Realizacja prac przedwdrożeniowych dla wybranych rozwiązań innowacyjnych.
- Powołanie spółek spin-of.

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROJEKTOWE

Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”. Planowane działania:
a) Opracowanie i wydruk broszur z najnowszymi patentami/wynikami badań i opisem możliwości ich komercjalizacji;
b) Organizacja wyjazdów na targi/wystawy krajowe i zagraniczne;
c) Organizacja spotkań panelowych ekspertów;
d) Szkolenia (komercjalizacja wyników badań naukowych, ochrona własności intelektualnej, projektowanie).

Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej. Planowane działanie to pogłębiona analiza wybranych rozwiązań (10 grantów: min. 6 dla UTP oraz min. 4 dla UKW), przygotowywanie dokumentacji zawierającej opisy ich gotowości wdrożeniowej, potencjału rynkowego oraz wyceny.

Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
- monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
- analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
- prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
- analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem
Planowane działania:
a) Badanie czystości patentowej oraz pierwsze zgłoszenia patentowe;
b) Powołanie oraz prace Rady Inwestycyjnej;
c) Prace personelu pomocniczego (rozliczenia finansowe i sprawozdania merytoryczne) oraz porady prawne i specjalistyczne, w tym związane z przejmowaniem własności intelektualnej.

Zadanie 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt zgodnie z wytycznymi ministerstwa nie może przekroczyć 100 tys. zł. W ramach planowanego konkursu graniczną kwotą będzie wartość 61 000 zł netto. Planowane jedno działanie - wybór min. 10 rozwiązań badawczych (10 grantów: min. 6 dla UTP oraz min. 4 dla UKW - razem 610 000 zł netto) wykazujących najwyższy potencjał komercjalizacji i realizacja grantów przedwdrożeniowych (zakupy, prace B+R, współpraca z potencjalnymi inwestorami).

Zadanie 5. Działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Planowane działania:
a) Zatrudnienie 3 Brokerów Innowacji ( 2 na UTP oraz 1 na UKW);
b) Organizacja spotkań z udziałem przedsiębiorców i naukowców w siedzibach firm oraz na Uczelniach.

Jednostka realizująca: Dział Informacji i Promocji

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji uczniów w wieku 6 - 16 lat uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, tj. zajęciach realizowanych w szkole wyższej przez kadrę akademicką.

Projekt „Mali odkrywcy na tropie nauki” (POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17) realizowany jest przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, który jednocześnie jest jego pomysłodawcą. Skierowany jest do uczniów w wieku 6-16 lat. Cel to rozbudzenie kreatywności i innowacyjności, zainteresowanie nauką i techniką poprzez realizację warsztatów w laboratoriach UTP, zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich w szkołach podstawowych regionu oraz wakacyjnych Letnich Szkół Kreatywności (2018 i 2019 r.) jako aktywnej formy kolonii dla dzieci ze szkół z terenów wiejskich.

Projektem objęte są zagadnienia z zakresu techniki, fizyki, przyrody i chemii z uwzględnieniem aspektów społecznych, humanistycznych i środowiskowych. Prowadzenie zajęć z dużą ilością przykładów i pokazów na modelach w kontekście rzeczywistych zastosowań ma na celu rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów i inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji. Rozwiązywanie zadań w zespołach i poszukiwanie wiedzy niezbędnej do formułowania najlepszych rozwiązań to droga do inspirowania twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, do stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia. Realizacja zarówno zajęć z pokazami techniki i przyrody, środowiska jak i Letniej Szkoły Kreatywności na terenie uczelni połączone ze spotkaniem z rodzicami i opiekunami przyczyni się do lepszego zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości oraz integracją lokalnej społeczności ze środowiskiem uczelni. Realizacja projektu dotyczy zajęć edukacyjnych, w tym: warsztatów kreatywnych, warsztatów laboratoryjnych czy zwiedzanie laboratoriów.

Wsparciem projektu objęte zostaną dzieci w przedziale wieku 6-16 lat, w tym uczestnicy Uniwersytetu Dziecięcego działającego przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, a także uczniowie szkół podstawowych z regionu kujawsko-pomorskiego, w tym uczniowie szkół z małych miejscowości na terenach wiejskich. Beneficjentami projektu będą również uczestnicy Letniej Szkoły Kreatywności.

