Terminy i formy składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2021/2022
29 września 2021

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich w sprawie terminów i form składania wniosków o stypendia i zapomogi w semestrze zimowym r. a. 2021/2022

 • Studenci:
  wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie od 5 do 19 października 2021 r. 
  wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora należy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie od 5 do 12 października 2021 r. 
  wnioski o przyznanie zapomogi można składać przez cały październik w dni otwarcia dziekanatu
   
 • Doktoranci (nie dotyczy Szkoły Doktorskiej):
  wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora należy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie od 5 do 21 października 2021 r. 
  wnioski o przyznanie zapomogi można składać przez cały październik w dni otwarcia dziekanatu

W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. za termin złożenia wniosku uważa się datę stempla pocztowego.

W roku akademickim 2021/2022 obowiązywać będą następujące formy składania wniosków:

 • wniosek o stypendium rektora oraz o stypendium socjalne składa się w formie papierowej na wzorach stanowiących załączniki do obowiązującego od 01.10.2021 r. Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów,
 • wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę składa się w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb i jego wydrukowaniu (Uwaga! samo zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia; jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku).

Nowy regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów oraz wzory druków opublikowane będą na stronie internetowej
pod adresem www.pbs.edu.pl w dniu 4 października ok. godz. 12.00.