PL

EN

Stypendia socjalne w semestrze letnim 2022/2023
27 lutego 2023

Drodzy Studenci.

W związku z rozpoczęciem nowego semestru przypominamy, że stypendia socjalne przyznawane są na rok akademicki, z wyjątkiem sytuacji, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr.  W związku z powyższym w semestrze letnim o stypendia socjalne mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które nie dysponują aktualną decyzją o przyznaniu świadczenia na cały rok akademicki. Są to:

  • studenci pierwszego semestru studiów II stopnia,
  • studenci ostatniego semestru skierowani na powtarzanie,
  • studenci, którzy w semestrze zimowym otrzymali negatywną decyzję w sprawie o przyznanie stypendium socjalnego w związku z przekroczeniem progu dochodowego, a ich dochód w rodzinie uległ zmniejszeniu w wyniku zmiany okoliczności (utraty dochodu lub zwiększenia liczby osób w rodzinie),
  • studenci, którzy w semestrze zimowym nie ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego w związku z przekroczeniem progu dochodowego, a ich dochód w rodzinie uległ zmniejszeniu w wyniku zmiany okoliczności (utraty dochodu lub zwiększenia liczby osób w rodzinie).

Stypendium socjalne w semestrze letnim przyznawane jest, podobnie jak w semestrze zimowym, na podstawie wysokości dochodu osiągniętego w roku 2021 z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły do dnia złożenia wniosku (w roku 2022 i 2023).

Osoby, które:

  • ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i sytuacja ich rodziny nie uległa zmianie - dostarczają wyłącznie wypełniony i wydrukowany wniosek (nie ma konieczności ponownego dokumentowania dochodu) oraz oświadczenie, że sytuacja nie uległa zmianie:

  • ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i sytuacja ich rodziny uległa zmianie (np. utrata pracy, zmiana pracy, uzyskanie emerytury/renty/zasiłku dla osób bezrobotnych) - dostarczają wypełniony i wydrukowany wniosek oraz dokumenty potwierdzające zmianę (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, decyzja o przyznaniu świadczenia, zaświadczenie z Urzędu Pracy)
    Oświadczenie o dochodach przed wypełnieniem wniosku należy zaktualizować (Wybrać AKTUALIZUJ przy złożonym oświadczeniu) oraz wydrukowane dołączyć do wniosku.
  • nie ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym - dostarczają wypełnione i wydrukowane: wniosek, oświadczenie o dochodach (formularz w USOSweb) oraz dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny 

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie osoby, które złożą wniosek o stypendium socjalne, których dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 600 zł miesięcznie wraz z wnioskiem dostarczają:

- zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o aktualnej (w dniu składania wniosku) sytuacji dochodowej i majątkowej

lub (jeżeli student i jego rodzina nie korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej):

- oświadczenie wg wzoru nr 16 do Regulaminu świadczeń dla studentów o przyczynie niedołączenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o aktualnej sytuacji dochodowej i majątkowej (niekorzystanie z pomocy) oraz dokumenty potwierdzające aktualne (w dniu składania wniosku) źródła utrzymania rodziny, których student nie udokumentował we wniosku o stypendium (tj. dochody stanowiące źródła utrzymania rodziny, których nie uwzględnia się w dochodzie o stypendium)