Ideą realizowanych w ramach projektu zajęć jest aktywizacja dzieci w poznawaniu i samodzielnym zdobywaniu wiedzy, zwłaszcza w przypadku dzieci pochodzących z małych gmin i terenów wiejskich, dla których wolny dostęp do materiałów dydaktycznych często jest utrudniony. Dodatkowym założeniem jest rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów; stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia; inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, w tym także zainteresowań techniką. Propagowanie kultury innowacyjności; zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości; integracja lokalnej społeczności ze środowiskiem uczelni.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy zapewnia wsparcie szkołom w zakresie realizacji różnych zajęć z przedmiotów ścisłych oraz biologicznych przy dostępie do nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriów uczelni.

Planowane efekty:

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS: 750;
Liczba przygotowanych zajęć warsztatowych dla dzieci w wieku 6 - 16 lat: 45;
Liczba osób (rodziców uczniów) objetych wsparciem EFS służącemu rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych: 70.
Okres realizacji projektu: od 02.04.2018 r. do 28.03.2020 r.

Dofinansowanie projektu: 438 302,50 zł w tym ze środków UE - Europejski Fundusz Społeczny - 383 695,24 zł.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (pobierz)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost jakości zarządzania uczelnią oraz wzrost kompetencji u 1700 studentów UTP – 4 ostatnie semestry (814 K i 884 M), 200 pracowników dydaktycznych (96 K i 104 M) oraz 100 pracowników kadry zarządczej i administracyjnej (80 K i 20 M) 7 wydziałów Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy w terminie do 31 marca 2022 r. poprzez uruchomienie nowych specjalizacji, realizację programów stażowych dopasowanych do potrzeb gospodarki, realizację szkoleń i warsztatów dla studentów, pracowników dydaktycznych, kadry zarządczej i administracyjnej oraz wdrożenie narzędzia informatycznego do wspierania zarządzania uczelnią.

 

Okres realizacji projektu: od 02.04.2018 do 31.03.2022


Dofinansowanie projektu: 11 367 333,14 zł w tym ze środków UE 9 914 137,17 zł.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (pobierz)

Plakat informacyjny (pobierz)

Plakat - Zadania Projektu (pobierz)

Plakat - Wskaźniki Projetu (pobierz)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.1. Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poszerzenie możliwości prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych, zdefiniowanych w Agendzie Badawczej, w tym badań o charakterze wdrożeniowym, które służyć mają zwiąkszeniu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami i w konsekwencji - rozwojowi gospodarki regionu.

Wszystkie zaplanowane działania i rodzaje badań, z obszaru technologii o kluczowym znaczeniu (ang. KET), w tym:zaawansowane systemy wytwarzania, mikroelektonika, systemy nanotechnologiczne, technologie materiałowe oraz system transportu szynowego, obejmujący tabór szynowy i wybrane elementy infrastruktury, w tym systemy IT, wpisująsię w kierunki rozwoju badań naukowych Krajowego Program Badań oraz w Regionalną Strategię Inteligentnych
Specjalizacji dla województwa kujawsko-pomorskiego, i mają strategiczne znaczenie dla rozwoju nauki i gospodarki w regionie.

Cel ten będzie realizowany przez dwa cele szczegółowe:

1) Dostosowanie infrastruktury naukowo-badawczej lidera konsorcjum do potrzeb realizacji prac badawczych ukierunkowanych na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przemyśle związanym z pełnym cyklem życia środków transportu szynowego

2) Rozwój potencjału badawczego w zakresie technologii o kluczowym znaczeniu (Key Enabling Technologies).

 

Planowane efekty

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastryktury badawczej - 60 szt.

2. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej - 82 szt.

3. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej - 101 szt.

 

Wartość projektu: 44 681 942,87 w tym wkład z Europwejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 36 396 797,13

Szczególowe informacje dostępne na stronie www projektu: https://kontrakt.utp.edu.pl/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.1. Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji

Projekt zakłada współpracę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z innymi jednostkami naukowymi w regionie kujawsko-pomorskim, mającymi możliwości i potencjał badawczy z dziedziny głównych obszarów działalności sektora wytwarzającego i przetwarzającego żywność, nadając jej charakter żywności bezpiecznej, funkcjonalnej, najlepiej służącej indywidualnym potrzebom konsumenta. Liderem Konsorcjum SafeFoodMed jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego a Partnerami są następujące podmioty: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.
Projekt zakłada doposażenie w infrastrukturę badawczą laboratoriów wszystkich uczelni wchodzących w skład konsorcjum oraz wybudowanie na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - Rolniczy Zakład Doświadczalny Minikowo (powiat: nakielski, gmina: Nakło nad Notecią):

• Budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym i socjalnym - budynek laboratoryjny - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP.
• Obora - Centrum badań nad czynnikami środowiskowymi i genetycznymi kształtującymi jakość mleka - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP.

