PL

EN

Doskonałość dydaktyczna uczelni. Projekt z dofinansowaniem MEiN
05 grudnia 2022

Miło nam poinformować, że decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki PBŚ otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”. Kwota dofinansowania to 933 293,73 zł.

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ, natomiast do zespołu projektowego należą:

  • dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
  • dr inż. Grażyna Gozdecka prof. PBŚ
  • dr Katarzyna Kachel
  • dr inż. Marcin Drechny

Celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ) oraz podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej.
Projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni” jest skierowany do nauczycieli akademickich chcących podnieść swoje kompetencje dydaktyczne oraz kadry wspierającej proces kształcenia w zakresie zwiększenia kompetencji zarządczych i miękkich.

Restrukturyzacja w strukturze organizacyjnej Uczelni przyczyni się do podniesienia zdolności instytucjonalnej PBŚ w zakresie zarządzania procesem dydaktycznym i jakością kształcenia oraz doskonalenia kompetencji dydaktycznych. W ramach projektu powołane zostanie Centrum Doskonałości Dydaktycznej (CDD), (obecnie Biuro Doskonalenia Dydaktycznego) którego celem będzie wspieranie, rozwijanie i upowszechnianie działań na rzecz doskonalenia kształcenia. Nowa jednostka struktury organizacyjnej służyć będzie całej społeczności akademickiej obejmując stałym wsparciem wszystkich nauczycieli akademickich oraz kadrę wspierającą proces kształcenia. W projekcie zaplanowano realizację cyklu szkoleń pilotażowych dla kadry dydaktycznej i wspierającej proces kształcenia. Wyszkolona w projekcie kadra będzie stanowić zespół wspierający dla pozostałych nauczycieli akademickich PBŚ. Pracownie projektowe będą wyposażone w specjalistyczne i nowoczesne narzędzia dydaktyczne, które podniosą jakość i zwiększą atrakcyjność dydaktyki. Wdrożenie wypracowanych standardów i procedur dotyczących programów studiów i umiędzynarodowienia umożliwi ich ujednolicenie, stałe monitorowanie i efektywne zarządzanie.

Gratulujemy!