Seminaria Interdyscyplinarne

Rok akademicki 2021/2022

Zapraszamy do udziału w IV Seminarium Interdyscyplinarnym Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, które odbędzie się w dniu 26.01.2022 r. w godz. 16:00 - 17:30.

Zapraszam Państwa do Auditorium Novum (AN 1) oraz na platformę  MS Teams.

 

Plan Spotkania:
1. Technologia żywności i żywienia - dr hab. inż. Anna Długosz, prof. PBŚ - Obszary zainteresowań naukowych w zakresie dyscypliny - technologia żywności i żywienia

Streszczenie

W ramach seminarium przestawione zostaną główne obszary badawcze dotyczące oceny:
•    sposobu żywienia i stanu odżywienia, czynników społeczno-demograficznych i ekonomicznych w kontekście występowania zaburzeń stanu zdrowia, na poziomie jednostki, grupy i populacji w różnym wieku,
•    trafności, dokładności i poprawności tworzonych kwestionariuszy oceny sposobu żywienia,
•    sposobu żywienia i stanu odżywienia osób chorych.
Ponadto zostanie zaprezentowana część wyników uzyskanych na podstawie wieloletnich szeroko zakrojonych badań nad związkiem między wzorami żywienia, sytuacją społeczno-ekonomiczną i stylem życia oraz występowaniem niepożądanych skutków zdrowotnych i czynników ryzyka chorób dietozależnych u młodzieży z mniej zurbanizowanych regionów Polski. Do kompleksowej analizy zachowań żywieniowych młodzieży i oceny ich stanu zdrowia wykorzystano zaawansowane metody statystyczne.

2. Technologia żywności i żywienia - dr inż. Ewa Żary-Sikorska - Ekstrakty fenolowe jako suplementy diety przeciwdziałające skutkom żywienia wadliwego

Streszczenie

Nieprawidłowe nawyki żywieniowe, w tym niskie spożycie świeżych owoców i warzyw, nadkonsumpcja żywności wysokoprzetworzonej, żywienie wysokotłuszczowe oraz wysokofruktozowe, a zwłaszcza ich zdrowotne konsekwencje wymagają przeciwdziałania żywieniowego. Badacze wskazują na związki fenolowe jako składniki żywności przeciwdziałające rozwojowi chorób dietozależynych. Twierdzi się, że polifenole, a zwłaszcza ich pochodne metaboliczne wywołują szereg korzystnych efektów fizjologicznych i są określane jako bioaktywne składniki żywności o działaniu antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym, przeciwmiażdżycowym, anykancerogennym, czy antypatogennym, które mogą działać zarówno lokalnie w przewodzie pokarmowym, jak i systemowo w tkankach obwodowych konsumenta. Wiele obserwacji sugeruje, że potencjalna prewencja zdrowotna wynikająca ze spożycia owoców jagodowych wynika z obecności w ich składzie związków bioaktywnych, w typ polifenoli. Biodostępność związków fenolowych jest podstawowym czynnikiem determinującym ich aktywność prozdrowotną, a w konsekwencji prozdrowotne oddziaływanie preparatów fenolowych stosowanych jako suplementy diety. Populacja mikrobioty jelitowej ze swoją ogromną mocą enzymatyczną jest nadrzędnym czynnikiem biodostępności związków fenolowych. Mikrobiologiczna konwersja związków fenolowych prowadzi do powstawania szeregu związków pochodnych, które wskazuje się jako rzeczywiste cząstki bioaktywne.   
Preparaty pochodzenia roślinnego, a w szczególności uzyskiwane z różnych owoców jagodowych, są szeroko badane pod kątem ich działania fizjologicznego z wykorzystaniem modeli in vitro oraz in  vivo. Istnieje silna potrzeba określenia, które związki są najbardziej bioaktywne i które zapewniają najlepsze efekty w przeciwdziałaniu zdrowotnym skutkom niezbilansowanego odżywiania. Analizując obecny stan wiedzy, możemy stwierdzić, że wypadkowa produkcja metabolitów fenolowych w organizmie jest trudna do dokładnego przewidzenia. Jednak, jeśli znany jest skład fenolowy danego produktu naturalnego, można dość przecyzyjne ocenić powstawanie metabolitów mikroflory jelitowej, a to stanowi wskazówkę do projektowania preparatów fenolowych o działaniu prozdrowotnym.

