PL

EN

Technologia żywności i żywienie człowieka
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: praktyczny

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka na naszym Wydziale w całości przypisany jest do dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienie, co oznacza że kształcimy 100. procentowych technologów żywności. Kwestia odżywiania stała się istotnym elementem obecnym w przestrzeni życiowej wysokorozwiniętych społeczeństw. Technologia żywienia i żywienie człowieka to kierunek interdyscyplinarny, a osoby z takim wykształceniem świetnie odnajdują się w różnych branżach i specjalizacjach istniejących na rynku pracy. Technolog żywności orientuje się i potrafi wykorzystywać w swojej pracy różne dziedziny wiedzy, począwszy od nauk przyrodniczych, społecznych, po nauki o zdrowiu, a wszystko analizuje jako osoba z kompetencjami inżynierskimi. Z tego względu technolog żywności i żywienia człowieka czerpie wiedzę nie tylko z nauk biologicznych, ale także medycznych, tych związanych z dietetyką, chemią spożywczą, biotechnologią żywności, czy inżynierią produkcji. Technolog żywności i żywienia człowieka zna się na: wytwarzaniu żywności – procesach technologicznych, technikach i urządzeniach wykorzystywanych w produkcji żywności, tak by otrzymany produkt był zawsze najwyższej jakości opracowywaniu nowych produktów projektowaniu zakładów branży spożywczej i procesów technologicznych oraz organizacji procesu produkcyjnego. kontroli procesu produkcyjnego oraz kontroli jakości surowców, półproduktów i produktów systemach zapewniających bezpieczeństwo żywności zasadach racjonalnego odżywiania, w tym na zasadach żywienia zbiorowego i planowaniu żywienia dla różnych grup ludności profilaktyce chorób żywieniowych, podstawowych dietach leczniczych i ich zastosowaniu w leczeniu wybranych stanów chorobowych, Kształcenie na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008. Kierunek uzyskał dwukrotnie, w latach 2011/2012 i 2017/2018, pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.Specjalności

  • inzynieria żywności
  • żywienie człowieka z elementami dietetyki

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Technologia i żywienie człowieka powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizykii astronomii (F), biologii (B), geografii (G), informatyki (I).Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe. Przedmioty ogólne i podstawowe (matematyka, fizyka, chemia, wybrane przedmioty z zakresu nauk humanistycznych) służą wstępnemu przygotowaniu do nauki przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych. Przedmioty kierunkowe dają możliwość poznania technologii żywności i żywienia człowieka oraz uzyskania kompetencji inżynierskich. Należą do nich m.in. technologie produktów zwierzęcych i roślinnych, mikrobiologia żywności, prawo żywnościowe, żywienie człowieka, dodatki funkcjonalne do żywności, praktyczne aspekty sztuki kulinarnej, opracowywanie nowych produktów spożywczych, metody analizy żywności czy ocena sensoryczna żywności. Na zajęciach stosowane są elementy metody design thinking. Nasz kierunek jest kierunkiem o profilu praktycznym co oznacza, że w trakcie studiów odbywa się 24-tygodniową praktykę. Program studiów został specjalnie dostosowany (zmniejszona liczba godzin zajęć w semestrach letnich) i umożliwia realizację części praktyk w trakcie trwania semestru. Praktyki mogą odbywać się w zakładach przemysłu spożywczego, w zakładach żywienia zbiorowego czy laboratoriach kontrolujących, BR i naukowych. Na czwartym semestrze studiów dokonuje się wyboru specjalności. W zależności od tego w planie zajęć pojawią się różne przedmioty wprowadzające bardziej szczegółowo w zagadnienia specjalnościowe. W ramach tych specjalności można studiować m.in. biotechnologię żywności, żywność funkcjonalną, polimery w przemyśle spożywczym, żywienie zbiorowe, podstawy profilaktyki żywieniowej, metodologię oceny sposobu żywienia. W ramach wybranej specjalności oferujemy ponadto przedmioty do wyboru, np. enzymatyczne przetwarzanie żywności, dodatki prozdrowotne żywności z elementami kosmetologii, zioła i przyprawy w dietetyce, zasady żywienia osób o zwiększonej aktywności fizycznej. Studenci zapoznają się ze skutkami żywienia wadliwego i profilaktyką chorób żywieniowych z podstawowymi dietami leczniczymi i ich zastosowaniem w leczeniu wybranych stanów chorobowych. Będą znali operacje i procesy jednostkowe stosowane w technologii w celu uzyskania produktu bezpiecznego i wysokiej jakości.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po studiach na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka możliwości zatrudnienia są bardzo szerokie z uwagi dynamicznie rozwijający się rynek żywności, z którym powiązana jest nie tylko branża spożywcza ale również pokrewne. Technolog żywności znajdzie zatrudnienie w zakładach produkującym żywność, w zakładach gastronomicznych, w profesjonalnych laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontrolnych, diagnostycznych oraz kontroli jakości. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w: zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), przemyśle. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie w promocję zdrowia i kreowanie polityki zdrowotnej prowadzącej do promocji żywności jest przygotowany do pracy w: placówkach ochrony zdrowia, jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu, instytucjach interwencyjnych rozwiązujących problemy dotyczące zdrowia publicznego oraz w szkolnictwie i instytucjach naukowo-badawczych. Absolwenci kierunku mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia.Dlaczego studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka?

Uczyć Cię będzie wykwalifikowana kadra naukowa z doświadczeniem pracy w przemyśle spożywczym. Sam również zyskasz takie doświadczenie w ramach 24-tygodniowych praktyk, które odbędziesz w zakładach przemysłu spożywczego, zakładach zbiorowego żywienia czy jednostkach urzędowej kontroli produktów spożywczych. Zdobywaj wiedzę przez naukę i praktykę! Kadra prowadząca zajęcia na kierunku może pochwalić się licznymi wynalazkami, co przekłada się na przyznane patenty i wzory użytkowe oraz nagrody na światowych targach wynalazków. Niektóre patenty są opracowane wspólnie ze studentami naszego Wydziału. Nagrody zdobywamy m.in. na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine w Paryżu, Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA w Norymberdze, czy na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji MTE w Kuala Lumpur w Malezj. Dysponujemy bogato wyposażonymi laboratoriami. Studenci mogą korzystać z wielu nowoczesnych urządzeń pomiarowych, np. analizatora wielkości cząstek, urządzenia do pomiaru aktywności wodnej, czy analizatora składu ciała. Studiując na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka zyskasz wiedzę oraz doświadczenie praktyczne z zakresu klasyfikacji surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich wykorzystania w produkcji żywności uwzględniającej poszczególne technologie wytwarzania. Ważnym elementem tego kierunku jest także jakość i bezpieczeństwo w produkcji żywności oraz ich aspekty prawne. Obok poszczególnych technologii przetwarzania żywności poznasz również zasady żywienia człowieka wraz z elementami dietetyki, zasadami żywienia zbiorowego czy profilaktyki żywieniowej. Zostań wykształconym inżynierem technologii żywności i żywienia człowieka z doświadczeniem praktycznym!Kryteria przyjęć na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) geografii (G), informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) albo 3Ch(pp albo2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2B(pp albo 2pr) albo 2G(pp albo 2pr) albo 2I(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu. Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia