Seminaria Interdyscyplinarne

Rok akademicki 2021/2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Seminarium Interdyscyplinarnym Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, które odbędzie się w środę 27.10.2021 roku w godz. 16:00 - 17:30.
Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej.
Zapraszam Państwa do Auditorium Novum. Osoby, które nie będą mogły lub nie będą chciały uczestniczyć w seminarium w sposób stacjonarny, zapraszam na platformę  MS Teams.

Plan spotkania

1. Zootechnika i rybactwo - dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, prof. PBŚ - Programowanie organizmu in ovo- model badawczy i technologia przyszłości


Streszczenie:
Zarodek ptaka rozwija się poza organizmem matki, dlatego stanowi doskonały materiał w badaniach in vivo oraz in vitro. U kury domowej (Gallus gallus domesticus) rozwój embrionalny kończy się po 21 dniach i w tym czasie obejmuje szybkie skoki rozwojowe całych układów, w tym krwionośnego, nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. Powszechny dostęp do technologii inkubacji jaj i lęgów umożliwia praktycznie nieograniczone możliwości studiów interdyscyplinarnych- m.in. toksykologicznych, komunikacyjnych, wytrzymałościowych, materiałowych, biomedycznych, mikrobiologicznych, wpływu stresów środowiskowych, manipulacji genetycznych i wielu innych, w dowolnych stadiach prenatalnych. Wykorzystanie modelu in ovo w nauce nie jest nową koncepcją, ponieważ udokumentowane badania sięgają czasów Arystotelesa. Z kolei, współczesne wyzwania społeczne są związane z rosnącym zapotrzebowaniem na żywność i wysokiej jakości białko mięsa, zmianami klimatycznymi,  zagrożeniami chorób odzwierzęcych i antybiotykoodporności. Wiadomo, że podstawowy sposób przeciwdziałania epidemiom polega na rozbudowanych programach szczepień. Przez ostatnie 30- lecie nastąpił dynamiczny rozwój technologii szczepień in ovo w zakładach wylęgowych drobiu. Od ok. 5 lat obserwowany jest skok wdrożeń technologii in ovo w Europie. To z kolei, powoduje systematyczne usprawnienia linii technologicznych oraz otwiera furtki dla nowych zastosowań, również w zakresie konstrukcji maszyn. U progu wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, trwają intensywne poszukiwania zrównoważonych rozwiązań opartych o naturalne substancje bioaktywne, które po wprowadzeniu do jaja będą trwale stymulować rozwój korzystnej mikrobioty, układu pokarmowego i odpornościowego kurcząt, i podnosić jakość produktów żywnościowych zgodnie z koncepcją Wspólnego Zdrowia. W treści prezentacji omówione będą możliwości zastosowania modelu in ovo i dostępnych technik iniekcji substancji stymulujących rozwój prenatalny, w oparciu o prace badawcze realizowane w katedrze Biotechnologii i Genetyki Zwierząt PBŚ.


2. Nauki chemiczne - dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. PBŚ - Nowe materiały do selektywnej izolacji zanieczyszczeń z próbek środowiskowych

