Wnioski o stypendia dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r.
17 listopada 2022

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. można składać wnioski do Ministerstwa Edukacji i Nauki o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

O Stypendium może ubiegać się osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora
albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, tj. uczelni.

Liczba osiągnięć, które młody naukowiec może wykazać w poszczególnych kategoriach, jest ograniczona, tj. można wykazać:

  • nie więcej niż łącznie 5 publikacji wybranych spośród monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych;
  • po 3 osiągnięcia w pozostałych kategoriach;
  • nie więcej niż 20 osiągnięć artystycznych w ramach kategorii autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej.

Uwaga! Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, w których wykazano co najmniej 3 publikacje (monografie naukowe, rozdziały w monografii naukowej lub artykuły naukowe), w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem.

  1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  Po tej dacie system OSF automatycznie zakończy nabór wniosków.
  2. Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w systemie ZSUN/OSF. Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie ZSUN/OSF w dniu 1  grudnia 2022 r.
  3. Wniosek może podpisać elektronicznie wyłącznie osoba upoważniona.
  4. Szczegółowe informacje na stronie MEiN
  5. Kontakt: Dział Ewaluacji i Nauki: nauka@pbs.edu.pl lub tel. 9496