PL

EN

Transport
niestacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 2525 zł

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Kierunek Transport od kilkunastu lat jest jednym z wiodących i najchętniej wybieranych kierunków studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Kształcenie na drugim (1,5 rocznym - magisterskim) poziomie studiów realizowane jest w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Treści kształcenia oraz uzyskiwane w trakcie studiów kompetencje obejmują szeroko rozumiane obszary transportu, logistyki i komunikacji. Określone w planie studiów na kierunku transport przedmioty mają formę: wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń projektowych i seminariów. Studenci na tym kierunku poznają i poszerzają wiedzę z zakresu projektowania, budowy, diagnozowania i eksploatacji środków transportu oraz infrastruktury logistycznej i transportowej charakterystycznej dla poszczególnych gałęzi transportu. Treści kształcenia obejmują także problematykę zarządzania i ochrony środowiska w transporcie, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przyczyn i skutków wypadków drogowych oraz zasad projektowania funkcjonalnego i technologicznego obiektów zaplecza technicznego transportu. Studenci poznają i poszerzają również wiedzę z zakresu badania, planowania, organizacji i sterowania ruchem drogowym oraz potoków ruchu pojazdów i pasażerów, jak również projektowania, budowy i organizacji systemów transportowych z zastosowaniem narzędzi i systemów telekomunikacyjnych i telematycznych w transporcie lądowym. Studenci uczą się zastosowania zaawansowanych technologii, systemów informatycznych i bezprzewodowych w transporcie, logistyce, organizacji procesów, modelowaniu procesów, zdarzeń drogowych i złożonych systemów, a także kalkulowania kosztów napraw powypadkowych. Na studiach magisterskich zdobędziesz umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów oraz technologii poszczególnych rodzajów transportu oraz prawa cywilnego i handlowego stosowanego w transporcie, a także zarządzania w systemach transportowych, poznasz także metody modelowania oraz informatyzację procesu transportowego, zasady likwidacji szkód w transporcie, kalkulacji kosztów napraw i analizy wypadków drogowych. Wiedza z zakresu ekologii w transporcie, niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych pozwoli Ci na twórczą i odpowiedzialną działalność w zakresie transportu. Studia pozwolą Ci również na samodzielne prowadzenie badań w instytutach naukowo-badawczych, samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz kontynuację nauki w Szkole Doktorskiej. Opanujesz umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami transportowymi i naukowo-badawczymi.Specjalności

 • transport drogowy

  Na studiach kierunek Transport specjalność Transport Drogowy oferujemy program nauki, który znacznie poszerza wiedzę zdobytą na poziomie licencjackim czy inżynierskim w zakresie wiedzy m. in. o: systemach pomiarowych w transporcie, obsługiwaniu środków transportowych, układach napędowych środków transportu, materiałach eksploatacyjnych, systemach diagnostycznych środków transportu, technologiach naprawy środków transportowych, tribologii, urządzeniach mechatronicznych środków transportowych, paliwach alternatywnych w transporcie drogowym, badaniach certyfikacyjne i homologacyjne, wymaganiach kwalifikacyjnych w transporcie, technologiach prac ładunkowych zapewniają. Na specjalności zapewniamy dostęp do kadry naukowej, sprzętu laboratoryjnego oraz możliwości praktycznego rozwoju w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji z zakresu technologii napraw, diagnostyki pojazdów, oraz badań certyfikacyjnych i homologacyjnych. Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy! Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności.

