Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich
studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 3200

Liczba zjazdów: 10

Cel studiów

Celem studiów jest poznanie przez słuchaczy zróżnicowania wartościowych, chronionych elementów środowiska w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przegląd najważniejszych gatunków chronionych i rzadkich flory i fauny Polski, poznanie zasad gospodarowania na obszarach chronionych w Polsce. W ramach studiów studenci nauczą się między innymi zasad tworzenia planów ochrony, ocen oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych, ekspertyz przyrodniczych, w tym również ekspertyz do programów rolnośrodowiskowych.Dla kogo studia?

Grupą zawodową, do której kierowana jest oferta studiów stanowią osoby z wykształceniem wyższym przyrodniczym (biolodzy, leśnicy, rolnicy, geografowie) chcące pogłębić, uaktualnić i usystematyzować dotychczasową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich. Studia kierowane są do tych, którzy w swojej pracy zawodowej zamawiają, przygotowują lub odbierają różnego rodzaju opracowania niezbędne w planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, procesach inwestycyjnych i monitoringu zasobów przyrody. Adresatami są między innymi pracownicy organizacji społecznych, samorządowych i państwowych oraz absolwenci, którzy zamierzają rozpocząć działalność w zakresie przygotowywania różnego rodzaju opracowań przyrodniczych.Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Duży udział zajęć terenowych, prowadzonych przez osoby zawodowo zajmujące się tematyką prezentowaną w ramach poszczególnych przedmiotów.Plan studiów

 • Zasady i motywy ochrony różnorodności biologicznej na terenach wiejskich – 8 godz.,
 • Dendroflora terenów wiejskich i zasady jej ochrony – 12 godz.,
 • Identyfikacja, ochrona i monitoring siedlisk przyrodniczych – 30 godz.,
 • Identyfikacja, ochrona i monitoring gatunków roślin – 16 godz.,
 • Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny w ochronie bioróżnorodności terenów wiejskich – 6 godz.,
 • Dokumentacje botaniczne w programach rolnośrodowiskowo-klimatycznych – 10 godz.,
 • Dokumentacje ornitologiczne w programach rolnośrodowiskowo-klimatycznych –10 godz.,
 • Inwazje biologiczne w rolniczej przestrzeni produkcyjnej – 8 godz.,
 • Rośliny użytkowe siedlisk terenów otwartych – 6 godz.,
 • Fitosocjologia – 20 godz.,
 • Entomofauna terenów otwartych – 12 godz.,
 • Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrz. na terenach otwartych – 20 godz.,
 • Dokumentacje przyrodnicze w Ocenie Oddziaływania na Środowisko – 22 godz.,
 • Zastosowanie technologii GIS w badaniach przyrodniczych – 16 godz.
 • Ponad ¼ zajęć realizowana jest w terenie – w ramach wyjazdów weekendowych, część wykładowa – głównie w formie zdalnej.Wykładowcy

dr hab. inż. Anna K. Sawilska, prof. Uczelni, dr hab. inż. Robert Lamparski, prof. Uczelni, dr inż. Adam Bujarkiewicz, dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska, dr inż. Maciej Korczyński, dr inż. Piotr Wojewódzki, dr inż. Tomasz Stosik, dr inż. Zofia Stypczyńska, mgr inż. Tomasz Samolik.Dodatkowe korzyści

Studia stanowią wsparcie merytoryczne dla osób planujących uzyskanie uprawnień eksperta przyrodniczego w programach rolnośrodowiskowo-klimatycznych.Opiekunowie kierunku

dr inż. Tomasz Stosik Tomasz.Stosik@pbs.edu.pl

Sekretariat studiów:
Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6, bud. B, pokój nr 3 (Dziekanat), tel. (52) 374 95 63, godz. 10:00-13:00Inne ważne informacje dla kierunku

Dofinansowanie z BUR można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby, np. na studia podyplomowe i szkolenia. Dofinansowanie  może wynieść od 80% do 100%.

Dla Przedsiębiorców i Pracowników zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie informacji udziela Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/strona-10-kontakt.html