 

Terminy realizacji projektu to 01.02.2018 – 31.01.2021r.

Wartość projektu: 25 293 088,51 w tym wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 20 442 914,58

 

Wskaźniki projektu - Wskaźniki rezultatu
1. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej – 39
2. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej - 39
3. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI 25) [EPC] - 44.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości oraz poszerzenie możliwości prowadzenia badań naukowych zdefiniowanych we wspólnej, opracowanej przez wszystkie uczestniczące uczelnie Agendzie Badawczej, w obszarze produkcji i bezpieczeństwa żywności oraz przemysłu spożywczego, które służyć mają zwiększeniu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami i w konsekwencji doprowadzić do wzrostu konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego. W efekcie utworzonych lub doposażonych zostanie łącznie 14 Laboratoriów funkcjonujących w ramach 7 jednostek organizacyjnych (wydziałów) 4 Uczelni. Powstała w wyniku przedsięwzięcia infrastruktura B+R będzie dostępna dla podmiotów spoza konsorcjum, a dostęp do niej będzie udzielany na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach. Konsorcjum zaoferuje odpłatne usługi na rynku - świadczyć będzie kompleksowe usługi w zakresie badawczo-rozwojowym, analitycznym i doradczym na rzecz przedsiębiorstw z branży żywnościowej, co przełoży się wprost na zwiększenie udziału przychodów z działalności B+R w całkowitych przychodach jednostek naukowych realizujących projekt. Potwierdzeniem popytu ze strony gospodarki są podpisane listy intencyjne z firmami działającymi w tej branży.

Projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Tematyka projektu odpowiada lokalnym uwarunkowaniom, jest interdyscyplinarna, wielodziedzinowa, integrująca środowisko naukowe regionu i prowadząca do osiągnięcia nowej jakości badań naukowych i prac rozwojowych. Program badań jest zgodny z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami: „Zdrowa i bezpieczna żywność” i „Zdrowie i turystyka zdrowotna”.

Plakat informacyjny (pobierz)

Jednostka realizująca: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

OPIS PROJEKTU
Grupę docelową projektu „Staż na start” stanowią studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska z kierunków:
• budownictwo,
• inżynieria środowiska,
• architektura i urbanistyka,
• architektura,
• architektura wnętrz.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 164 studentów.


Celem projektu jest umożliwienie studentom podniesienia kompetencji przez zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności w ramach wysokiej jakości staży odbywanych w wiodących w branży przedsiębiorstwach i instytucjach oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.
Wymiar stażu wynosi 120 godzin na jednego studenta (4-6 tygodni). Staże będą realizowane w latach 2018 i 2019 w miesiącach czerwiec-wrzesień.

Kierownik projektu, koordynator ds. studentów dla kierunku studiów Inżynieria Środowiska: dr inż. Mieczysław Stachowiak
Zastępca kierownika projektu, koordynator ds. studentów dla kierunku studiów Budownictwo: dr inż. Łukasz Mrozik
Koordynator ds. studentów dla kierunku studiów Budownictwo: mgr inż. Agnieszka Grzybowska
Koordynator ds. studentów dla kierunków studiów Architektura oraz Architektura i Urbanistyka: dr Iga Grześkow
Koordynator ds. studentów dla kierunku studiów Architektura Wnętrz: mgr szt. Agnieszka Walther

Okres realizacji projektu: od 2018-03-01 do 2019-12-31

Dofinansowanie projektu z UE: 607 089,04 zł

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału (http://wbis.utp.edu.pl/index.php/studenci/stae/aktualnoci-staz-na-start.html) oraz na profilu FB (facebook.com/wbaiis)

Plakat informacyjny (pobierz)

Jednostka realizująca: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej i Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz pewności siebie na rynku pracy u studentów 7. kierunków Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Programem płatnych staży krajowych objętych zostanie 96 studentów studiów stacjonarnych I stopnia z naborów 2015/16 i 2016/17 z następujących kierunków studiów:

z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej:

- technologia żywności i żywienie człowieka (inżynieria żywności),
- analityka chemiczna i spożywcza,
- technologia chemiczna.

z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii:

- technologia żywności i żywienie człowieka (technologie produktów roślinnych i technologie produktów zwierzęcych),
- rolnictwo,
- biotechnologia,
- architektura krajobrazu.

w wymiarze:

76 osób – 120 h/os.
20 osób – 360 h/os.

