Sonatina 7 – nabór wniosków trwa!
10 stycznia 2023

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs SONATINA 7 na projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień doktora w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2023 r.
Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.
Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora . Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.
Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 marca 2023 r. do godziny 16:00.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we wrześniu 2023r.
Szczegółowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są na stronie NCN.
Informacji na temat konkursu udziela Dział Nauki i Ewaluacji - tel. 52 374 94 85, e-mail: nauka@pbs.edu.pl

UWAGA! Przypominamy, że:

  1. Przed rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Wniosku o dofinansowanie  - nie później niż 14 dni przed zamknięciem konkursu -  Autor projektu przekazuje do Działu Nauki i Ewaluacji Zgłoszenie propozycji projektu wraz z Formularzem oceny kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) w projekcie. Wzory dokumentów stanowią załączniki nr 1 i 2  do Zarządzenia Rektora: Z.116.2021.2022.
  2. Akceptacja wskazanych w pkt. 1 dokumentów odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu EZD.
  3. W terminie 7 dni roboczych poprzedzających datę zamknięcia naboru, Autor projektu przekazuje do Działu Nauki i Ewaluacji roboczą wersję Wniosku o dofinansowanie, celem dokonania jego weryfikacji formalnej.
  4. Przekazanie wersji roboczej Wniosku o dofinansowanie odbywa się poprzez dodanie jako Redaktora Pomocniczego do wniosku utworzonego w systemie ZSUN/OSF, wskazanego pracownika Działu Nauki i Ewaluacji.