Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii powstało w roku 2015. CTWiT prowadzi obsługę usług badawczych i eksperckich świadczonych przez uczelnię (prace badawcze, specjalistyczne szkolenia oraz opinie o innowacyjności) na rzecz lokalnych, ogólnopolskich, a także zagranicznych przedsiębiorców. 

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii jako jednostka ogólnouczelniana swoim działaniami ma służyć wsparciu pracowników naukowo-dydaktycznych w procesie ochrony własności intelektualnej ich prac badawczych, możliwości komercjalizacji tych rozwiązań oraz w zakresie przeprowadzenia procedury zleceń zewnętrznych. Jednocześnie ma zachęcać przedsiębiorców do nawiązywania współpracy ze środowiskiem naukowym, a także do korzystania z oferty badawczej realizowanej na Wydziałach Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • badanie czystości patentowej kiełkujących idei;
 • audyty zmierzające ku ocenie potencjału innowacyjnego;
 • audyty technologiczne;
 • doradztwo w zakresie finansowania działań B+R
 • licencjonowanie bądź sprzedaż technologii;
 • networking;
 • obsługa administracyjna zleceń zewnętrznych;
 • obsługa administracyjna projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez przedsiębiorstwa z wykorzystaniem potencjału badawczego Uczelni;
 • organizowanie spotkań środowiska naukowego z przedsiębiorcami;
 • pomoc w przeprowadzaniu procesów komercjalizacji praw własności intelektualnej należącej do Uniwersytetu oraz kompleksowa obsługa prawna;
 • obsługa prawna relacji między Uniwersytetem a działającymi na nim twórcami praw własności intelektualne;      
 • obsługa prawna kontaktów Uniwersytetu z przedsiębiorcami, pomoc w procesach negocjacji, przygotowywanie i opiniowanie umów i innych dokumentów, opracowywanie efektywnych modeli współpracy z przedsiębiorcami.

Organizujemy spotkania z naukowcami w celu doprecyzowania tematyki badawczej realizowanej na Wydziałach oraz przygotowania nowej, aktualnej oferty dla przedsiębiorców.

Organizujemy spotkania z przedsiębiorcami, w trakcie których prezentujemy aktualną ofertę naukowo-badawczą Politechniki Bydgoskiej, precyzujemy ich potrzeby i proponujemy pośrednictwo w znalezieniu zespołów naukowych naszej Uczelni zajmujących się pożądaną tematyką.

Jednocześnie prowadzimy ciągły monitoring zainicjowanych kontaktów i działań.

Współpracujemy z instytucjami otoczenia biznesu w celu pozyskiwania nowych kontaktów i zacieśniania już nawiązanych, a także ciągłego ustawicznego docierania do szerszych kręgów przedsiębiorców poprzez przedstawianie aktualnej oferty naukowo-badawczej PBŚ oraz rozpowszechnianie informacji o posiadanych patentach, licencjach itp.

Pośredniczymy w komercjalizowaniu wyników badań świadcząc wszechstronną pomoc przede wszystkim naukowcom w poszukiwaniu odbiorców ich rozwiązań. Wiąże się to z poszukiwaniem środków na uczestnictwo w targach, proponowaniem partnerstwa w projektach wdrożeniowych, a także z wyszukiwaniem gotowych rozwiązań odpowiadających potrzebom firm.

Uświadamiamy naukowcom konieczność zabezpieczania wyników badań, doradzamy formę zawieranych umów pomiędzy przedsiębiorcami a Uniwersytetem w szeroko rozumianym interesie zarówno naukowca jak i PBŚ.

CTWiT kontakt:

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich – Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctwit@pbs.edu.pl

www.ctwit.pbs.edu.pl