„Społeczna odpowiedzialność nauki II” oraz „Doskonała nauka II”
01 luty 2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza nabór wniosków w programach:

„Społeczna odpowiedzialność nauki II”:

„Popularyzacja nauki” –  w ramach którego wspierana jest realizacja projektów polegających na:

  • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki
  • organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu
  • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej
  • popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym

„Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Szczegółowe informacje na stronie MEiN / SON

„Doskonała nauka II”:

„Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

„Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

  • tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz
  • udostępnieniu monografii naukowych w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Szczegółowe informacje na stronie MEiN / DN

Nabór wniosków do dnia 2 marca 2023 r. do godziny 16.00.

UWAGA!

Procedura zgłaszania propozycji projektu obowiązująca pracowników PBŚ, która poprzedza złożenie wniosku projektowego w systemie:

1.    Autor projektu nie później niż 14 dni przed zamknięciem konkursu -  przekazuje do Działu Nauki i Ewaluacji Zgłoszenie propozycji projektu wraz z Formularzem oceny kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) w projekcie. Wzory dokumentów stanowią załączniki nr 1 i 2  do Zarządzenia Rektora: Z.116.2021.2022.

2.    Akceptacja wskazanych w pkt. 1 dokumentów odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu EZD.

3.  W terminie 7 dni roboczych poprzedzających datę zamknięcia naboru, Autor projektu przekazuje do Działu Nauki i Ewaluacji roboczą wersję Wniosku o dofinansowanie, celem dokonania jego weryfikacji formalnej.

4.    Przekazanie wersji roboczej Wniosku o dofinansowanie odbywa się poprzez dodanie jako Redaktora Pomocniczego do wniosku utworzonego w systemie ZSUN/OSF, wskazanego pracownika Działu Nauki i Ewaluacji.

 Informacji na temat konkursów udziela Dział Nauki i Ewaluacji - tel. 52 374 92 75, e-mail: nauka@pbs.edu.pl