PL

EN

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Wstęp

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich – www.pbs.edu.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2005-09-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-5

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

W zakresie POSTRZEGALNOŚCI

 • brak alternatyw tekstowych dla treści nietekstowych (np. opisów alternatywnych do zdjęć i grafik, z których skorzystają osoby niewidome),
 • brak transkrypcji tekstowych materiałów audio i filmów,
 • brak napisów do filmów,
 • brak odpowiednich znaczników dla każdej funkcji (formularzy i tabel danych), aby relacje między treścią były poprawnie zdefiniowane
 • niepublikowanie obrazów tekstu.

W zakresie FUNKCJONALNOŚCI

 • brak możliwości obsłużenia wszystkiego za pomocą samej klawiatury,
 • brak dobrej widoczności elementu, który jest w danym momencie wybrany za pomocą klawiatury (fokus),
 • brak możliwości wyłączania i zmiany skrótów klawiaturowych.

W zakresie ZROZUMIAŁOŚCI

 • brak widocznych i zrozumiałych etykiet przy każdym polu formularza,
 • brak dostępnych i zrozumiałych komunikatów błędów w formularzach i podpowiedzi jak je poprawić.

W zakresie SOLIDNOŚCI

 • brak dostępnych dla użytkowników korzystających z technologii asystujących informacji o statusie/stanie,
 • brak zgłaszania przez technologie asystujące pojawiających się ważnych komunikatów czy okien modalnych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

W zakresie POSTRZEGALNOŚCI

 • posiada logiczną strukturę treści (nagłówki, listy itp.),
 • posiada wyróżnienia, które opierają się jedynie na kolorze,
 • posiada kolory tekstu, które są wyraźnie widoczne na kolorze tła,
 • zapewnia czytelność i widoczność treści i funkcji gdy rozmiar tekstu zostanie zwiększony o 200%,
 • zapewnia responsywność – automatyczne dostosowywanie się widoku do szerokości ekranu urządzenia użytkownika.

W zakresie FUNKCJONALNOŚCI

 • posiada opcję odtwarzania, wstrzymywać i zatrzymywać poruszające się treści,
 • brak migających treści i możliwość wyłączania ruchomych elementów przez użytkownika,
 • posiada link pozwalający przeskoczyć szybko do treści („przejdź do treści”),
 • posiada zrozumiałe i pasujące do treści tytuły stron,
 • posiada zrozumiałe linki, których treść wyraźnie mówi dokąd prowadzą,
 • posiada nagłówki, które jasno opisują treści i etykiety jasno opisujące co wpisać w dane pole formularza,
 • unika złożonych gestów na ekranach dotykowych lub zapewnie dla nich prostszą alternatywę.

W zakresie ZROZUMIAŁOŚCI

 • posiada prosty język (bez zbędnych słów i urzędniczego żargonu),
 • unika trudnych dla użytkowników słów i wyrażeń lub zapewnia ich wyjaśnienie w prosty sposób,
 • posiada wyjaśnienia do skrótów i akronimów,
 • określe w kodzie strony/aplikacji w jakim języku jest jej treść,
 • posiada spójny wygląd i działanie elementów na wszystkich podstronach.

W zakresie SOLIDNOŚCI

 • posiada prawidłowy kod, zgodny ze standardem sieciowym HTML.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Dostępność architektoniczna

Budynki Kampusu przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7, w tym Rektorat, Regionalne Centrum Innowacyjności oraz Auditorium Novum posiadają drzwi wejściowe otwierane automatycznie, bez progów oraz innych barier architektonicznych. W budynkach znajdują się windy. Portiernie oraz szatnie znajdują się na parterze budynków. W budynkach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone w systemy przywoławcze SOS. Portiernie oraz dziekanaty wyposażone są w recepcyjne pętle indukcyjne z przeznaczeniem dla osób słabosłyszących. Ponadto w dziekanatach funkcjonuje usługa tłumacza języka migowego on-line. Na parkingach znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynków możliwy jest wstęp z psem asystującym. Pozostałe budynki Uniwersytetu są również przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Opis dostępności budynków Politechniki w tabeli poniżej.

L.P. Lokalizacja Obiektów  Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
1. Kampus Kaliskiego - 3 Wydziały, Biblioteka Główna
 • 1 winda zewnętrzna (bud. H),
 • 2 windy wewnętrzne (bud. A i AN),
 • windy ogólnodostępne w budynkach,
 • 5 platform przyschodowych, balustrady przyschodowe,
 • 3 wejścia do głównych budynków- drzwi automatycznie otwierane
 • toalety,
 • podjazdy,
 • wyznaczone miejsca parkingowe,
2. Kampus Kaliskiego - 2 Domy Studenta (DSF1 i DSF2)
 • windy ogólnodostępne w budynkach z powiadamianiem głosowym, przyciski oznaczone alfabetem Braille’a,
 • 1 podjazd (do budynku F2, F1 nie wymaga podjazdu),
 • 2 pokoje (dostosowane do potrzeb z dysfunkcją ruchu – niechodzący),
 • dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
3. Kampus Błonie – 2 Domy Studenta (DSB1 i DSB2)
 • 1 podjazd (do budynku B1, B2 nie wymaga podjazdu),
 • DSB1 - dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
4. ul. Seminaryjna 3 – 1 Wydział
 • 1 winda zewnętrzna,
 • 1 podjazd,
 • wyznaczone miejsce parkingowe,
5. ul. Fordońska 430 – 1 Wydział, Studium Języków Obcych
 • 1 winda wewnętrzna, 1 winda ogólnodostępna, 1 podjazd, 4 toalety, wyznaczone miejsce parkingowe,
6. ul. Bernardyńska 6 – 1 Wydział
 • toalety,
 • wyznaczone miejsca parkingowe,
7. ul. Mazowiecka 28 – 1 Wydział
 • 1 winda wewnętrzna
 • toalety,
 • budynek nie wymaga podjazdu,
 • wyznaczone miejsce parkingowe,


Zapewnienie ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami ujęte zostało w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, która stworzona jest zgodnie z aktualnymi przepisami. Znaki ewakuacyjne znajdują się na rzutach dołączonych do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Procedury ewakuacyjne i przeszkolenia pracowników odbywają się przez zapoznanie przez Kierowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz w trakcie szkoleń BHP.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. dostępności. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@pbs.edu.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.