 

3. Nauki o zarządzaniu i jakości
  • Dr hab. Rafał Drewniak, prof. PBŚ - Przewodniczący Rady Dyscypliny naukowej Nauko o Zarządzaniu i Jakości - Przedstawienie realizowanych w ramach Dyscypliny obszarów badań naukowych i kierunków prac badawczych
  • Dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. PBŚ - Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania - Metody zarządzania i wspomagania decyzji firm oraz organizacji non-profit w zakresie zachowania konkurencyjności i pogłębionej współpracy partnerów
  • Dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. PBŚ - Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej i Controllingu - Zastosowanie systemu informacji zarządczej klasy Business Intelligence w obszarze controllingu operacyjnego oraz zarządzania strategią (Balanced Scorecard) dla MŚP

Streszczenie

Dyscyplina naukowa Nauki o Zarządzaniu i Jakości mieści się w dziedzinie nauk społecznych i funkcjonuje w strukturach PBŚ w ramach Wydziału Zarządzania. Celem prowadzenia i rozwoju badań naukowych w dyscyplinie jest intensyfikacja procesu poznania naukowego oraz tworzenie naukowych podstaw dla praktyki gospodarczej współczesnych przedsiębiorstw. Obejmuje to także upowszechnianie i popularyzację wyników działalności badawczej, współdziałania z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zarówno w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Działania i aktywności obszaru badań w tym zakresie obejmują szerokie spektrum zagadnień dotyczących m.in.: uwarunkowań budowania pozycji konkurencyjnej i podstaw konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw, zastosowania metod analizy strategicznej do wspomagania decyzji firm w zakresie optymalizacji procesów biznesowych i ich innowacyjności, formułowania strategii marketingowych i analizy otoczenia dalszego oraz konkurencyjnego, zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju współczesnych systemów zarządzania w perspektywie internalizacji działalności organizacji, przywództwa i budowania relacji wewnątrzorganizacyjnych, wykorzystania informacji finansowych i niefinansowych w zarządzaniu oraz systemów Business Intelligence i metod stosowanych w controllingu i rachunkowości zarządczej, a także badań nad innowacjami finansowymi FinTech, nowymi rozwiązaniami w zakresie technologii transakcyjnych na rynku finansowym, analizy procesu inwestycyjnego funduszy venture capital/private equity i czynników wpływających na budowanie wartości spółek, wykorzystania crowdfundingu i tokenizacji w finansowaniu działalności przedsiębiorstw czy inwestycji społecznie odpowiedzialnych ESG (Environmental, Social, Government). Obszary te uzupełniane są także poprzez tzw. twarde aspekty zarządzania dotyczące m.in. inżynierii produkcji, technologii wytwórczych, systemów wspomagania decyzji przy wykorzystaniu zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, metod i technik służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości procesów produkcyjnych w współczesnych przedsiębiorstwach. Dotyczy to zarówno deskryptywnego, jak i wartościującego podejścia do jakości. Komplementarność wymienionych obszarów dotyczy głównie realizacji procesów zarządzania produktem, które umożliwiają poznanie potrzeb i badanie satysfakcji klientów, stanowiąc tym samym punkt wyjścia do doskonalenia jakości produktu. Z kolei ich odrębność wiąże się z wielowymiarowym podejściem do jakości produktu, z wykorzystaniem wiedzy interdyscyplinarnej, z obszaru nauk społecznych i przyrodniczo-technicznych, dzięki czemu można kształtować i identyfikować cechy produktu, zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami interesariuszy. Jednocześnie otwarcie gospodarki na potencjał czwartej rewolucji przemysłowej staje się niezbędnym warunkiem utrzymania zdolności konkurencyjnych oraz sprostania ukierunkowanym efektywnościowo wymogom rynku, które wymuszają zmianę filozofii funkcjonowania współczesnego biznesu. Prowadzi to do rozmaitych asymetrii i niedostosowań społeczno-gospodarczych, zarządczych i regulacyjnych. Wdrożenie Przemysłu 4.0 dotyczy bowiem nie tylko kwestii nowych technologii, narzędzi, metod produkcji, ale także dotyczy zmian we wszystkich aspektach działania przedsiębiorstwa, nie tylko na poziomie wewnętrznym, ale także w relacjach z otoczeniem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Seminarium Interdyscyplinarnym Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, które odbędzie się w środę 15.12.2021 r. w godz. 16:00 - 17:30.
Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej.
Zapraszam Państwa do Auditorium Novum (AN 1) . Osoby, które nie będą mogły lub nie będą chciały uczestniczyć w seminarium w sposób stacjonarny, zapraszam na platformę  MS Teams.

