Rada Młodych Naukowców przy Ministrze Edukacji i Nauki – UZUPEŁNIAJĄCY nabór kandydatów!
26 stycznia 2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi uzupełniający nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców VII kadencji w związku z brakiem reprezentacji z dziedzin: nauk inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk ścisłych i przyrodniczych a także jednym reprezentantem w dziedzinie nauk teologicznych w obecnym składzie Rady Młodych Naukowców. Zachęcamy także przedstawicieli wszystkich innych niż wyżej wymienione dziedzin  do przekazywania zgłoszeń wraz z uzasadnieniem, dlaczego powinniście Państwo dołączyć do składu Rady Młodych Naukowców VII kadencji przy Ministrze Edukacji i Nauki.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 7 lutego 2023 roku

Rada Młodych Naukowców – kto może zostać członkiem?
W skład Rady Młodych Naukowców może wejść osoba, która spełnia definicję młodego naukowca zawartą w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.). Kandydat powinien posiadać znaczące osiągnięcia naukowe, w szczególności wymagane jest wykazanie autorstwa lub współautorstwa co najmniej 5 publikacji naukowych.
Członek Rady musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, korzystać z pełni praw publicznych i nie być wcześniej skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba taka musi również przestrzegać zasad etyki naukowej.

Jak zgłosić się do Rady Młodych Naukowców?
Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza aplikacyjnego należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres nabordoRMN@nauka.gov.pl.

Formularz na stronie

Rada Młodych Naukowców