 • inżynieria ruchu drogowego

  Inżynieria ruchu drogowego to specjalność obejmująca analizę zjawisk zachodzących w ruchu drogowym, badanie, planowanie, organizację i sterowaniem ruchem drogowym oraz potoków ruchu pojazdów i pasażerów, a także projektowanie, budowę i organizację systemów transportowych z zastosowaniem narzędzi i systemów telekomunikacyjnych i telematycznych w transporcie lądowym. Absolwenci specjalności „Inżynieria Ruchu Drogowego” na kierunku „Transport” przygotowani są do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii ruchu, potrafią oceniać poziom obsługi transportowej obszarów oraz planować rozwój systemów transportu lądowego. Przygotowani są do oceny poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci drogowej oraz potrafią wskazać kierunki zmian w infrastrukturze drogowej w celu poprawy tych warunków. Potrafią wyznaczać parametry ruchu potoku pojazdów, potrafią realizować badania w celu wyznaczenia charakterystyk ruchu (autobusowego, tramwajowego, samochodowego i kolejowego) oraz parametrów ruchu drogowego na sieci drogowej. Posiadają również zawansowaną wiedzę z zakresu zasad projektowania sygnalizacji świetlnej w tym złożonych algorytmów sterowania ruchem oraz obliczania przepustowości i ustalania warunków ruchu elementów infrastruktury drogowej. Posiadają także kompetencje i umiejętności związane ze sporządzaniem profesjonalnych projektów organizacji ruchu na drogach, skrzyżowaniach i węzłach drogowych z uwzględnieniem wieloaspektowej analizy wariantów tej organizacji oraz wdrażania ich do realizacji i dalszego zarządzania ruchem na tych elementach sieci transportu drogowego. Specjalność prowadzona jest we współpracy z pracownikami Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, będącymi ekspertami i praktykami z zakresu specjalności inżynierii ruchu drogowego. Studenci tej specjalności, na okres studiów i pisania prac dyplomowych, mają zagwarantowaną licencję do specjalistycznego oprogramowania komputerowego, w tym w szczególności systemu WZDR, GACAD (GA Znaki, GA Sygnalizacja oraz GA Przepustowość). Studenci otrzymują też dostęp do licencji akademickich/edukacyjnych jednego z najbardziej zaawansowanych programów symulujących zachowania uczestników ruchu drogowego firmy PTV Group, w tym przede wszystkim do oprogramowania PTV Vissim oraz PTV Visum. Przedmiotami specjalnościowymi są m.in.: Badania bezpieczeństwa ruchu drogowego w którego ramach Student pozna możliwości zarządzania ryzykiem ruchu drogowego, potrafić będzie klasyfikować zagrożenie w ruchu drogowym metodami teoretycznymi i empirycznymi oraz pozna szersze aspekty oddziaływania cech otoczenia i pojazdu na uczestnika ruchu drogowego, w tym w szczególności niechronionego; Informatyczne narzędzia wspomagania procesów ruchu w którego ramach Student pozna szerokie zastosowanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego WZDR oraz GACAD, w tym w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania ruchem drogowym, pracując na środowisku oprogramowania AutoCAD oraz MicroStation; Analiza przepustowości i warunków ruchu w ramach którego Student pozna szczegółowe metody analiz warunków ruchu i przepustowości danego elementu infrastruktury drogowej, w tym w szczególności porównując ze sobą możliwe warianty i scenariusze rozwoju sieci transportowej; Zachowania użytkowników infrastruktury transportowej w ramach którego Student pozna typowe zachowania uczestników ruchu drogowego oraz szczegółowe metody ich badań, w tym w szczególności transportu samochodowego indywidualnego i zbiorowego, kolejowego pasażerskiego, rowerowego, pieszego, a także nauczy się metod zarządzania wyborem środka transportowego do realizacji podróży; Transport ładunków nietypowych i materiałów niebezpiecznych w ramach którego Student zapozna się ze specyfiką i szczegółową organizacją oraz zarządzaniem transportu materiałów ponadgabarytowych i niebezpiecznych; Metody organizacji ruchu w ramach którego Student pozna uszczegółowione, względem wcześniej poznanych, metody organizacji ruchu na danym elemencie sieci drogowej, wraz z konsekwencjami ich wdrażania do użytkowania i eksploatacji; Oddziaływanie ruchu drogowego na środowisko w ramach którego Student przekona się o potencjalnych szkodliwych skutkach działalności transportu lądowego na otaczający go ekosystem, w tym w szczególności pozna zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego i życia społecznego wynikające z emisji hałasu komunikacyjnego, zanieczyszczenia powietrza itp.; Modelowanie ruchu w sieci transportowej w ramach którego Student zdobędzie wiedzę o specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym PTV Vissim i PTV Visum, przeznaczonym do symulacji ruchu drogowego i zachowań transportowych, zarówno w mikro-, jak i makroskali obszaru poddanego analizie (symulacyjne modele przepływu potoków pojazdów w rejonie skrzyżowania oraz przestrzennego rozkładu ruchu dla całego obszaru objętego analizą); Prognozowanie ruchu w ramach którego Student pozna ogólne i szczegółowe metody prognozowania ruchu drogowego dla danego elementu infrastruktury drogowej oraz sieci drogowej; Infrastruktura drogowa w ramach którego Student zdobędzie szczegółową wiedzę z zakresu budownictwa komunikacyjnego w zakresie niezbędnym z zakresu inżynierii ruchu drogowego. Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy! Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności.

