Porozumienie PBŚ z WOT
21 stycznia 2022

21 stycznia 2022 roku JM Rektor prof. Marek Adamski podpisał w imieniu Politechniki Bydgoskiej porozumienie o współpracy z 8. Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej reprezentowaną przez płk. Krzysztofa Stańczyka. 

Celem podpisanego porozumienia jest między innymi upowszechnianie działalności edukacyjnej na rzecz obronności państwa, kształtowanie pozytywnego wizerunku Wojsk Obrony Terytorialnej, upowszechnianie tradycji oraz promocji osiągnięć Brygady i Politechniki, kształtowanie wśród studentów Politechniki postaw patriotycznych czy prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej i postaw proobronnych.

8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” opiera swój potencjał na żołnierzach-ochotnikach, którzy dzięki terytorialnemu charakterowi formacji mają możliwość pełnienia służby w obszarze swojego zamieszkania. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie. 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej powstała 15 stycznia 2018 roku i liczy obecnie ponad 2000 żołnierzy. Od początku jej istnienia Dowódcą jest płk Krzysztof Stańczyk. W jej strukturze są 3 bataliony znajdujące się w Toruniu, Inowrocławiu i Grudziądzu. Ruszyły prace nad utworzeniem 4 batalionu we Włocławku. Żołnierze wspierają lokalną społeczność w przeciwdziałaniu skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2. Od początku kryzysu migracyjnego wspierają również Straż Graniczną w monitorowaniu i zabezpieczaniu granicy z Białorusią.