Okres realizacji: od 2018-01-02 do 2019-11-30

Całkowita kwota projektu wynosi: 504 900,00 zł

Kierownik projektu: dr inż. Grażyna Gozdecka

Więcej informacji znajduje się na stronach wydziałowych:

Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej: http://wtiich.utp.edu.pl/power/

oraz

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii: http://wrib.utp.edu.pl/component/content/article/91-aktualnosci/117-staz-i-prace-masz-program-stazowy-dla-studentow-utp?Itemid=809

Plakat informacyjny (pobierz)

Jednostka realizująca: Wydział Inżynierii Mechanicznej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

OPIS PROJEKTU

„SZARŻUJ NA STAŻ! - program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy–II EDYCJA” jest projektem uczelni, który za cel stawia podniesienie kompetencji praktycznych przez 130 studentów I stopnia (4 ostatnich semestrów) 4 kierunków Wydziału Inzynierii Mechanicznej: Mechaniki i Budowy Maszyn,Transportu,Inżynierii OZE, Inżynierii Biomedycznej - poprzez organizację staży u pracodawców branż korespondujących z zakresem merytorycznym studiów w latach 2018-2019.

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem I edycji i będzie obejmował staże:
-krajowe (360 godzinne, łącznie 74 osoby w ramach Zadania 1), głównie na terenie regionu kuj-pomorskiego;
-zagraniczne (480 godzinne, łącznie 56 osoby w ramach Zadania 2) m.in. w Czechach, na Słowacji czy w Niemczech.

Wszystkie staże będą odbywały się w minimalnym wymiarze 120h/miesiąc wykonywanych zadań stażowych przez studentów w ramach wsparcia. Ambicją projektu jest, by studenci odbywający staże w ramach sieci współpracy uczelni z przedsiębiorstwami regionu (powiązanymi z ww. kierunkami branżowo) i w nowoczesnych firmach z innych krajów europejskich, podnieśli kompetencje dzięki interwencji EFS i nabyli praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy z punktu widzenia pracodawców, mieli możliwość poznania specyfiki pracy „od kuchni" w przedsiębiorstwach, co wzmocni ich pozycję na rynku pracy jako absolwentów poszukujących zatrudnienia.

Szczególowe informacje dostępne na stronie www:

http://wim.utp.edu.pl/index.php/studenci/tablica-ogloszen

Okres realizacji projektu: 02.01.2018 - 30.11.2019

Jednostka realizująca: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

OPIS PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, studentów ostatnich roczników dwóch kierunków: Zoofizjoterapia (I° studiów stacjonarnych) i Zootechnika (I° i II° studiów stacjonarnych) Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy w terminie od 1.01.2018 – do 31.12.2019 r.

Zakres przedmiotowy staży będzie bezpośrednio związany z efektami kształcenia na odpowiednim kierunku studiów oraz będzie umożliwiał ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu. Staże będą realizowane na ostatnich semestrach studiów stacjonarnych Iº (kierunek Zoofizjoterapia) oraz Iº i IIº studiów stacjonarnych (kierunek Zootechnika), tak aby studenci zdobyli doświadczenie praktyczne tuż przed ich planowanym wejściem na rynek pracy. Staże będą oparte na pisemnych umowach z podmiotami oferującymi staże, w których zostaną określone cele edukacyjne oraz warunki pracy umożliwiające stażystom nabycie odpowiednich umiejętności praktycznych. Ponadto, będzie prowadzony stały monitoring staży pod kątem zapewnienia ich wysokiej jakości.

Ze względu na udział w projekcie studentów dwóch kierunków studiów, celem pozyskania wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie, staże będą realizowane w dwóch obszarach:

dla Zoofizjoterapeutów - realizacja staży w ośrodkach rehabilitacji zwierząt, lecznicach/klinikach weterynaryjnych, ośrodkach jeździeckich, gdzie zainteresowani będą mogli zapoznać się z metodami leczniczymi wykorzystującymi zjawisko reaktywności na bodźce, przywracając w ten sposób sprawność fizyczną zwierząt towarzyszących (terapia manualna, kinezyterapia, masaż leczniczy, fizykoterapia itp.). Założeniem stażu jest bezpośredni kontakt i współpraca uczestników projektu z praktykami, lekarzami weterynarii, trenerami, terapeutami i szkoleniowcami posiadającymi zasób doświadczeń w określonym obszarze działań, którymi będą reprezentanci w/w ośrodków stażowych. Nabycie przez studentów jedynego do tej pory w Polsce kierunku kształcenia, doświadczenia praktycznego jest niezwykle ważne ze względu na rosnące zapotrzebowanie na usługi zoofizjoterapeutyczne w Polsce.
dla Zootechników - realizacja staży na fermach zwierząt gospodarskich, w firmach paszowych,w firmach związanych z rozrodem zwierząt, gdzie możliwe jest nabycie umiejętności praktycznych w chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu (doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, zoohigiena, ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej) oraz ocenie surowców zwierzęcych. W ostatnim czasie obserwuje się rosnące zainteresowanie konsumentów produktami żywnościowymi wysokiej jakości, bezpiecznymi, wytworzonymi przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod. W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i społeczeństwa istotnym jest w związku z tym, pozyskanie wysokiej klasy specjalistów posiadających nie tylko wiedzę, ale również umiejętności praktyczne z zakresu produkcji zwierzęcej.