Plan spotkania:
1. Inżynieria lądowa i transport - dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. PBŚ - Kompozyty cementowe z dodatkiem pyłu bazaltowego

Streszczenie

Beton cementowy to substancja, która zaraz po wodzie, w największych ilościach wykorzystywana jest przez człowieka. Przemysł materiałów budowlanych wywiera jednak duży wpływ na środowisko. Produkcja cementu i betonu pochłania ogromne ilości paliw kopalnych i surowców naturalnych oraz jest bardzo energochłonna. Przemysł cementowy, z uwagi na proces technologiczny wytwarzania klinkieru oraz duże zużycie węgla, emituje do atmosfery znaczne ilości dwutlenku węgla. W związku z tym poszukuje się innych alternatywnych materiałów, które mogą być wykorzystywane jako częściowe zamienniki lub całkowite substytuty surowców wykorzystywanych do produkcji materiałów budowlanych.
Nadmierna eksploatacja i ograniczona dostępność do surowców naturalnych z jednej strony, a z drugiej problem z rosnącą ilością różnego rodzaju odpadów przemysłowych oraz brak miejsca do ich składowania, doprowadziły do rozwoju badań dotyczących możliwości ich wykorzystania do produkcji materiałów budowlanych. Poszukiwane są jednak nie tylko substytuty cementu, ale również materiały, które mogą zostać wykorzystane jako zamienniki piasku do produkcji materiałów budowlanych.
Alternatywnym surowcem naturalnym wykorzystywanym w produkcji betonów i zapraw może być pył skalny. Jest to odpad powstający w procesie wydobywania i mechanicznej obróbki skał w kopalniach kruszyw, a także w procesie suszenia kruszywa stosowanego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz w zakładach kamieniarskich. Zaprawa i beton z dodatkiem pyłu skalnego osiągają lepsze właściwości fizyczne i trwałość. Taki sposób wykorzystania tego odpadu jest uzasadniony technicznie, ekonomicznie i ekologicznie oraz jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, gdyż pozawala ograniczyć zużycie surowców naturalnych do produkcji kompozytów cementowych oraz efektywnie zagospodarować odpad.

 

2. Inżynieria chemiczna - dr hab. inż. Ireneusz Grubecki, prof. PBŚ - Analiza modelowa i optymalizacja reaktorów (bio)chemicznych