Streszczenie:
Rzadko istnieje możliwość bezpośredniej analizy próbki i dokonanie pomiaru bez wcześniejszego przygotowania próbki. Badany analit zazwyczaj występuje w śladowych ilościach wobec matrycy będącej poliskładnikiem próbki, co skutkuje obserwowanym wpływem matrycy na wynik analizy. Oczywista jest zatem potrzeba oddzielenia analitu od składników matrycy lub oddzielenia interferentów od analitu w matrycy. Proces mający umożliwić i/lub ułatwić przeprowadzenie analizy nosi nazwę przygotowywania próbki; proces ten bywa najbardziej czasochłonnym etapem procesu analitycznego.
Jedną z technik przygotowywania próbek do analizy jest SPE (ang. solid-phase extraction) - ekstrakcja do fazy stałej. Technika ta znalazła na przestrzeni ostatnich 40 lat bardzo dużo zastosowań. Podstawowe możliwości SPE sprowadzają się do usuwania z próbki zanieczyszczeń (filtracja) i/lub interferentów względem danej metody analizy instrumentalnej lub izolacji analitu i związanego z tym jego zagęszczania, które pozwala na określenie stężenia analitu, który w matrycy występuje w bardzo niskim stężeniu.
W wykładzie przedstawiono wyniki otrzymywania selektywnych i wydajnych nowych sorbentów które można wykorzystać do SPE. Na drodze chemicznej modyfikacji powierzchni nośnika (krzemionki) otrzymano polimeryczne wypełnienie jonowymienne z warstwami polimeru MA-BDDE (MA - metyloamina, BDDE - eter 1,4-butanodiolodiglicydylowy), które w swej strukturze zawierają czwartorzędowe grupy amoniowe jako centra aktywne.
Dla otrzymanych sorbentów określono warunki prowadzenia procesu ekstrakcji takie jak przepływ, eluenty oraz wpływ pH na odzyski analitów. Wykreślono krzywe przebicia dla sześciu jonów: fluorków, chlorków, azotanów(III), azotanów(V), siarczanów(VI) oraz wodorofosforanów(V). Uzyskane dane pozwalają na praktyczne zastosowanie przygotowanego nośnika i zaprojektowanie procesu przygotowania do analizy próbek jonów nieorganicznych.


3. Inżynieria mechaniczna - prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński Inżynieria mechaniczna  - Potencjał naukowo-badawczy dyscypliny inżynieria mechaniczna - tematyka badań i możliwości badawcze

Streszczenie:
W trakcie prezentacji przedstawione zostaną podstawowe zakresy prac naukowo-badawczych realizowanych w zespołach naukowych pracujących w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.
Zostaną syntetycznie omówione wybrane tematy badań oraz zademonstrowane możliwości badawcze, w tym wybrane elementy infrastruktury badawczej.
Przedstawione zostaną także potencjalne obszary współpracy w zakresie realizacji interdyscyplinarnych badań i prac rozwojowych.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Seminarium Interdyscyplinarnym Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, które odbędzie się w środę 24.11.2021 r. w godz. 16:00 - 17:30.
Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej.
Zapraszam Państwa do Auditorium Novum (AN 1) . Osoby, które nie będą mogły lub nie będą chciały uczestniczyć w seminarium w sposób stacjonarny, zapraszam na platformę  MS Teams.

Plan spotkania:
1. Rolnictwo i ogrodnictwo - dr inż. Dariusz Kulus - Wykorzystanie nanocząstek w biotechnologii roślin

Streszczenie
Obecnie w Pracowni Roślin Ozdobnych i Warzywnych WRiB PBŚ realizowane są dwa projekty badawcze w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki (NCN): Miniatura 4 oraz Sonata 16. Dotyczą one wykorzystania nanocząstek w biotechnologii roślin.
Nanocząstki definiowane są jako agregaty na poziomie atomowym lub molekularnym charakteryzujące się unikatowymi właściwościami fizykochemicznymi, m.in. wysokim współczynnikiem powierzchni do objętości oraz wysoką reaktywnością chemiczną i biologiczną, w tym łatwością absorbcji przez komórki, co ma bezpośredni związek z ich niewielkimi rozmiarami, sięgającymi od 1 do 100 nm. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój nanotechnologii. Nanocząstki stosowane są coraz powszechniej w różnych gałęziach przemysłu, medycynie, farmacji, kosmetyce oraz środkach ochrony roślin. Do tej pory ich wykorzystanie w krioprezerwacji (długotrwałym przechowywaniu zasobów genowych w ciekłym azocie) i hodowli roślin było bardzo ograniczone. Wciąż brakuje kompleksowych badań na temat wpływu nanocząstek na organizmy żywe, a zwłaszcza genotoksycznych właściwości nanomateriałów. Celem omawianych projektów jest analiza wpływu wybranych typów nanocząstek na przebieg i efektywność mikrorozmnażania in vitro oraz właściwości roślin odtworzonych z tkanek przechowywanych w ciekłym azocie. Materiał badawczy stanowić będą dwie odmiany chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemum × morifolium Ramat.) oraz dwie odmiany serduszki okazałej (Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara). Ze względu na łatwość uprawy, wyjątkowe piękno i trwałość kwiatów gatunki ta są bardzo popularne na rynku ogrodniczym. W toku badań zweryfikowana zostanie przydatność nanomateriałów w reprodukcji roślin ozdobnych, hodowli nowych odmian oraz kriobiologii. Zbadane będzie wnikanie nanocząstek do komórki, ich wpływ na reakcje stresowe, metabolizm oraz zmiany w materiale genetycznym i fenotypie roślin. Jest to nowatorskie rozwiązanie w biotechnologii roślin. Wyniki uzyskane w projektach istotnie poszerzą wiedzę na temat wpływu nanocząstek na rośliny oraz będą miały ogromne znaczenie zarówno dla świata nauki, jak i praktyki ogrodniczej.
Finansowanie: Projekty finansowane w ramach konkursów NCN: Miniatura 4 (nr 2020/04/X/NZ9/01667) oraz Sonata 16 (nr 2020/39/D/NZ9/01592).

