Ochrona i zarządzanie środowiskiem
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Ochrona i zarządzanie środowiskiem jest kierunkiem studiów zaplanowanym tak, aby wyposażyć Absolwentów w praktyczną wiedzę, kompetencje i umiejętności związane z rozwiązywaniem współczesnych wyzwań, które należy rozwiązywać w celu bezpiecznego korzystania i zarządzania zasobami środowiska naturalnego. Specjaliści ochrony środowiska zajmują się szerokim wachlarzem działalności od kwestii dotyczących zagadnień oceny jakości środowiska, wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych, badań laboratoryjnych i terenowych po zagadnienia związane z wymaganiami prawnymi, administracją i zarządzaniem w ochronie i korzystaniu ze środowiska.

Połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony i monitoringu środowiska przyrodniczego ze znajomością zagadnień z zakresu ekonomii i zarządzania jest tym, co wyróżnia program kształcenia na kierunku „Ochrona i zarządzanie środowiskiem”. To kluczowe umiejętności na rynku pracy, cenione przez pracodawców.

Dzięki ukończeniu kursu Sustainable Development (Zrównoważony Rozwój), który prowadzony jest w porozumieniu i współpracy z The Baltic University Programme, studenci zdobędą wiedzę na temat zrównoważonego wykorzystania i zarządzania zasobami przyrodniczymi, w kontekście długoterminowej ochrony środowiska oraz organizacji działalności gospodarczej, potwierdzoną certyfikatem.
 Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Ochrona i Zarządzanie Środowiskiem powinnaś/powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G).Co będziesz studiował?

W trakcie studiów odbędziesz kursy z zakresu: siedmiu przedmiotów ogólnych, czternastu przedmiotów podstawowych oraz przedmiotów kierunkowych, w tym przedmiotów do wyboru w ramach trzynastu modułów tematycznych. Cykl stacjonarnych studiów pierwszego stopnia obejmuje siedem semestrów. Ukończenie studiów wiąże się z obowiązkiem przygotowania pracy inżynierskiej i przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

Przedmioty podstawowe to: język obcy, WF, przedmiot humanistyczny do wyboru, podstawy matematyki i fizyki, ochrona własności intelektualnej, podstawy przedsiębiorczości i komunikacja interpersonalna i negocjacje.

Grupa przedmiotów podstawowych obejmuje: meteorologię i klimatologię, chemię ogólną i nieorganiczną, botanikę i ekologię, mikrobiologię, analizę i przetwarzanie danych z elementami grafiki inżynierskiej, podstawy produkcji roślinnej, podstawy zrównoważonego rozwoju, chemię organiczną, gleboznawstwo, hydrologię, biochemię, elementy mechaniki cieczy, termodynamikę i elementy mechaniki gazów oraz podstawy geologii i hydrogeologii.

W ramach przedmiotów kierunkowych zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z ochroną poszczególnych komponentów środowiska (np. woda, gleba, powietrze, środowisko przyrodnicze, etc.), problematyką oddziaływania obiektów gospodarki na środowisko, przepisami ochrony środowiska, wykonywaniem inwentaryzacji przyrodniczych, monitorowaniem środowiska oraz emisji zanieczyszczeń. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności  związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do wydawania decyzji administracyjnych regulujących kwestie ochrony środowiska w działalności gospodarczej.

W toku studiów odbędziesz praktykę zawodową w wybranej jednostce, np. biurze projektowym, jednostce administracji związanej z ochroną środowiska, oczyszczalni ścieków, zakładzie przetwarzania odpadów, Inspekcji Ochrony  Środowiska.
 Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Absolwenci kierunku Ochrona i zarządzanie środowiskiem będą mieli możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach na stanowiskach odpowiedzialnych za ochronę i korzystanie ze środowiska, w jednostkach administracji (urzędy gmin, starostwa, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, jednostki administrujące obszarowymi formami ochrony przyrody, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz w jednostkach inspekcji i monitoringu środowiska. 

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych wymaganych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko bądź wykonywanych na potrzeby realizacji programów rolno-środowiskowych. Absolwenci OiZŚ będą posiadali także kompetencje i umiejętności przygotowywania dokumentacji związanej z uzyskiwaniem decyzji niezbędnych przedsiębiorstwom przy realizacji inwestycji, decyzji związanych z emisjami zanieczyszczeń oraz korzystaniem ze środowiska (raporty oddziaływania na środowiska, karty informacyjne przedsięwzięć, zgody wodnoprawne, sprawy wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, ocena stężeń zanieczyszczeń emitowanych do powietrza). Ponadto Absolwenci będą potrafili prowadzić dokumentacje związane z ewidencją odpadów, poborem wód, odprowadzaniem ścieków, wykonywaniem obowiązkowych pomiarów monitoringowych czy naliczania opłat związanych z wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska.

Absolwenci posiadać będą także kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako samodzielni audytorzy i specjaliści ochrony środowiska.
 Dlaczego studia na kierunku ochrona i zarządzanie środowiskiem?

W związku z wprowadzaniem programów i polityk kładących nacisk na rozwój społeczno-gospodarczy postępujący wraz z poszanowaniem środowiska, uwzględniający dostosowanie się do zmian klimatycznych, transformację źródeł energii oraz ideę zrównoważonego rozwoju coraz bardziej uwidacznia się brak na rynku pracy specjalistów zajmujących się wieloaspektowymi kwestiami ochrony środowiska.

Zauważalny jest brak wykwalifikowanych pracowników mogących skutecznie przygotowywać procesy inwestycyjne pod kątem procedur ocen oddziaływania na środowisko planowanych do zrealizowania przedsięwzięć, a w dalszej kolejności opracowujących niezbędne dokumentacje związane z uzyskiwaniem decyzji regulujących korzystanie ze środowiska. Przewlekłość postępowań administracyjnych w ww. zakresie wynika również z braku odpowiedniej kadry urzędników, którzy posiadaliby zarówno kompetencje inżynierskie w ochronie środowiska jak i biegłość prowadzenia postępowania administracyjnego.

Uzyskanie dyplomu inżyniera ochrony i zarządzania środowiskiem z pewnością otworzy przed Tobą wiele możliwości na rynku pracy. Będziesz mógł skutecznie aplikować o stanowiska pracy zarówno w przemyśle, administracji, inspekcji jak i instytucjach zajmujących się ochroną przyrody.
 Kryteria przyjęć na kierunek ochrona i zarządzanie środowiskiem

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

L = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) albo 2B(pp albo 2pr) albo 1,5Ch(pp albo 2pr) albo F(pp albo 2pr) albo G(pp albo 2pr)]

Do obliczenia L uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia