Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich
studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 2800

Liczba zjazdów: 10

1. Cel studiów

Celem studiów jest poznanie przez słuchaczy zróżnicowania wartościowych, chronionych elementów środowiska w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przegląd najważniejszych gatunków chronionych i rzadkich flory i fauny Polski, poznanie zasad gospodarowania na obszarach chronionych w Polsce. W ramach studiów studenci nauczą się między innymi zasad tworzenia planów ochrony, ocen oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych, ekspertyz przyrodniczych, w tym również ekspertyz do programów rolnośrodowiskowych.2. Dla kogo studia?

Grupą zawodową, do której kierowana jest oferta studiów stanowią osoby z wykształceniem wyższym przyrodniczym (biolodzy, leśnicy, rolnicy, geografowie, ...), chcące pogłębić, uaktualnić i usystematyzować dotychczasową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich. Studia kierowane są do tych, którzy w swojej pracy zawodowej zamawiają, przygotowują lub odbierają różnego rodzaju opracowania niezbędne w planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, procesach inwestycyjnych i monitoringu zasobów przyrody. Adresatami są między innymi pracownicy organizacji społecznych, samorządowych i państwowych oraz absolwenci, którzy zamierzają rozpocząć działalność w zakresie przygotowywania różnego rodzaju opracowań przyrodniczych.3. Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Duży udział zajęć terenowych, prowadzonych przez osoby zawodowo zajmujące się tematyką prezentowaną w ramach poszczególnych przedmiotów.4. Plan studiów

 • Zasady i motywy ochrony różnorodności biologicznej na terenach wiejskich – 8 godz.,
 • Dendroflora terenów wiejskich i zasady jej ochrony – 12 godz.,
 • Identyfikacja, ochrona i monitoring siedlisk przyrodniczych – 30 godz.,
 • Identyfikacja, ochrona i monitoring gatunków roślin – 16 godz.,
 • Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny w ochronie bioróżnorodności terenów wiejskich – 6 godz.,
 • Dokumentacje botaniczne w programach rolnośrodowiskowo-klimatycznych – 10 godz.,
 • Dokumentacje ornitologiczne w programach rolnośrodowiskowo-klimatycznych –10 godz.,
 • Inwazje biologiczne w rolniczej przestrzeni produkcyjnej – 8 godz.,
 • Rośliny użytkowe siedlisk terenów otwartych – 6 godz.,
 • Fitosocjologia – 20 godz.,
 • Entomofauna terenów otwartych – 12 godz.,
 • Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrz. na terenach otwartych – 20 godz.,
 • Dokumentacje przyrodnicze w Ocenie Oddziaływania na Środowisko – 22 godz.,
 • Zastosowanie technologii GIS w badaniach przyrodniczych – 16 godz.
 • Ponad ¼ zajęć realizowana jest w terenie – w ramach wyjazdów weekendowych, część wykładowa – głównie w formie zdalnej.5. Wykładowcy

dr hab. inż. Anna K. Sawilska, prof. Uczelni, dr hab. inż. Robert Lamparski, prof. Uczelni, dr inż. Adam Bujarkiewicz, dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska, dr inż. Maciej Korczyński, dr inż. Piotr Wojewódzki, dr inż. Tomasz Stosik, dr inż. Zofia Stypczyńska, mgr inż. Tomasz Samolik.6. Dodatkowe korzyści

Studia stanowią wsparcie merytoryczne dla osób planujących uzyskanie uprawnień eksperta przyrodniczego w programach rolnośrodowiskowo-klimatycznych.7. Dokumenty do pobrania