Streszczenie

Inżynieria chemiczna lub, ogólniej, procesowa jest nauką inżynieryjną, która wykorzystuje podstawy nauk fizycznych, chemicznych i matematyki, łącznie z zasadami ekonomii, zajmuje się procesami i aparatami, w których materia podlega transformacji ze względu na jej stan, skład oraz właściwości.Szczególnym istotnym obszarem jej badań jest inżynieria reaktorów (bio)chemicznych zajmująca się analizą zjawisk w nich zachodzących.
Głównym celem badań prowadzonych w tym obszarze jest stworzenie ilościowego opisu zjawisk zachodzących w reaktorach (bio)chemicznych w możliwie szerokim zakresie parametrów ekstensywnych i intensywnych determinujących przebieg procesu w pożądanym kierunku. Te uogólnienia są podstawą projektowania i właściwej eksploatacji tych aparatów.
Podstawowym narzędziem do sporządzenie takiego opisu jest modelowanie reaktorów (bio)chemicznych polegające na badaniu procesów na modelach matematycznych w celu uzyskania wskazówek do przewidywania ich przebiegu w reaktorach o określonej konstrukcji i dowolnych wymiarach.
W niniejszej prezentacji, na przykładzie procesu biotransformacji, opisano sposób analizy modelowej oraz optymalizacji reaktora okresowego (Rys. 1) oraz rurowego ze stałym złożem biokatalizatora
(Rys. 2) stanowiących dwa podstawowe typy reaktora, w których reakcje (bio)transformacji są prowadzone.

Rysunek 1 Reaktor okresowy

Rysunek 2 Reaktor rurowy ze stałym złożem (bio)katalizatora

Bardziej szczegółową uwagę zwrócono na drugi z wymienionych typów (bio)reaktora. Pokazano przy tym, że projektowanie i optymalizacja tego typu reaktora rurowego z płaszczem grzejnym (chłodzącym) nie jest łatwym zadaniem ze względu na konieczność uwzględnienia konwekcyjno-dyspersyjnego mechanizmu transportu masy i ciepła zarówno w fazie ciekłej jak i stałej fazie (bio)katalizatora oraz pomiędzy nimi (Rys. 3).
Aby zmaksymalizować produktywność ciągłego przepływowego reaktora rurowego strategia optymalna może być realizowana dwojako: 1) jako sterowanie strumieniem zasilającym oraz / lub 2) sterowanie temperaturą fazy ciekłej przepływającej przez (bio)reaktor. W tym drugim przypadku problem sterowania optymalnego można osiągnąć względnie prosto, mianowicie, poszukując takiej temperatury strumienia zasilającego, która zapewni maksymalną (lub największą) produktywność reaktora (Rys. 4).


Rysunek 3 Transport masy i energii w reaktorze ze stałym złożem (bio)katalizatora

Rysunek 4 Efekt zastosowania optymalnej temperatury zasilania


Wystąpienie ma na celu przedstawienie realnej analizy przeprowadzonej w odniesieniu do najczęściej sto-sowanego w praktyce przemysłowej (bio)reaktora, mianowicie nieizotermicznego reaktora ze stałym złożem (bio)katalizatora uwzględniając przy tym hydrodynamikę reaktora i w konsekwencji opory transport masy.

 

3. Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki - Prof. Remigiusz Grochal, Dr hab. Romuald Fajtanowski, prof. PBŚ, Dr hab. Katarzyna Tretyn, prof. PBŚ, Dr Ewa Raczyńska-Mąkowska - Inside outside

Streszczenie

Dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki obejmuje wiele działań twórczych. Osiągnięcia mają różny charakter jednak wyodrębnić spośród nich można kilka zasadniczych pól działania. Są to przede wszystkim dzieła projektowe: wzornicze, z zakresu projektowania wnętrz, czy komunikacji wizualnej oraz dzieła obejmujące sztuki wizualne. Z większością działań w dyscyplinie wiąże się uczestnictwo w wystawach i targach zarówno w kraju jak i za granicą.
Pierwsza prezentacja Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki przybliży Państwu wymienione obszary działalności pracowników.
Temat wystąpienia Inside outside określa zakres projektowy i artystyczny związany zarówno z intymną przestrzenią prywatną, po szeroką działalność dotyczącą kształtowania przestrzeni publicznej.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Seminarium Interdyscyplinarnym Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, które odbędzie się w środę 24.11.2021 r. w godz. 16:00 - 17:30.
Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej.
Zapraszam Państwa do Auditorium Novum (AN 1) . Osoby, które nie będą mogły lub nie będą chciały uczestniczyć w seminarium w sposób stacjonarny, zapraszam na platformę  MS Teams.

