Stypendia pomostowe
19 czerwca 2020

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XIX edycję programu Stypendiów Pomostowych.

W roku akademickim 2020/2021 na maturzystów czekają stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Program w segmencie IA skierowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy zakwalifikują się na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na umowę o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tysięcy mieszkańców – co musi być potwierdzone zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto (dochód ten należy wyliczyć z miesiąca czerwca 2020 roku). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym minimum 90 punktów, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.

Kandydat do stypendium, spełniający powyższe warunki, po przyjęciu na studia zobowiązany jest wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do 14 września 2020 roku (do godziny 16:00), a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników winien przekazać do Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy (ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz) w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2020 roku.