 • organizacja transportu

  Kierunek Transport specjalność Organizacja Transportu daje możliwość uzyskania umiejętności organizacyjnych i dyspozytorskich w transporcie ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowych zagadnień dotyczących organizacji procesów transportowych w dziedzinach: transportu wewnątrzzakładowego, transportu samochodowego, transportu kolejowego, transportu lotniczego, transportu wodnego (morskiego oraz śródlądowego). Student zdobywa wiedzę w zakresie prawa transportowego, zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, organizacji transportu zbiorowego i spedycji. Student nabywa umiejętności projektowania procesów i łańcuchów transportowych w transporcie intermodalnym oraz transporcie wewnętrznym. Dodatkowo nabywa praktyczną umiejętność identyfikacji i dekompozycji pojazdów samochodowych w ramach przedmiotu z eksploatacji środków transportowych. Ukończenie specjalności daje absolwentom możliwość podjęcia pracy w następujących branżach: spedycja, logistyka, administracja publiczna (jednostki zajmujące się zarządzaniem sektorem transportu np. GDDKiA, ZDMiKP, WITD) oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z transportem. Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy! Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności.

 • inżynieria powypadkowa w transporcie

  Na kierunku Transport specjalność Inżynieria Powypadkowa w Transporcie zapewnia uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie: analizy, odtwarzania i oceny przebiegu wypadków drogowych, weryfikacji szkód komunikacyjnych w pojazdach, metod oceny stanu technicznego pojazdów i jakości napraw powypadkowych oraz ich kosztów, problematyki prawnej i ubezpieczeń w transporcie. Specjalność ta zapewnia studentom możliwość nabycia umiejętności korzystania ze specjalistycznych programów: symulacyjnych do analizy zderzeń i dynamiki pojazdów V-SIM, kalkulacyjnych stosowanych w rekonstrukcji wypadków Slibar, Titan, do przekształceń fotogrametrycznych zdjęć z miejsca wypadku Photorect, do kalkulowania kosztów napraw blacharsko-lakierniczych oraz napraw innowacyjnych Audatex, do wycen wartości pojazdów uszkodzonych i nieuszkodzonych InfoEkspert, do odczytu zapisów tachografów cyfrowych Tachoreader i wielu innych stosowanych w praktyce. Przedmiotami specjalnościowymi są między innymi: ustalanie kosztów zdarzeń drogowych, nowoczesne technologie napraw powypadkowych, elementy biomechaniki, rekonstrukcja wypadków drogowych, metody komputerowe w weryfikacji roszczeń odszkodowawczych. Nabyta wiedza i umiejętności będą stanowiły solidną podstawę do dalszego rozwoju oraz certyfikacji w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego i rekonstrukcji wypadków drogowych oraz wpisu na Listę rzeczoznawców samochodowych Ministerstwa Infrastruktury. Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy! Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności. Jaka praca po studiach transport specjalność inżynieria powypadkowa w transporcie ? Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Transport specjalność Inżynieria Powypadkowa w Transporcie będziesz przygotowany do pracy między innymi w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, w autoryzowanych i nieautoryzowanych zakładach zajmujących się obsługą i naprawami powypadkowymi pojazdów, w jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, Policji, firmach transportowych i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz organizacjach rzeczoznawczych. Uzyskane kwalifikacje umożliwią Ci prowadzenie własnej firmy zajmującej się zarówno zleceniami prywatnymi, jak i współpracą z ubezpieczycielami oraz organami sprawiedliwości. Będziesz przygotowany też do podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej na studiach III stopnia.