Plan spotkania:
1. Rolnictwo i ogrodnictwo - dr inż. Dariusz Kulus - Wykorzystanie nanocząstek w biotechnologii roślin

Streszczenie
Obecnie w Pracowni Roślin Ozdobnych i Warzywnych WRiB PBŚ realizowane są dwa projekty badawcze w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki (NCN): Miniatura 4 oraz Sonata 16. Dotyczą one wykorzystania nanocząstek w biotechnologii roślin.
Nanocząstki definiowane są jako agregaty na poziomie atomowym lub molekularnym charakteryzujące się unikatowymi właściwościami fizykochemicznymi, m.in. wysokim współczynnikiem powierzchni do objętości oraz wysoką reaktywnością chemiczną i biologiczną, w tym łatwością absorbcji przez komórki, co ma bezpośredni związek z ich niewielkimi rozmiarami, sięgającymi od 1 do 100 nm. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój nanotechnologii. Nanocząstki stosowane są coraz powszechniej w różnych gałęziach przemysłu, medycynie, farmacji, kosmetyce oraz środkach ochrony roślin. Do tej pory ich wykorzystanie w krioprezerwacji (długotrwałym przechowywaniu zasobów genowych w ciekłym azocie) i hodowli roślin było bardzo ograniczone. Wciąż brakuje kompleksowych badań na temat wpływu nanocząstek na organizmy żywe, a zwłaszcza genotoksycznych właściwości nanomateriałów. Celem omawianych projektów jest analiza wpływu wybranych typów nanocząstek na przebieg i efektywność mikrorozmnażania in vitro oraz właściwości roślin odtworzonych z tkanek przechowywanych w ciekłym azocie. Materiał badawczy stanowić będą dwie odmiany chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemum × morifolium Ramat.) oraz dwie odmiany serduszki okazałej (Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara). Ze względu na łatwość uprawy, wyjątkowe piękno i trwałość kwiatów gatunki ta są bardzo popularne na rynku ogrodniczym. W toku badań zweryfikowana zostanie przydatność nanomateriałów w reprodukcji roślin ozdobnych, hodowli nowych odmian oraz kriobiologii. Zbadane będzie wnikanie nanocząstek do komórki, ich wpływ na reakcje stresowe, metabolizm oraz zmiany w materiale genetycznym i fenotypie roślin. Jest to nowatorskie rozwiązanie w biotechnologii roślin. Wyniki uzyskane w projektach istotnie poszerzą wiedzę na temat wpływu nanocząstek na rośliny oraz będą miały ogromne znaczenie zarówno dla świata nauki, jak i praktyki ogrodniczej.
Finansowanie: Projekty finansowane w ramach konkursów NCN: Miniatura 4 (nr 2020/04/X/NZ9/01667) oraz Sonata 16 (nr 2020/39/D/NZ9/01592).

2.1. Informatyka techniczna i telekomunikacja - dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ  – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny - Prezentacja dyscypliny, zespołów badawczych, aktualnie realizowanych prac badawczych, przegląd dostępnej aparatury w kontekście współpracy z innymi dyscyplinami na PBŚ.
2.2. Informatyka techniczna i telekomunikacja - dr inż. Michał Kruczkowski  - Interdyscyplinarne zastosowanie inteligencji obliczeniowej w transformacji cyfrowej

