„Samodzielność-Aktywność-Mobilność”. Mieszkanie dla Absolwenta
22 listopada 2022

To program skierowany do osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz pragną samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, a na przeszkodzie stoi im brak możliwości zamieszkania w miejscowości, gdzie zamierzają podjąć pracę.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną:

  • posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub 
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • masz status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej (w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku);
  • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złożysz oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złożysz oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu,możesz otrzymać dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego, spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wsparcie możesz uzyskać na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, trwający do 36 miesięcy. 

Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które przyjęły zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW). Wniosek należy kierować do Powiatu, jaki na dzień złożenia tego wniosku jest miejscem zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, której wniosek dotyczy.

Umowy dofinansowania z osobami niepełnosprawnymi będą zawierane do 31.12.2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Więcej na stronie