Technologia żywności i żywienie człowieka
stacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Kształcenie na poziomie magisterskim w ramach kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka trwa trzy semestry w systemie stacjonarnym i znacznie poszerza wiedzę zdobytą na poziomie licencjackim czy inżynierskim. Wiedzę i umiejętności możesz poszerzać, w zależności od zainteresowań i aspiracji, w ramach przedmiotów specjalnościowych i przedmiotów do wyboru. Z kolei dodatkowo zdobyte umiejętności praktyczne, wraz z teorią, pozwolą Ci rozwiązywać realne problemy w obszarze technologii żywności i żywienia człowieka. Po zakończeniu kształcenia uzyskasz wiedzę teoretyczną skutkującą dobrą znajomością zagadnień ogólnotechnologicznych, jednostkowych technologii spożywczych oraz kwalifikacje do kierowania firmą produkującą żywność przetworzoną. Będziesz umiał projektować nowe produkty żywnościowe, potrawy zgodne z aktualnymi trendami, poznasz preferencje konsumenckie. Będziesz umiał samodzielnie przeprowadzać eksperymenty naukowe, analizować i interpretować wyniki badań, będziesz świadomy odpowiedzialności za jakość produkowanej żywności i jej wpływu na zdrowie konsumenta. Będziesz również przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.Specjalności

 • technologie produktów roślinnych i żywienie człowieka

  Specjalność Technologie produktów roślinnych i żywienie człowieka wprowadza głównie przedmioty umożliwiające zapoznanie się w aktualną wiedzą o tematyce związanej z badaniami bezpieczeństwa zdrowotnego, oceny jakościowej, opakowalnictwa czy też projektowania nowego asortymentu żywnościowego pochodzenia roślinnego. Poza tym przekazuje informacje bardziej niszowe, tj. o mało znanych warzywach i roślinach sadowniczych w żywieniu człowieka, owadach użytkowych i jadalnych czy przeciwutleniaczach w żywności. Warto sprawdzić wszystkie przedmioty na specjalności.

 • przetwórstwo i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

  Specjalność ta, poza kształceniem zgodnym z kierunkiem Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, wprowadza szereg zagadnień związanych z przetwórstwem surowców zwierzęcych, przetwórstwem mleka i systemach ich jakości. Zyskasz wiedzę na temat rybołówstwa i przetwarzania uzyskanego w ten sposób surowca, jak również mikologii i mikotoksykozy oraz matabolitów grzybów w przemyśle spożywczym. Zapoznaj się z planem studiów, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach rozszerzenia swojej wiedzy i zdobycia nowych kompetencji.

 • nowoczesne kierunki w technologii żywności i w żywieniu człowieka

  Jak mówi sama nazwa specjalności, można tu rozszerzyć swoją wiedzę o nowoczesne trendy w technologii żywności – od gastronomii, poprzez materiały i opakowania do żywności, aż do analityki środków spożywczych. Zyskasz również nowe kompetencje związane z wysokospecjalistycznymi procesami w inżynierii żywności czy też kontroli i sterowaniu procesami biotechnologicznymi. Sprawdź pozostałe przedmioty na specjalności Nowoczesne kierunki w technologii żywności i w żywieniu człowieka. Na wszystkich trzech specjalnościach prowadzone są również przedmioty w języku angielskim (Biotechnological methods of plant improvement, The apiculture and apiculture product, Chromatographic methods in food analysis)

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Absolwenci uzyskają tytuł mgr inż. kierunku z wybraną przez siebie specjalnością i będą mogli przekuwać teoretyczną wiedzę w praktyczne umiejętności ubiegając się o stanowiska pracy w szeroko pojętym przemyśle spożywczym, jednostkach zarządzających i kontrolujących zakłady produkcyjne oraz jednostkach zajmujących się obrotem środkami spożywczymi. Poza tym otworem stają również instytucje prowadzące żywienie zbiorowe i instytucje nadzorujące prawidłowe żywienie oraz popularyzujące zdrowe żywienie.Kryteria przyjęć na kierunek