Streszczenie
Metody inteligencji obliczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem uczenia maszynowego i eksploracji danych są aktualnie powszechnie stosowane zarówno w projektach komercyjnych jak i naukowych. Niewątpliwie motywacją do wykorzystania nowoczesnych technologii predykcyjnych jest chęć automatyzacji lub optymalizacji procesów, wspomagania procesów decyzyjnych oraz prognozowania przyszłości. Jednak największym akceleratorem rozwoju inteligencji obliczeniowej jest powszechność, uniwersalność i interdyscyplinarność stosowania niezależnie od dyscypliny nauki. Dobrym tego przykładem jest koncepcja PRZEMYSŁU 4.0 opisująca złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw obejmujący integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług.   
Celem seminarium jest zaprezentowanie interdyscyplinarnych zastosowań metod uczenia maszynowego i eksploracji danych oddziałowujących zarówno na badania naukowe jak i prace przemysłowe oraz zaproszenie innych zespołów badawczych do współpracy naukowej.
Adresatami seminarium są osoby lub zespoły posiadające wiedzę ekspercką w dowolnej dziedzinie nauki, które w ramach swoich badań naukowych wytwarzają dane – wiedzę.  

3. Automatyka, elektronika i elektrotechnika - dr inż. Zbigniew Kłosowski - Nowoczesna elektrotechnika w pozyskiwaniu energii elektrycznej, przesyłaniu i przetwarzaniu na potrzeby człowieka

Streszczenie
W referacie przedstawione będą dwa zagadnienia z szeroko rozumianej elektrotechniki w ujęciu symbiotycznym z elektroenergetyką na potrzeby odbiorcy końcowego energii.
Pierwszym zagadnieniem jest zarządzanie pracą mini systemów elektroenergetycznych z generacją rozproszoną (głównie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej) i magazynami energii, szczególnie w kontekście przyszłego polskiego systemu elektroenergetycznego w warunkach braku paliw kopalnych. W tym zakresie stosowane są nowoczesne metody modelowania matematycznego i symulacji cyfrowej w czasie rzeczywistym we współpracy z rzeczywistymi urządzeniami systemu elektroenergetycznego.
Drugim zagadnieniem jest projektowanie, konstruowanie i zastosowanie przekształtników rezonansowych w układach generatorów wysokiego napięcia stałego i przemiennego, bezprzewodowego przekazywania energii elektrycznej oraz grzania indukcyjnego.

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Seminarium Interdyscyplinarnym Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, które odbędzie się w środę 27.10.2021 roku w godz. 16:00 - 17:30.
Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej.
Zapraszam Państwa do Auditorium Novum. Osoby, które nie będą mogły lub nie będą chciały uczestniczyć w seminarium w sposób stacjonarny, zapraszam na platformę  MS Teams.

Plan spotkania

1. Zootechnika i rybactwo - dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, prof. PBŚ - Programowanie organizmu in ovo- model badawczy i technologia przyszłości


Streszczenie:
Zarodek ptaka rozwija się poza organizmem matki, dlatego stanowi doskonały materiał w badaniach in vivo oraz in vitro. U kury domowej (Gallus gallus domesticus) rozwój embrionalny kończy się po 21 dniach i w tym czasie obejmuje szybkie skoki rozwojowe całych układów, w tym krwionośnego, nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. Powszechny dostęp do technologii inkubacji jaj i lęgów umożliwia praktycznie nieograniczone możliwości studiów interdyscyplinarnych- m.in. toksykologicznych, komunikacyjnych, wytrzymałościowych, materiałowych, biomedycznych, mikrobiologicznych, wpływu stresów środowiskowych, manipulacji genetycznych i wielu innych, w dowolnych stadiach prenatalnych. Wykorzystanie modelu in ovo w nauce nie jest nową koncepcją, ponieważ udokumentowane badania sięgają czasów Arystotelesa. Z kolei, współczesne wyzwania społeczne są związane z rosnącym zapotrzebowaniem na żywność i wysokiej jakości białko mięsa, zmianami klimatycznymi,  zagrożeniami chorób odzwierzęcych i antybiotykoodporności. Wiadomo, że podstawowy sposób przeciwdziałania epidemiom polega na rozbudowanych programach szczepień. Przez ostatnie 30- lecie nastąpił dynamiczny rozwój technologii szczepień in ovo w zakładach wylęgowych drobiu. Od ok. 5 lat obserwowany jest skok wdrożeń technologii in ovo w Europie. To z kolei, powoduje systematyczne usprawnienia linii technologicznych oraz otwiera furtki dla nowych zastosowań, również w zakresie konstrukcji maszyn. U progu wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, trwają intensywne poszukiwania zrównoważonych rozwiązań opartych o naturalne substancje bioaktywne, które po wprowadzeniu do jaja będą trwale stymulować rozwój korzystnej mikrobioty, układu pokarmowego i odpornościowego kurcząt, i podnosić jakość produktów żywnościowych zgodnie z koncepcją Wspólnego Zdrowia. W treści prezentacji omówione będą możliwości zastosowania modelu in ovo i dostępnych technik iniekcji substancji stymulujących rozwój prenatalny, w oparciu o prace badawcze realizowane w katedrze Biotechnologii i Genetyki Zwierząt PBŚ.


