MAESTRO 14 i SONATA BIS 12 - nabór uruchomiony
17 czerwca 2022

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS. Budżet konkursu MAESTRO 14 wynosi 20 mln, natomiast SONATA BIS 12 - 120 mln. W ramach konkursów finansowane są nowatorskie projekty z zakresu badań podstawowych oraz projekty mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego.

Konkurs MAESTRO 14 adresowany  jest do doświadczonych naukowców, planujących prowadzić pionierskie badania, w tym również interdyscyplinarne, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kierownikiem projektu może zostać osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora, która kieruje lub kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych w okresie ostatnich 10 lat. Ponadto musi wykazać się publikacją co najmniej 5 tekstów w renomowanych czasopismach, wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych.

Ogłoszenie konkursu MAESTRO 14

Uwaga! Ponowne złożenie wniosku w konkursie MAESTRO.

W konkursie SONATA BIS 12 można składać wnioski o finansowanie projektów, które mają na celu utworzenia nowego zespołu, prowadzącego badania o charakterze podstawowym. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Okres kwalifikacji można przedłużyć, jeśli kierownik miał przerwy w karierze naukowej. Ponadto musi posiadać w swoim dorobku przynajmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe w przypadku działalności badawczej w zakresie sztuki.
Ogłoszenie konkursu SONATA BIS 12

W obu konkursach uzyskane środki mogą zostać przeznaczone na wynagrodzenia i stypendia dla członków zespołu badawczego (w tym doktorantów i studentów), zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu. SONATA BIS 12 i MAESTRO 14 nie posiadają górnej granicy finansowania projektu, a badania mogą zostać zaplanowane na 36, 48 lub 60 miesięcy.
Nabór wniosków odbywa się w systemie elektronicznym OSF, trwa do 15 września 2022 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w ogłoszeniach MAESTRO 14 i SONATA BIS 12.

Kontakt z Działem Nauki i Ewaluacji nauka@pbs.edu.pl oraz tel. 52 374 92 96, 52 374 94 85.