Informacje dotyczące zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych
01 października 2020

Prosimy o uważne zapoznanie się z zarządzeniem dotyczącym przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w warunkach związanych z wirusem SARS-CoV-2.

  1. W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia zaliczenia i egzaminy mogą być przeprowadzane zdalnie za pośrednictwem oprogramowania umożliwiającego:
    • archiwizację listy studentów, którzy przystąpili do zaliczenia lub egzaminu;
    • archiwizację prac pisemnych – w przypadku formy pisemnej zaliczenia lub egzaminu.
  2. Forma pisemna lub ustna zaliczenia lub egzaminu określona w karcie danego przedmiotu (sylabusie) powinna zostać zachowana.
  3. Zaliczenia i egzaminy ustne są przeprowadzane w formie wideokonferencji, webinarium lub spotkania za pośrednictwem aplikacji do zdalnej komunikacji w trybie online np. Microsoft Teams, Cisco Webex, Skype i inne.
  4. Narzędzia informatyczne służące do przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu w trybie zdalnym muszą zapewniać bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych.
  5. Przed rozpoczęciem zaliczenia lub egzaminu obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest sprawdzenie tożsamości studenta oraz upewnienie się, że student nie dysponuje podczas zaliczenia/egzaminu możliwością komunikacji z osobami trzecimi lub niedozwolonymi materiałami ograniczającymi jego samodzielność w trakcie zaliczenia lub egzaminu.

Pełna treść zarządzenia