Szczególowe informacje dostępne na stronie www WHiBZ

Certyfikowane szkolenia i zajęcia praktyczne jako podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku Zootechnika na WHiBZ UTP

Jednostka realizująca: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

OPIS PROJEKTU

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Certyfikowane szkolenia i zajęcia praktyczne jako podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku Zootechnika na WHiBZ UTP” o sygnaturze POWR.03.01.00-00-K146/16.

Termin realizacji projektu: 1.10.2016 – 30.09.2019

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia (studia inżynierskie) kierunku Zootechnika Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na UTP w Bydgoszczy. Podniesie kompetencji nastąpi poprzez realizację certyfikowanych szkoleń, zajęć warsztatowych, jak również dodatkowych, które prowadzone będą wspólnie z pracodawcami. Ponadto zaplanowano realizację dodatkowych zadań praktycznych dla studentów realizowanych w formie projektowej oraz wizyt studyjnych u pracodawców, w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i społeczeństwa.
Wymienione powyżej zadania, które będą konsekwentnie realizowane w ramach projektu z całą pewnością przyczynią się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będą studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Zootechnika, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na UTP w Bydgoszczy.

Zadania realizowane w ramach projektu:

W ramach projektu przewidziano realizację siedmiu (7) zadań, które dedykowane są dla studentów I stopnia kierunku Zootechnika:

1. Zajęcia warsztatowe przygotowujące do przeprowadzenia seksowania różnych gatunków drobiu.

2. Certyfikowane szkolenie z zakresu seksowania różnych gatunków drobiu.

3. Certyfikowane szkolenia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym:

a) "Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha żywnościowego"

b) "Pełnomocnik ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha żywnościowego"

4. Certyfikowane szkolenia z zakresu zabiegów inseminacyjnych zwierząt gospodarskich.

5. Dodatkowe zajęcia z zakresu pobierania próbek materiałów roślinnych i zwierzęcych realizowane wspólnie z pracodawcami.

6. Konserwatoria terenowe jako dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej.

7. Zajęcia warsztatowe z przeprowadzania korekcji racic.

Realizacja projektu:

Projekt realizowany jest od 1 października 2016 roku.
Pierwsza rekrutacja uczestników kierunku Zootechnika trwała od 07.12.2016r. do 21.12.2016r. W lutym 2017 zostały zrealizowane Certyfikowane szkolenia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym oraz Certyfikowane szkolenia z zakresu zabiegów inseminacyjnych zwierząt gospodarskich.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 334 223,36 PLN

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (pobierz)

Plakat informacyjny (pobierz)

Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2.) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego

Jednostka realizująca: Administracja Centralna

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki DZIAŁANIE 1: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

PODDZIAŁANIE 1.3.1.: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków naukowo-dydaktycznych 3.1 i 3.2 na terenie kampusu UTP w Fordonie.

Celami szczegółowymi są:

1. Ograniczenie strat ciepła w budynkach w wyniku poprawy izolacyjności termicznej przegród i stolarki okiennej i drzwiowej.

2. Poprawa stanu technicznego instalacji energetycznej budynków poprzez modernizację instalacji c. o. i usprawnienie oświetlenia wewnętrznego.

3. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym modernizowanych obiektów dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznych.

 

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych przyczyni się do polepszenia parametrów zużycia energii - zmniejszenia wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię.

 

Zakres prac przewidzianych przy termomodernizacji budynku 3.1 i łącznika obejmuje:


1. Prace remontowo-budowlane:

- naprawa istniejących ścian murowanych polegająca na likwidacji spękań i zarysowań ścian;

- izolacja fundamentu oraz cokołu;

- izolacja ścian powyżej cokołu;

- izolacja dachu;

- izolacja ścian w miejscach okładziny betonowej;

- wymiana stolarki okiennej na PCV i drzwiowej na aluminiową o wymiarach otworów odpowiadającym istniejącym otworom;

- wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz grzejnikami na nową o znikomej bezwładności cieplnej.

