PL

EN

Inżynieria farmaceutyczna
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Kierunek inżynieria farmaceutyczna na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej jest interdyscyplinarny. Absolwenci świetnie odnajdą się na rynku pracy w różnych branżach przemysłu, szczególnie farmaceutycznego oraz kosmetycznego, a także pokrewnych. Kształcimy specjalistów w zakresie inżynierii farmaceutycznej przygotowanych do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu technologii i inżynierii farmaceutycznej, szczególnie projektowania i kontroli procesów technologicznych. Absolwenci kierunku są wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu oceny jakości substancji oraz produktów leczniczych i kosmetycznych a także aspektów związanych z farmakologią i toksykologią produktów co jest szczególnie istotne w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania. Inżynier farmaceutyczny potrafi wykorzystywać w swojej pracy, w oparciu o szerokie kompetencje inżynierskie, różne dziedziny wiedzy, począwszy od inżynierii chemicznej, przez nauki chemiczne, technologię żywności i żywienia po nauki o zarządzaniu i jakości. Inżynier farmaceutyczny jest specjalistą w zakresie: • wytwarzania leków i kosmetyków oraz pozyskiwania surowców do ich produkcji • projektowania zakładów i procesów technologicznych oraz organizacji procesu produkcyjnego. • kontroli procesu produkcyjnego oraz kontroli jakości surowców, półproduktów i produktów • systemów zapewniających bezpieczeństwo produktu • zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji społecznej • profilaktyki i promocji zdrowia, a także sprzedaży produktu.Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Inżynieria farmaceutyczna powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki astronomii (F), biologii (B), geografii (G), informatyki (I).Co będziesz studiował?

Inżynieria farmaceutyczna to wyjątkowy program przygotowujący studentów do pracy w każdym obszarze branży farmaceutycznej, kosmetycznej, a także pokrewnych. W programie znajdują się treści dotyczące projektowania technologicznego, kontroli procesów przemysłowych, zarządzania jakością, wiedzy o składnikach leków i o lekach, projektowania leków, projektowania suplementów diety, elementów dietoterapii, zarządzania operacyjnego, zasobami ludzkimi, komunikacji w praktyce zawodowej, sprzedaży czy uregulowań prawnych. Przedmioty w programie kierunku inżynieria farmaceutyczna dają możliwość poznania różnorodnych zagadnień istotnych w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i pokrewnych oraz uzyskania kompetencji inżynierskich. Należą do nich m.in. podstawy zarządzania operacyjnego, zarządzanie zasobami ludzkimi, propedeutyka sprzedaży i promocji zdrowia, lean manufacturing, hodowle komórkowe w badaniach biofarmaceutycznych, podstawy anatomii i fizjologii, komputerowe wspomaganie projektowania, technologia postaci leku, farmakologia, metody instrumentalne w analizie farmaceutycznej, projektowanie suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia, innowacyjne metody prototypowania w inżynierii farmaceutycznej, komputerowo wspomagane metody w projektowaniu leków, kosmetyki naturalne z elementami receptury, surowce zielarskie w farmacji, podstawy toksykologii, adaptogeny i afrodyzjaki. Na zajęciach stosowane są elementy metody design thinking. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące posługiwania się nowoczesną aparaturą kontrolno-pomiarową wykorzystywaną na etapie produkcji oraz do oceny surowców i gotowych produktów przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i pokrewnych. W trakcie studiów odbywa się 10-tygodniową praktykę (podzieloną na dwa kilkutygodniowe moduły odbywania praktyki). Firmy z branży farmaceutycznej i kosmetycznej są zainteresowane przyjęciem na praktyki studentów naszego kierunku, m.in. Polfa Warszawa, FSP Filofarm, Remondis Medison, Natigo Labs, Kamal, Alpinus Chemia Sp. Z o.o., As Produkt, Plastica Sp. Z o.o., Neuca.  Wiele przedmiotów realizowanych w toku studiów prowadzonych jest przez doświadczoną kadrę pracującą w przemyśle, co pozwala już na tym etapie zdobywać bezcenną wiedzę i umiejętności ściśle związane z wymaganiami przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po studiach na kierunku inżynieria farmaceutyczna możliwości zatrudnienia są bardzo szerokie z uwagi dynamicznie rozwijający się rynek branży farmaceutycznej i kosmetycznej, które należą do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Tworzą go firmy zajmujące się produkcją leków, substancji czynnych będących ich składnikami, wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych oraz suplementów diety. Absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy przy ich produkcji oraz w laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontrolnych, diagnostycznych i kontroli jakości, a także w działach logistyki i sprzedaży. Absolwenci kierunku mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia.Dlaczego studia na kierunku Inżynieria farmaceutyczna?

Uczyć Cię będzie wykwalifikowana kadra naukowa oraz praktycy z branży farmaceutycznej i kosmetycznej. W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Zarządzania. Nasze laboratoria wyposażone są w nowoczesną aparaturę i urządzenia pomiarowe oraz stanowiska komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem. Ponadto zdobędziesz doświadczenie zawodowe w ramach 10-tygodniowych praktyk. Zdobywaj wiedzę przez naukę i praktykę! W ramach studiów zdobędziesz unikalne kompetencje miękkie, które pozwolą Ci na ukierunkowanie kariery zawodowej i przygotują do rozwijania własnych umiejętności i kompetencji poprzez dalsze kształcenie lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Program studiów zawiera przedmioty z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, co wyróżnia go na tle innych programów i jednocześnie przygotowuje do podjęcia obowiązków w zespołach zajmujących się logistyką i organizacją całego procesu produkcyjnego. Zostań wykształconym inżynierem farmaceutycznym z doświadczeniem praktycznym!Kryteria przyjęć na kierunek Inżynieria farmaceutyczna

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) geografii (G), informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru:

Σ=[JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp) + 2M(2pr) lub 3Ch(pp albo2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 2G(pp albo 2pr) lub 2I(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu. Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia