Miniatura 7- nabór wniosków trwa!
01 luty 2023

Szanowni Państwo,
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną, 7. edycję konkursu MINIATURA. Do MINIATURY 7 mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. 
Na realizację działania naukowego można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł. Realizacja powinna trwać do 12 miesięcy
O finansowanie może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest naukowiec, który:
1.    posiada w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
2.    uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. 

Nabór wniosków prowadzony jest w systemie OSF w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.
Szczegóły na stronie NCN

NCN przypomina jednocześnie, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 7 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Elementem wniosku projektowego jest Plan Zarządzania Danymi (PZD). Przykładowa formatka, którą można dostosować do indywidualnego projektu  jest dostępna w sieci wewnętrznej Intra („Dział Nauki i Ewaluacji” – „Plan Zarządzania Danymi”).

UWAGA!

Procedura zgłaszania propozycji projektu obowiązująca pracowników PBŚ, która poprzedza złożenie wniosku projektowego w systemie:
1.    Autor projektu nie później niż 14 dni przed zamknięciem konkursu -  przekazuje do Centrum Nauki Zgłoszenie propozycji projektu wraz z Formularzem oceny kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) w projekcie. Wzory dokumentów stanowią załączniki nr 1 i 2  do Zarządzenia Rektora: Z.116.2021.2022.
2.    Akceptacja wskazanych w pkt. 1 dokumentów odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu EZD.
3.  W terminie 7 dni roboczych poprzedzających datę zamknięcia naboru, Autor projektu przekazuje do Centrum Nauki roboczą wersję Wniosku o dofinansowanie, celem dokonania jego weryfikacji formalnej.
4.    Przekazanie wersji roboczej Wniosku o dofinansowanie odbywa się poprzez dodanie jako Redaktora Pomocniczego do wniosku utworzonego w systemie ZSUN/OSF, wskazanego pracownika Centrum Nauki.
 
Informacji na temat konkursu, przygotowania PZD udziela Centrum Nauki - tel. 52 374 92 75, e-mail: nauka@pbs.edu.pl