2.1. Informatyka techniczna i telekomunikacja - dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ  – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny - Prezentacja dyscypliny, zespołów badawczych, aktualnie realizowanych prac badawczych, przegląd dostępnej aparatury w kontekście współpracy z innymi dyscyplinami na PBŚ.
2.2. Informatyka techniczna i telekomunikacja - dr inż. Michał Kruczkowski  - Interdyscyplinarne zastosowanie inteligencji obliczeniowej w transformacji cyfrowej

Streszczenie
Metody inteligencji obliczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem uczenia maszynowego i eksploracji danych są aktualnie powszechnie stosowane zarówno w projektach komercyjnych jak i naukowych. Niewątpliwie motywacją do wykorzystania nowoczesnych technologii predykcyjnych jest chęć automatyzacji lub optymalizacji procesów, wspomagania procesów decyzyjnych oraz prognozowania przyszłości. Jednak największym akceleratorem rozwoju inteligencji obliczeniowej jest powszechność, uniwersalność i interdyscyplinarność stosowania niezależnie od dyscypliny nauki. Dobrym tego przykładem jest koncepcja PRZEMYSŁU 4.0 opisująca złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw obejmujący integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług.   
Celem seminarium jest zaprezentowanie interdyscyplinarnych zastosowań metod uczenia maszynowego i eksploracji danych oddziałowujących zarówno na badania naukowe jak i prace przemysłowe oraz zaproszenie innych zespołów badawczych do współpracy naukowej.
Adresatami seminarium są osoby lub zespoły posiadające wiedzę ekspercką w dowolnej dziedzinie nauki, które w ramach swoich badań naukowych wytwarzają dane – wiedzę.  

3. Automatyka, elektronika i elektrotechnika - dr inż. Zbigniew Kłosowski - Nowoczesna elektrotechnika w pozyskiwaniu energii elektrycznej, przesyłaniu i przetwarzaniu na potrzeby człowieka

Streszczenie
W referacie przedstawione będą dwa zagadnienia z szeroko rozumianej elektrotechniki w ujęciu symbiotycznym z elektroenergetyką na potrzeby odbiorcy końcowego energii.
Pierwszym zagadnieniem jest zarządzanie pracą mini systemów elektroenergetycznych z generacją rozproszoną (głównie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej) i magazynami energii, szczególnie w kontekście przyszłego polskiego systemu elektroenergetycznego w warunkach braku paliw kopalnych. W tym zakresie stosowane są nowoczesne metody modelowania matematycznego i symulacji cyfrowej w czasie rzeczywistym we współpracy z rzeczywistymi urządzeniami systemu elektroenergetycznego.
Drugim zagadnieniem jest projektowanie, konstruowanie i zastosowanie przekształtników rezonansowych w układach generatorów wysokiego napięcia stałego i przemiennego, bezprzewodowego przekazywania energii elektrycznej oraz grzania indukcyjnego.