2. Nauki chemiczne - dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. PBŚ - Nowe materiały do selektywnej izolacji zanieczyszczeń z próbek środowiskowych

Streszczenie:
Rzadko istnieje możliwość bezpośredniej analizy próbki i dokonanie pomiaru bez wcześniejszego przygotowania próbki. Badany analit zazwyczaj występuje w śladowych ilościach wobec matrycy będącej poliskładnikiem próbki, co skutkuje obserwowanym wpływem matrycy na wynik analizy. Oczywista jest zatem potrzeba oddzielenia analitu od składników matrycy lub oddzielenia interferentów od analitu w matrycy. Proces mający umożliwić i/lub ułatwić przeprowadzenie analizy nosi nazwę przygotowywania próbki; proces ten bywa najbardziej czasochłonnym etapem procesu analitycznego.
Jedną z technik przygotowywania próbek do analizy jest SPE (ang. solid-phase extraction) - ekstrakcja do fazy stałej. Technika ta znalazła na przestrzeni ostatnich 40 lat bardzo dużo zastosowań. Podstawowe możliwości SPE sprowadzają się do usuwania z próbki zanieczyszczeń (filtracja) i/lub interferentów względem danej metody analizy instrumentalnej lub izolacji analitu i związanego z tym jego zagęszczania, które pozwala na określenie stężenia analitu, który w matrycy występuje w bardzo niskim stężeniu.
W wykładzie przedstawiono wyniki otrzymywania selektywnych i wydajnych nowych sorbentów które można wykorzystać do SPE. Na drodze chemicznej modyfikacji powierzchni nośnika (krzemionki) otrzymano polimeryczne wypełnienie jonowymienne z warstwami polimeru MA-BDDE (MA - metyloamina, BDDE - eter 1,4-butanodiolodiglicydylowy), które w swej strukturze zawierają czwartorzędowe grupy amoniowe jako centra aktywne.
Dla otrzymanych sorbentów określono warunki prowadzenia procesu ekstrakcji takie jak przepływ, eluenty oraz wpływ pH na odzyski analitów. Wykreślono krzywe przebicia dla sześciu jonów: fluorków, chlorków, azotanów(III), azotanów(V), siarczanów(VI) oraz wodorofosforanów(V). Uzyskane dane pozwalają na praktyczne zastosowanie przygotowanego nośnika i zaprojektowanie procesu przygotowania do analizy próbek jonów nieorganicznych.


3. Inżynieria mechaniczna - prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński Inżynieria mechaniczna  - Potencjał naukowo-badawczy dyscypliny inżynieria mechaniczna - tematyka badań i możliwości badawcze

Streszczenie:
W trakcie prezentacji przedstawione zostaną podstawowe zakresy prac naukowo-badawczych realizowanych w zespołach naukowych pracujących w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.
Zostaną syntetycznie omówione wybrane tematy badań oraz zademonstrowane możliwości badawcze, w tym wybrane elementy infrastruktury badawczej.
Przedstawione zostaną także potencjalne obszary współpracy w zakresie realizacji interdyscyplinarnych badań i prac rozwojowych.