PL

EN

Inżynieria biomedyczna
stacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 4 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 15

Charakterystyka kierunku studiów

Studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna na poziomie magisterskim dają szeroki zakres wiedzy łączącej medycynę ze światem techniki. Pozwala ona na stosowanie zaawansowanych technologii w zakresie biomechaniki oraz inżynierii telemedycznej. Daje podstawy do projektowania urządzeń oraz aplikacji na potrzeby firm z sektora usług medycznych. Inżynieria Biomedyczna to doskonały kierunek dla wszystkich absolwentów technicznych studiów inżynierskich, którzy pragną rozszerzyć wiedzę o aspekty związane z ochroną zdrowia. W zależności od podjętej specjalności  zdobędziesz wiedzę z zakresu badań materiałów i tkanek, rehabilitacji ruchowej oraz projektowania i modelowania struktur biomechanicznych. Wybierając zagadnienia dotyczące inżynierii telemedycznej zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie systemów teleinformatycznych, sztucznej inteligencji, technik wizyjnych w medycynie oraz automatyki i sterowania. W obu przypadkach dla absolwenta Inżynierii Biomedycznej to droga do interdyscyplinarnych projektów i niezwykle interesującej pracy.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w zakresie zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów, procesów produkcyjnych z tym związanych czy systemów bezpieczeństwa. Znajdziesz pracę w firmach informatycznych projektujących i eksploatujących systemy informatyczne. Absolwenci tego kierunku pracują w zapleczu technicznym szpitali i przychodni, administracji służby zdrowia. W małych i średnich przedsiębiorstwach zajmują się projektowaniem, produkcją i/lub doradztwem, dystrybucją aparatury medycznej i urządzeń rehabilitacyjnych oraz wyposażeniem gabinetów lekarskich.
Kierunek Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Bydgoskiej uzyskał pisemne rekomendacje takich instytucji/ firm jak: Med7even Medical Equipment & Service, Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, OFTALMIKA Prywatna Klinika Okulistyczna, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, SCIENTIA RESEARCH INSTITUTE Sp. z o.o., Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Nasi Absolwenci potwierdzają „Świat stoi na progu kolejnej rewolucji - tym razem techniczno-medycznej. Możesz stać się jej współtwórcą. Pracuj z Nami i zmieniaj świat!”
 Kryteria przyjęć na kierunek

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek inżynieria biomedyczna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria lądowa, geodezja  i transport;

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna. Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć. 

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.O programie studiów

Program kierunku Inżynieria Biomedyczna – studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę zdobytą na poziomie studiów I stopnia. Nauczysz się projektowania urządzeń medycznych oraz rehabilitacyjnych, a dodatkowo procesów produkcyjnych, jakie są w tym zakresie wymagane. Rozwiniesz umiejętności w zakresie aspektów teleinformatycznych wymaganych w Telemedycynie i cyfrowych systemach medycznych. Zdobędziesz kompetencje, które pozwolą zarządzać projektami i prowadzić własny zespół inżynierów, oraz lekarzy/ fizjoterapeutów. 

Zmieniamy się, aby dostosować się do potrzeb rynku i studentów. Zajęcia realizowane w trybie IV-semestralnym dają czas na rozwój pasji i zainteresowań, przy współpracy różnych jednostek i cenionych osób ze świata medycyny i techniki. Odwiedzili Nas m.in. Prof. Marian Zembala, Prof. Henryk Skarżyński, Prof. Ryszard Tadeusiewicz, Prof. Jan Ryszard Dąbrowski i wielu innych. Zajęcia na zaproszenie prowadzą lekarze z regionu, prezentując nowinki technologiczne i zaplecze sprzętowe placówek. 
Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć i jakie umiejętności zdobyć!
 Opis specjalności

Studia w zakresie Inżynierii Biomedycznej na poziomie magisterskim odpowiadają wymaganiom rynku pracy i pozwalają zdobyć wiedzę w określonym obszarze. W ramach kierunku możesz zrealizować jedną z dwóch specjalności: Inżynieria Telemedyczna oraz Biomechanika. Specjalność Inżynieria Telemedyczna przygotowuje do pracy w zakresie zarządzania informacjami do zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Podczas studiów zdobywasz praktyczną umiejętność pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz umiejętność interpretacji uzyskanych wyników. Nabywasz umiejętność projektowania i testowania systemów telemedycznych. Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy! Specjalność Biomechanika przygotowuje do pracy w obszarze oceny funkcjonowania ciała człowieka z nastawieniem na fizjologiczne funkcje oraz sposoby przywracania takiego funkcjonowania, z zastosowaniem nowoczesnych metod rehabilitacyjnych czy też rekonstrukcji operacyjnej. Podczas studiów zdobywasz praktyczną umiejętność i wiedzę na temat sprzętu rehabilitacyjnego, implantów oraz protez i możliwości ich wykorzystania. Praca ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz umiejętność interpretacji stworzonych modeli pozwoli na tworzenie zawansowanych modeli urządzeń rehabilitacyjnych oraz różnego rodzaju implantów wraz z możliwością inżynierskiego projektowania przebiegu operacji. Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy medyczne ale nie tylko!Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku: inżynieria biomedyczna posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje, cechujące absolwentów studiów I stopnia wymienionego kierunku z zakresu: 

  • matematyki, fizyki, chemii, mechaniki i wytrzymałości materiałów umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych inżynierii biomedycznej
  • projektowania inżynierskiego wspomaganego komputerowo i grafiki inżynierskiej
  • materiałoznawstwa, w szczególności biomateriałów, umożliwiającą zrozumienie zależności pomiędzy strukturą i właściwościami materiałów oraz umiejętności z tym związane
  • biochemii i biofizyki oraz biomechaniki związaną z inżynieria biomedyczną
  • technik obrazowania medycznego i elektronicznej aparatury medycznej oraz implantów i sztucznych narządów
  • anatomii i fizjologii
  • elektrotechniki i elektroniki, języków programowania, metrologii, automatyki i robotyki, sensorów i pomiarów wielkości nieelektrycznych, cyfrowego przetwarzania sygnałów
     Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!