PL

EN

FIRST TEAM. Nabór wniosków
10 lipca 2024

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła informację o planowanym naborze wniosków w działaniu First Team finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027. 
Nabór nr 1/2024 będzie prowadzony w terminie 2.09.2024 – 2.10.2024.

Opis działania
First Team to działanie realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, którego celem jest przyciągnięcie do pracy w polskich organizacjach badawczych najlepszych młodych badaczy i badaczek z całego świata oraz rozwój współpracy międzynarodowej i gospodarczej. 
W ramach First Team początkujący naukowcy i naukowczynie mogą ubiegać się o środki na założenie nowego zespołu badawczego i prowadzenie prac B+R we współpracy z zagranicznym partnerem naukowym i krajowym partnerem gospodarczym. 
Działanie First Team ma przyczynić się także do zwiększenia konkurencyjności polskich wniosków składanych do konkursów ERC.

Wnioskodawcy
Wnioskodawcami w działaniu mogą być organizacje badawcze, które wskazują osobę pełniącą rolę głównego wykonawcy projektu. Jest to autor lub autorka koncepcji badawczej przedstawionej we wniosku. Musi posiadać co najmniej stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 12 lat przed złożeniem wniosku do konkursu First Team.

Finansowanie
Finansowanie można otrzymać na oryginalne prace badawczo-rozwojowe, które posiadają potencjalną wartość wdrożeniową oraz znaczenie w kontekście rozwiązywania problemów gospodarczych lub społeczno-ekonomicznych. 
Zakres tematyczny projektów nie jest ograniczony do poszczególnych dziedzin nauki, lecz odnosi się do priorytetów ujętych w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. 
W ramach projektu obligatoryjna jest współpraca z co najmniej jednym partnerem naukowym z zagranicy oraz krajowym partnerem gospodarczym, przy czym wsparcie finansowe udzielane jest jedynie organizacji badawczej (wnioskodawcy).
Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.
Jeden projekt może otrzymać finansowanie w maksymalnej wysokości do 4 mln zł. Środki są przyznawane w drodze konkursu. Na projekty w naborze nr 1/2024 przeznaczono łącznie 64 mln zł.

Termin składania wniosków
Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie 2.09.2024 – 2.10.2024 do godziny 16.00.

Więcej informacji
Dokumenty i dodatkowe informacje – na stronie działania First Team FENG.
Informacji na temat konkursu udziela Centrum Nauki - Sekcja Pozyskiwania Projektów.
Kontakt: e-mail: nauka@pbs.edu.pl, tel. 52 340 87 84.