 • logistyka

  Studia magisterskie na kierunku Transport specjalność Logistyka zapewnią wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, uzyskają wystarczające podstawy do pracy w zakresie szerokiej gamy zagadnień logistycznych, projektowania procesów logistycznych, obiektów logistycznych, a także realizacji projektów logistycznych z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej. Studia te przygotowują także do pełnienia funkcji kierowniczych i zarządczych w szeroko rozumianej Logistyce. Metody kształcenia dostosowane są do specyfiki poszczególnych przedmiotów. Mechanizm aktywizacji studentów oparty jest na pobudzaniu umiejętności samodzielnego uczenia się, co powoduje aktywność studentów w poszukiwaniu informacji i korzystaniu z literatury, rozwija umiejętność posługiwania się właściwą nomenklaturą, udoskonala efektywne komunikowanie się i logiczne myślenie. Zajęcia o charakterze ćwiczeń przygotowują studentów do praktycznego opanowania technik badawczych, analitycznej oceny wyników doświadczeń, formułowania i rozwiązywania problemów. Realizacja zajęć projektowych i ćwiczeniowych nakierowana jest na rozwijanie umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów. Są to elementy aktywizacji kreatywnego myślenia. Studenci włączani są w proces badawczy wykonując doświadczenia do prac magisterskich. Uzyskiwane wyniki stanowią także przedmiot publikacji naukowych. Absolwenci po ukończeniu studiów drugiego stopnia mają możliwość także kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich) oraz dalszy rozwój zawodowy adekwatny do przyjętej ścieżki kariery zawodowej. Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy! Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności.

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Transport specjalność Transport Drogowy, uzyskane kompetencje i kwalifikacje umożliwiają prowadzenie własnej firmy transportowo-spedycyjnej, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz pracę na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w tych działach gospodarki, które dotyczą ogółu zagadnień z zakresu transportu drogowego. Absolwenci po ukończeniu studiów drugiego stopnia mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich) oraz dalszy rozwój zawodowy adekwatny do przyjętej ścieżki kariery zawodowej.Kryteria przyjęć na kierunek

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek transport jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, logistyka w przedsiębiorstwie,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria lądowa i transport; inżynieria lądowa, geodezja  i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna;

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna. Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.O programie studiów

