Studium uprawy i hodowli roślin ozdobnych i warzywnych
studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 5097

Liczba zjazdów: 14

1. Cel studiów

Celem Studium jest uzyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry absolwentów poprzez wyjście naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rolnictwa i ogrodnictwa w zakresie nowoczesnych systemów uprawy i hodowli roślin ozdobnych i warzywnych z wykorzystaniem narzędzi biotechnologicznych. Ponadto świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadaje absolwentom uprawnienia rolnicze (wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 lipca 2015 roku). Cel ten łączy się ze Strategią Rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy Projekt 11.4. e): Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach ścisłych (inżynierskich) i przyrodniczych. Absolwent zdobywa kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy w sektorze rolnictwa, ogrodnictwa oraz w przemyśle biotechnologicznym. Może zostać zatrudniony w zarówno w państwowych jak i komercyjnych laboratoriach badawczo-rozwojowych związanych z uprawą i hodowlą roślin. Uzyskane wykształcenie umożliwi podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej, odnalezienie się na rynku pracy, w przedsiębiorstwach Regionu Kujawsko-Pomorskiego, w pozostałych częściach kraju czy też za granicą, głównie w krajach UE.2. Dla kogo studia?

Absolwenci studiów I lub II stopnia.3. Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Absolwent studium zdobędzie rozszerzoną wiedzę o wymaganiach, technologiach uprawy i ochronie roślin ozdobnych i warzywnych w systemie tradycyjnej oraz nowoczesnej uprawy gruntowej i pod osłonami, a także o możliwościach gospodarczego i przyrodniczego wykorzystania tych roślin. Tym samym będzie przygotowany do skutecznego prowadzenia procesu hodowlanego, którego celem jest uzyskanie nowych, cennych odmian roślin ozdobnych i warzywnych. Absolwent studium potrafi wyznaczać cele hodowlane i zna aktualne trendy w hodowli roślin ozdobnych i warzywnych. Wykorzystuje wiedzę z zakresu biologii rozmnażania roślin nasiennych oraz zasad dziedziczenia w planowaniu i przeprowadzeniu doświadczeń hodowlanych. Potrafi zastosować klasyczne, a także nowoczesne metody hodowlane w celu uzyskania założonych efektów hodowli oraz potrafi zweryfikować postęp hodowlany. Nowoczesne metody, które Absolwent potrafi wykorzystywać w praktyce hodowlanej, bazują na roślinnych kulturach in vitro i są to: mutageneza indukowana czynnikami fizycznymi oraz chemicznymi, pokonywanie barier krzyżowalności w tworzeniu mieszańców oddalonych, wykorzystanie zmienności somaklonalnej, uzyskiwanie roślin o zredukowanej liczbie chromosomów (haploidów). Absolwent ponadto zna podstawy stosowania transformacji genetycznej jako narzędzia hodowlanego. Potrafi identyfikować odmiany roślin za pomocą markerów genetycznych oraz chemotaksonomii. Wykorzystuje naturalne oraz stworzone przez człowieka roślinne zasoby genowe jako źródło pożądanych alleli w procesie hodowlanym oraz wie, jakie są zasady korzystania z banków genów. Zna przepisy prawne dotyczące krajowego i światowego prawa ochronnego odmian i potrafi przeprowadzić procedurę ubiegania się o przyznanie praw ochronnych dla wyhodowanych odmian.4. Plan studiów

 • Tradycyjne i nowoczesne technologie uprawy roślin ozdobnych (22 godz.)
 • Tradycyjne i nowoczesne technologie uprawy roślin warzywnych (24 godz.)
 • Podstawy genetyki i biologii molekularnej (10 godz.)
 • Biologia rozmnażania roślin (12 godz.)
 • Krzyżowanie i selekcja w hodowli roślin ozdobnych i warzywnych (34 godz.)
 • Kultury tkankowe roślin i metody mikrorozmnażania (18 godz.)
 • Indukowana mutageneza oraz zmienność somaklonalna w hodowli roślin (15 godz.)
 • Androgeneza i gynogeneza (20 godz.)
 • Ochrona roślin ozdobnych i warzywnych z elementami fitopatologii i entomologii (22 godz.)
 • Nowoczesne metody identyfikacji odmian roślin (14 godz.)
 • Aktualne kierunki hodowli roślin ozdobnych i warzywnych (10 godz.)
 • Zastosowanie cytometrii przepływowej w uprawie i hodowli roślin (10 godz.)
 • Embriogeneza somatyczna w uprawie i hodowli roślin (10 godz.)
 • Transformacja genetyczna roślin (14 godz.)
 • Zasoby genowe oraz prawne aspekty ochrony odmian roślin (12 godz.)5. Wykładowcy

Dr hab. Robert Lamparski, prof. uczelni Dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof. uczelni Dr hab. Justyna Lema-Rumińska, prof. uczelni Dr hab. Roman Rolbiecki, prof. uczelni Dr inż. Iwona Jędrzejczyk Dr inż. Natalia Miler Dr inż. Dorota Olszewska Dr inż. Monika Rewers Dr inż. Alicja Tymoszuk Dr inż. Anita Woźny6. Partnerzy studiów

 • VITROFLORA
 • COBORU7. Dodatkowe korzyści

Laboratoria w małych grupach do 10 osób, specjalistyczne zajęcia z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury stosowanej w biologii molekularnej, zajęcia terenowe Gość specjalny - Prezes firmy Vitroflora – mgr inż. Tomasz Michalik8. Opiekunowie kierunku

Kierownik Studiów:9. Dokumenty do pobrania