1. O przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek technologia żywności i żywienie człowieka mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:
a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: bioinżynieria produkcji żywności, chemia i technologia żywności, zielarstwo i fitoterapia;
b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu; nauk o kulturze fizycznej lub przyporządkowanych do dyscyplin w dziedzinie nauk rolniczych; nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia drugiego stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów pierwszego stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.O programie studiów

Program studiów magisterskich na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka znacznie poszerza wiedzę zdobytą na etapie studiów inżynierskich. W ramach studiów II stopnia, poza dwoma przedmiotami podstawowymi (Socjologia żywienia, Ekonomika konsumpcji żywności), poznasz m.in. współczesne trendy w żywieniu człowieka, zanieczyszczenia i zafałszowania żywności, żywność funkcjonalną, wygodną i specjalnego przeznaczenia czy audit systemów zarządzania jakością. Zakres poznawczy zwiększają też realizowane specjalistyczne przedmioty do wyboru, jak choćby Nutrikosmetyki, Towaroznawstwo napojów alkoholowych i bezalkoholowych, Bioterroryzm żywnościowy, Wykorzystanie produktów niszowych gatunków zwierząt i ptaków, Suplementy diety oraz prowadzone w języku angielskim, np. Chromatographic methods in food analysis. Umiejętności praktyczne i manualne absolwenci nabywają w laboratoriach Wydziałów: Rolnictwa i Biotechnologii, Technologii i Inżynierii oraz Biologii i Hodowli Zwierząt. Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!Opis specjalności

Program studiów dostosowany do najnowszych rozwiązań w szeroko rozumianej technologii żywności i żywienia człowieka zapewni optymalne przygotowanie na wszelkie uwarunkowania kierujące realnym rynkiem. Szereg przekazywanych informacji determinujących końcowy efekt podzielono między trzy specjalności: Technologie produktów roślinnych i żywienie człowieka Przetwórstwo i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych Nowoczesne kierunki w technologii żywności i w żywieniu człowieka.Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Dodatki stosowane w nowoczesnej technologii produkcji żywności.
 2. Wykorzystanie fermentacji alkoholowej w przemyśle spożywczym.
 3. Metody konserwacji i uszlachetniania produktów roślinnych i ich przetworów.
 4. Znaczenie enzymów w procesach fermentacji i utrwalaniu żywności.
 5. Mikroorganizmy chorobotwórcze występujące w żywności i metody ich niszczenia.
 6. Źródła mikotoksyn w żywności i ich znaczenie dla zdrowia człowieka.
 7. Cechy jakościowe ziarna pszenicy decydujące o jego przydatności na cele wypiekowe.
 8. Straty jakościowe wynikające z obróbki technologicznej żywności.
 9. Ładunek i indeks glikemiczny a żywienie człowieka.
 10. Znaczenie błonnika pokarmowego w żywieniu człowieka.
 11. Piramida żywieniowa zalecana przez WHO/FAO.
 12. Żywienie w różnym wieku i stanie fizjologicznym człowieka.
 13. Rola wątroby w metabolizmie węglowodanów, tłuszczów i białek.
 14. Technologia produkcji mlecznych napojów fermentowanych.
 15. Cechy jakościowe surowców zwierzęcych określające ich przydatność dla przetwórstwa.
 16. Systemy kontroli jakości stosowane w zakładach przetwórstwa mięsnego.
 17. Charakterystyka wędlin z uwzględnieniem różnych technologii produkcji.
 18. Technologia produkcji przetworów z mięsa (na przykładzie wybranego gatunku).
 19. Wymienić systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności stosowane w przetwórstwie rolno-spożywczym.
 20. Etapy wdrażania systemu HACCP.
 21. Wskaźniki wyznaczane w badaniach antropometrycznych (BMI, WHR).
 22. Etapy projektowania zakładów przemysłu spożywczego.
 23. Czynniki wywołujące nietolerancję i alergię związane z żywnością.
 24. Technologie przetwórstwa węglowodanów. 
 25. Warunki przeprowadzania oceny sensorycznej; czynniki wpływające na wyniki oceny sensorycznej.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!