2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne.

3. Instalacja ogniw fotowoltaicznych (planowana moc nominalna 40 kW).

4. Wykonanie prób szczelności budynku oraz badań kamerą termowizyjną.

 

Zakres prac przewidzianych przy termomodernizacji budynku 3.2 i łącznika obejmuje:


1. Prace remontowo-budowlane:

- docieplenie ścian zewnętrznych w tym docieplenie ścian zewnętrznych piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych budynku w części socjalno-frontowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku w części hali,
docieplenie podwalin pod ściany zewnętrzne hali, docieplenie ścian zewnętrznych łącznika;

- docieplenie stropodachu i dachu (wraz z miejscową naprawą pokrycia dachowego w części frontowej);

- docieplenie stropów nad przejściami i podcieniami;

- wymiana obróbek blacharskich attyk i parapetów okiennych;

- wymianę stolarki okiennej, świetlików i drzwi zewnętrznych na nowe spełniające wymagania obowiązujących warunków technicznych;

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania (obejmującą wymianę grzejników i instalacji c. o.) wraz z wymianą węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku.
2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne.

3. Instalacja ogniw fotowoltaicznych (planowana moc nominalna 40 kW).
4. Wykonanie prób szczelności budynku oraz badań kamerą termowizyjną.

 

Wartość projektu ogółem: 10 448 402,34 PLN, w tym dofinansowanie z UE 4 984 657,05 PLN.

W dniu 30 maja 2019 r. aneksowano Umowę o dofinansowanie, wartość projektu ogółem wzrosła do 12 037 014,58 PLN, w tym dofinansowanie z UE wynosi 7 289 515,22 PLN.

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem

adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub

specjalnego formularza, link do dokumentu:

https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacjakonsultacje.

nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863A

E117E52DC1257DF5004669FC

Jednostka realizująca: Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest realizacja międzynarodowego programu studiów na II stopniu kierunku rolnictwo w języku angielskim oraz z udziałem studentów i wykładowców z zagranicy.
Celem projektu jest poprawa dostępności kształcenia o charakterze międzynarodowym na studiach II stopnia kierunku rolnictwo dla osób z Polski oraz cudzoziemców.
Grupa docelowa - wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 30 studentów (w tym 16 kobiet), którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 rozpoczną studia na II stopniu kierunku rolnictwo Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP. Grupa ta obejmuje jeden cały rocznik (nabór) którego cały cykl kształcenia zostanie objęty projektem. Program kształcenia trwa trzy semestry (od kwietnia 2018 r. do czerwca 2019 r.) i kończy się obronami, zaplanowanymi na ostatni kwartał projektu (lipiec – wrzesień 2019 r.). W grupie tej przewidziano udział 15 studentów z zagranicy, dla których w okresie wakacyjnym zaplanowano zajęcia przygotowujące do kontynuowania kształcenia lub podjęcia zatrudnienia w Polsce.

Projekt zakłada realizację dwóch następujących zadań:


1. Uruchomienie i realizacja międzynarodowego programu kształcenia w języku angielskim na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku rolnictwo.

2. Organizacja szkoły letniej, jako zajęć integrujących i przygotowujących do kontynuowania pobytu w Polsce cudzoziemców.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (pobierz)

Plakat informacyjny (pobierz)

 

REALIZACJA PROJEKTU

Zadanie 1.
a) Akcja informacyjno – promocyjna dotycząca możliwości uczestnictwa w projekcie, skierowana zarówno do studentów studiów I stopnia UTP i innych uczelni w Polsce oraz zagranicą.
b) Podpisanie umów z czterema wykładowcami zagranicznymi, którzy będą realizować zaplanowane w projekcie przedmioty.
c) Opracowanie regulaminu udziału w projekcie (z uwzględnieniem specyfiki udziału studentów - cudzoziemców)
d) Właściwa rekrutacja studentów rozpocznie się, zgodnie z zapisami Uchwały Senatu nr 11/406 oraz nr 5/390 (styczeń 2018) i zakończy ustaleniem listy studentów (marzec 2018 r.). Podczas rekrutacji uwzględniana będzie zasada równości płci zgodnie ze wskazanymi kryteriami. W przypadku zrekrutowania osób z niepełnosprawnością przewidziane zostaną dodatkowe udogodnienia.
e) Ze studentami - cudzoziemcami podpisane zostaną dodatkowe umowy związane z pokrywaniem kosztów ich pobytu w Polsce w ramach projektu.
f) W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu kształcenia zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych.
g) Realizacja programu kształcenia rozpocznie się od semestru letniego r. a. 2017/18, zakończy się w czerwcu 2019 r., a do września tego samego roku przewidziano czas na obrony prac dyplomowych.