Opracowany program kształcenia charakteryzuje się systemowym podejściem do zagadnień z obszaru inżynierii transportu i logistyki, w tym technologii transportowych, logistyki, organizacji i eksploatacji w obszarze środków i systemów transportowych i logistycznych oraz zaplecza technicznego w transporcie. Wiedza i umiejętności ogólne, wspólne dla całego kierunku, rozwijane są w ramach specjalności odpowiadających problemowo poszczególnym obszarom transportu i logistyki. Wyboru profilu specjalności dokonano na podstawie analizy rynku pracy i potrzeb regionu, kraju i Europy zarówno obecnych jak i perspektywicznych. Kształcenie na studiach stacjonarnych II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym trwa 3 semestry. Czas trwania kształcenia umożliwia realizację treści programowych, a w procesie kształcenia wykorzystywane są nowoczesne środki multimedialne oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe dostosowane do profilu obranej specjalności. Natomiast zajęcia o charakterze praktycznym prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych i laboratoriach badawczych. Umiejętności praktyczne zostaną nabyte na bazie laboratoriów istniejących na dwu wydziałach, tj. Wydziale Inżynierii Mechanicznym oraz Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, które wzajemnie się uzupełniają. Również uzupełniające się doświadczenie kadry akademickiej obu wydziałów wpływa na wysoką jakość kształcenia. W trakcie edukacji student pozyskuje wykształcenie obejmujące wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania w transporcie, ekonomiki w transporcie oraz podstawowe przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach procesu transportowego. Uczy się analizować problemy związane z procesem transportowym, od projektu indywidualnego z zakresu transportu, aż po efekt końcowy, zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej. Zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie działań po wystąpieniu zdarzeń niepożądanych w transporcie. Nabywa wiedzę w zakresie optymalizacji poszczególnych składowych procesu transportowego oraz efektywnego przygotowania realizacji zadań transportowych i technicznych. Absolwent transportu na poziomie studiów II-stopnia wyróżniał się będzie poszerzoną znajomością zagadnień organizacji i technologii transportu, budowy i eksploatacji środków transportowych oraz znajomością efektywnego przygotowania procesu transportowego i procesów logistycznych, a także poszerzoną wiedzą w zakresie wybranych zagadnień logistyki oraz infrastruktury logistycznej i transportowej. Studenci mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania w działającym w ramach kierunku Kole Naukowym Transportowców (KNT). Studenci należący do KNT realizują badania na potrzeby prac dyplomowych i publikacji naukowych, a także uczestniczą w konferencjach dla młodych naukowców, np. w corocznej konferencji „Nauka niejedno ma imię…” . Koło Naukowe Transportowców podejmuje współpracę i organizuje wyjazdy do przedsiębiorstw i organizacji zajmujących się transportem i spedycją towarów oraz innych jednostek naukowych. Praktyki zawodowe realizowane w przedsiębiorstwach transportu drogowego na terenie kraju lub za granicą, umożliwią weryfikację posiadanej wiedzy teoretycznej w warunkach rynkowych. To doskonała forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz możliwość sprawdzenia się w warunkach biznesowych. Niejednokrotne dobrze przeprowadzona praktyka zawodowa jest kluczem do znalezienia dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy zawodowej jeszcze na etapie studiów magisterskich.Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną


1.    Przedstawić rolę transportu w życiu społeczno-gospodarczym kraju.
2.    Charakterystyka gałęzi transportu.
3.    Przepływy ładunków oraz pasażerów w miastach.
4.    Wpływ transportu na środowisko naturalne.
5.    Scharakteryzować publiczny transport zbiorowy oraz podaj jego podstawowe cele.
6.    Wyjaśnić pojęcie zrównoważonego rozwoju transportu.
7.    Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce.
8.    Wymienićoraz omówić strategie eksploatacyjne.
9.    Scharakteryzować rodzaje i przeznaczenie materiałów eksploatacyjnych stosowanych w pojazdach samochodowych.
10.    Scharakteryzować silniki spalinowe stosowane w środkach transportu.
11.    Scharakteryzować systemy diagnostyki pokładowej środków transportu drogowego.
12.    Przedstawić podział środków transportu.
13.    Przedstawić definicję oraz właściwości ładunków.
14.    Scharakteryzować Konwencja TIR w transporcie.
15.    Przedstawić podstawowe zagadnienia konwencji ADR.
16.    Środki transportu wewnętrznego – podział i zastosowanie. 
17.    Pojęcie i klasyfikacja infrastruktury transportu.
18.    Budowa i zasada działania poszczególnych układów pojazdów samochodowych.
19.    Scharakteryzować elementy infrastruktury logistycznej.
20.    Charakterystyka i przykłady procesu transportowego. 
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!