OPUS, PRELUDIUM – Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje konkursów
16 marca 2023
OPUS 25

W konkursie można otrzymać granty na realizację projektów badawczych z zakresu badań podstawowych. W projekcie można założyć wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, realizację badań we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji lub bez ich udziału.
Konkurs jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, niezależnie od wieku i doświadczenia. Kryterium dostępu jest posiadanie przez kierownika projektu co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy, albo przynajmniej jednego dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki.

Szczegółowe informacje na temat aktualnego naboru dostępne są na stronie www Narodowego Centrum Nauki.
Wniosek należy złożyć w terminie do  15 czerwca 2023 r. (do godziny 16:00) w formie elektronicznej przez system OSF.

Informacji na temat konkursu udziela Centrum Nauki - Sekcja Pozyskiwania Projektów
Kontakt: nauka@pbs.edu.pl, tel.: 52 374 92 96

Preludium 22

Konkurs Preludium 22 na projekty badawcze przeznaczony jest dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.
Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Szczegółowe informacje na temat aktualnego naboru dostępne są na stronie www Narodowego Centrum Nauki.
Wniosek należy złożyć w terminie do  15 czerwca 2023 r. (do godziny 16:00) w formie elektronicznej przez system OSF.

Informacji na temat konkursu udziela Centrum Nauki - Sekcja Pozyskiwania Projektów
Kontakt: nauka@pbs.edu.pl, tel.: 52 374 94 85


UWAGA!
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PBŚ nr Z.116.2021.2022
1. Przed rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Wniosku o dofinansowanie  - nie później niż 14 dni przed zamknięciem konkursu -  Autor projektu przekazuje do Centrum Nauki Zgłoszenie propozycji projektu wraz z Formularzem oceny kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) w projekcie.
2. Akceptacja wskazanych w pkt. 1 dokumentów odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu EZD.
3. W terminie 7 dni roboczych poprzedzających datę zamknięcia naboru, Autor projektu przekazuje do Centrum Nauki roboczą wersję Wniosku o dofinansowanie, celem dokonania jego weryfikacji formalnej.
4. Przekazanie wersji roboczej Wniosku o dofinansowanie odbywa się poprzez dodanie jako Redaktora Pomocniczego do wniosku utworzonego w systemie ZSUN/OSF wskazanego pracownika Centrum Nauki.