Dokumenty dodatkowe wymagane na etapie rekrutacji:

1. Deklaracja udziału w projekcie (pobierz)
2. Oświadczenie uczestnika projektu (pobierz)
3. Formularz danych - Dane uczestników indywidualnych (pobierz)

Szczegółowy terminarz rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 wykaz dokumentów dostępny jest pod adresem: http://wr.utp.edu.pl/en/

Jednostka realizująca: RCI - Centrum Transferu Technologii

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R w PO IR

OPIS PROJEKTU

Szczególowe informacje dostępne na stronie www RCI- CTT

Bezpieczna żywność - Nowe programy kształcenia na UTP

Jednostka realizująca: Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest polepszenie oferty Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w obszarze kształcenia na rzecz bezpieczeństwa żywności poprzez utworzenie, we współpracy ze środowiskiem

Przedmiotem projektu jest polepszenie oferty Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w obszarze kształcenia na rzecz bezpieczeństwa żywności poprzez modyfikację, we współpracy ze środowiskiem gospodarczym planu i programu studiów II stopnia, kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii.

Wsparty w ramach projektu kierunek realizowany będzie częściowo przez przedstawicieli otoczenia gospodarczego, którzy prowadzić będą ze studentami ćwiczenia i zajęcia o charakterze warsztatowym.

Celem projektu jest wzrost kompetencji (zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych) studentów wspartego Wydziału UTP, który pozwoli im na lepsze dostosowanie do potrzeb i oczekiwań pracodawców.

Grupę docelową projektu stanowić będą studenci zmodyfikowanego kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka – studia II stopnia, którzy rozpoczną kształcenie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 (planowany nabór wynosi 30 osób).

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

1) Dostosowanie do potrzeb pracodawców programu kształcenia na kierunku II stopnia Technologia żywności i żywienie człowieka na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii.

2) Realizacja we współpracy z pracodawcami kształcenia na kierunku II stopnia Technologia żywności i żywienie człowieka Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii.

 

Projekt posiada pozytywną opinię Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zgodności planowanych do realizacji programów kształcenia z Regionalną Strategią Innowacji.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (pobierz)

Plakat informacyjny (pobierz)

 

 

Realizacja Projektu

Zadanie 3


Rekrutacja kandydatów na studia II stopnia Technologii Żywności i Żywienia Człowieka.
Dokumenty dodatkowe wymagane na etapie rekrutacji:
1. Deklaracja udziału w projekcie (pobierz)
2. Oświadczenie uczestnika projektu (pobierz)
3. Formularz danych - Dane uczestników indywidualnych (pobierz)

Zadanie 4
Realizacja kształcenia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka WRiB UTP we współpracy z pracodawcami.

Szarżuj na staż! - program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Techlologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Jednostka realizująca: Wydział Inżynierii Mechanicznej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

OPIS PROJEKTU "SZARŻUJ NA STAŻ! - program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.


Okres realizacji projektu: 1.05.2016 – 30.11.2017

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 150 studentów, trzech kierunków studiów stacjonarnych I stopnia (mechaniki i budowy maszyn, transportu oraz inżynierii odnawialnych źródeł energii) poprzez objęcie ich programem stażowym u pracodawców podnoszącym kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne na rynku pracy.

Grupę docelową projektu stanowią studenci studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej z następujących kierunków:
- mechanika i budowa maszyn,
- transport,
- inżynieria odnawialnych źródeł energii

Projekt zakłada realizację trzech typów zadań:
1) Staży krajowych jednomiesięcznych,
2) Staży krajowych trzymiesięcznych
3) Staży zagranicznych jednomiesięcznych

