Technologia wody i zarządzanie zasobami wodnymi
studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 6000 zł

Liczba zjazdów: 12

Cel studiów

Nadrzędnym celem studiów jest przekazanie wiedzy z obszarów eksploatacji instalacji wykorzystywanych do uzdatniania wody podziemnej i powierzchniowej z jej przeznaczeniem na cele produkcyjne oraz instalacji służących do oczyszczania ścieków z różnych branż i sektorów przemysłowych. Zasadnicze cele kształcenia obejmują przekazanie wiedzy praktycznej z następujących obszarów: 

 • różnorakich aspektów projektowania inżynierskiego z instalacji do uzdatniania wody i ścieków przemysłowych, 
 • wiedzy eksploatacyjnej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania instalacji uzdatniania wody podziemnej i powierzchniowej, 
 • wiedzy eksploatacyjnej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania obiektów technicznych służących do zagospodarowania wód opadowych na cele przemysłowe, 
 • wiedzy eksploatacyjnej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania instalacji do fizykochemicznego podczyszczania i/lub oczyszczania ścieków przemysłowych, 
 • wiedzy eksploatacyjnej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania instalacji do biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych.Dla kogo studia?

Studia dedykowane są dla pracowników przedsiębiorstw przemysłowych oraz osób prowadzących lub pracujących w podmiotach zajmujących się problematyką ochrony środowiska okołoprzemysłowego. Uzyskane kwalifikacje pozwolą na zdobycie lub uzupełnienie wiedzy z zakresu projektowania oraz niszowej wiedzy eksploatacyjnej, która ułatwi rozwiązywanie bieżącej problematyki wewnątrzzakładowej, a także pozwoli minimalizować koszty działalności gospodarczej.Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Zespół wykładający stanowią osoby łączące pracę badawczo-dydaktyczną ze ścisłą współpracą i/lub bezpośrednim zaangażowaniem w działalność projektową, wykonawczą oraz eksploatacyjną obiektów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem instalacji uzdatniania wody i fizykochemicznego oraz biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych. To osoby legitymujące się bogatym dorobkiem projektowym i wdrożeniowym z szeroką wiedzą eksploatacyjną, zdobytą na licznych instalacjach ochrony środowiska oraz w trakcie wdrożeń autorskich technologii.Plan studiów

 • Prawo wodne - 12h
 • Praktyczne aspekty analityki wód i ścieków - 22h
 • Podstawy projektowania inżynierskiego w technologii wody i ścieków - 12h
 • Technologia wody - 12 h
 • Technologia ścieków przemysłowych - 18 h
 • Biologiczne metody oczyszczania ścieków - 18 h
 • Nowoczesne sposoby odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych - 12 h
 • Aparatura i urządzenia w technologii wody i ścieków - 24 h
 • Fizykochemiczne podstawy eliminacji śladów i mikrośladów -12 h
 • Procesy katalityczne w technologii wody i ścieków - 10 h
 • Praktyczne aspekty eksploatacji instalacji wodno-ściekowych - 12h
 • Zespoły do odwadniania osadów i ich eksploatacja - 10 h
 • Zagospodarowanie odpadów w technologii wody i ścieków - 12h
 • Zastosowanie odnawialnych energii w technologii wody i ścieków - 10 h
 • Zastosowanie nowoczesnych materiałów polimerowych w technologii wody i ścieków - 12hOpiekunowie kierunku

dr inż. Sławomir Żak

Slawomir.Zak@pbs.edu.pl
tel. 52 374-90-37
Sekretariat studiów: BUDYNEK A Główny,
ul. Seminaryjna 3-5, pokój 18 parterInne ważne informacje dla kierunku

Dofinansowanie z BUR można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby, np. na studia podyplomowe i szkolenia. Dofinansowanie  może wynieść od 80% do 100%.

Dla Przedsiębiorców i Pracowników zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie informacji udziela Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/strona-10-kontakt.html