Przypominamy! OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS - nabór wniosków do 15.12.2022!
17 listopada 2022
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursów OPUS 24, SONATA 18 i PRELUDIUM BIS 4.

Budżety konkursów: Opus 24 - 350 mln zł., Sonata 18 - 120 mln zł., Preludium Bis 4 - 30 mln zł.


Konkurs SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe. W konkursie będą finansowane projekty trwające 12, 24 lub 36 miesięcy.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są na stronie NCN.

Informacji na temat konkursu udziela Dział Nauki i Ewaluacji - tel. 52 374 94 85, e-mail: nauka@pbs.edu.pl


Konkurs PRELUDIUM BIS 4 skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.
W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w maju 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są na stronie NCN.

Informacji na temat konkursu udziela Dział Nauki i Ewaluacji - tel. 52 374 94 85, e-mail: nauka@pbs.edu.pl


Konkurs OPUS 24 skierowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery.
Realizację badań podstawowych można planować:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
  • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave), / wniosek OPUS
  • przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
  • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF, / wniosek OPUS LAP
  • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS LAP.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są na stronie NCN.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2023 r.

Informacji na temat konkursu udziela Dział Nauki i Ewaluacji - tel. 52 374 92 96, e-mail: nauka@pbs.edu.pl


Wnioski w konkursach należy składać w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF
 
Nabór wniosków trwa do dnia 15 grudnia 2022 r. (godz. 16.00).


UWAGA! Przypominamy, że:

1. Przed rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Wniosku o dofinansowanie  - nie później niż 14 dni przed zamknięciem konkursu -  Autor projektu przekazuje do Działu Nauki i Ewaluacji Zgłoszenie propozycji projektu wraz z Formularzem oceny kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) w projekcie.
Wzory dokumentów stanowią załączniki nr 1 i 2  do Zarządzenia Rektora: Z.116.2021.2022.

2. Akceptacja wskazanych w pkt. 1 dokumentów odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu EZD.

3. W terminie 7 dni roboczych poprzedzających datę zamknięcia naboru, Autor projektu przekazuje do Działu Nauki i Ewaluacji roboczą wersję Wniosku o dofinansowanie, celem dokonania jego weryfikacji formalnej.
4. Przekazanie wersji roboczej Wniosku o dofinansowanie odbywa się poprzez dodanie jako Redaktora Pomocniczego do wniosku utworzonego w systemie ZSUN/OSF wskazanego pracownika Działu Nauki i Ewaluacji.