Realizacja projektu: Projekt realizowany jest od maja 2016r. Właśnie zakończyła się pierwsza edycja staży w której wzięło udział łącznie 88 studentów. Najwięcej, bo aż 65 osób, zdecydowało się obyć staż krajowy jednomiesięczny. Studenci mieli możliwość poznać zasady funkcjonowania i zdobyć doświadczenie w takich firmach jak: PESA S.A., Belma AS, Towimor, Formplast, Erplast czy Generalna Dyrekcja róg Krajowych i Autostrad. 11 studentów zdecydowało się zrealizować staż 3 miesięczny i wybrali takie przedsiębiorstwa jak: PESA S.A, Hydrotor czy KIA Motors. Natomiast 12 studentów wyjechało za granicę aby odbyć miesięczny staż w międzynarodowej firmie. Największą popularnością cieszyły się takie kraje jak: Czechy, Słowacja i Ukraina. Z ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych po zrealizowaniu staży wynika, że ogromna większość studentów jest bardzo zadowolona z udziału w projekcie, potwierdza, że w wyniku realizacji stażu nabyła nowe kompetencje i zdobyła cenne doświadczenie. Ponadto wielu studentów otrzymało ofertę pracy od firmy, w której odbywało staż. Od marca 2017r. rozpocznie się nabór uczestników na drugą edycję staży. Będą one dedykowane studentom VI semestru kierunków: mechanika
i budowa maszyn, transport i inżynieria odnawialnych źródeł energii. Studenci mają możliwość zgłaszać się na staże krajowe i zagraniczne, jedno i trzymiesięczne.

Wartość projektu: 772 717,56 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 749 536,03 PLN

 

Plakat informacyjny (pobierz)

Jednostka realizująca: Wydział Inżynierii Mechanicznej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości u min. 90 studentów (90% uczestników, 36 K i 54 M) II stopnia kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn i Transport do XI.2018 r.
Projekt jest skierowany do następującej grupy docelowej: 100 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów 2 stopnia (2 edycje po 50 osób, 40 K i 60 M) na kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn oraz Transport.

Główne rezultaty projektu:
- 90 osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
- 40 absolwentów uczelni objętych wsparciem w projekcie, którzy kontynuowali kształcenie na studiach III stopnia lub podjęło w ciągu 6 m-cy od zakończenia
kształcenia zatrudnienie

Cel projektu będzie realizowany poprzez następujące wdrożenie następujących zadań:
1) Bilans kompetencji;
2) Warsztaty zawodowe;
3) Warsztaty kompetencji miękkich;
4) Licencjonowane warsztaty z przedsiębiorczości;
5) Certyfikowane szkolenia ECDL;
6) Warsztaty z języka angielskiego;
7) Certyfikowane szkolenie z zakresu zarządzania projektem wg metodyki PMI

RYNEK PRACY DLA STUDENTA! - podnoszenie kompetencji dopasowanych do potrzeb gosodarki studentów II stopnia kierunków: Mechanika i budowa maszyn i Transport

Jednostka realizująca: Wydział Inżynierii Mechanicznej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

PROFESJONALNI I INNOWACYJNI SPECJALISCI OZE - kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Jednostka realizująca: Wydział Inżynierii Mechanicznej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

OPIS PROJEKTU

„PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE – kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy” jest projektem Wydziału Inżynierii Mechanicznej, który za cel główny stawia podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 60 studentów (24 kobiety oraz 36 mężczyzn) studiujących na kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy poprzez objęcie kompleksowym programem wsparcia kluczowych kwalifikacji lub kompetencji (zawodowych, analitycznych i językowych) studentów wzmocnionym na etapie realizacji projektu ścisłą współpracą z potencjalnymi pracodawcami (warsztaty, wizyty studyjne) do VIII.2020r.

Główne rezultaty projektu:

- 60 osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

- 24 osoby objęte wsparciem w projekcie, które będą kontynuowały kształcenie lub podejmą w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia zatrudnienie (40%).

Cel projektu będzie osiągnięty poprzez wdrożenie następujących form wsparcia (działań):

a) Certyfikowane szkolenia i warsztatowe zajęcia kształtujące kompetencje.

b) Dodatkowe zajęcia praktyczne w zespołach projektowych w formule warsztatów badawczych.

c) Wizyty studyjne u pracodawców branży OZE.

Zakres działań przewidzianych w projekcie prowadzi do uzyskania następujących kompetencji lub kwalifikacji studentów:

- zawodowych

- językowych

- analitycznych

Charakterystyka grupy docelowej projektu:

60-ciu studentów 4 ostatnich semestrów studiów I stopnia – będą zatem brani pod uwagę studenci semestrów IV, V, VI i VII IOZE.
Odbędą się trzy edycje w latach akademickich 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020) po 20 osób - łącznie 24 kobiety i 36 mężczyzn (jedna edycja na rok akademicki) na kierunku: INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (IOZE).

Strona internetowa projektu: http://www.projektoze.utp.edu.pl/

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (pobierz)

Ulotka projektowa (pobierz)

Plakat informacyjny (pobierz)