PL

EN

Zmiana progu dochodowego do stypendium socjalnego
13 marca 2023

Informujemy, że JM Rektor podpisał Zarządzenie wprowadzające zwiększony próg dochodu, do którego przyznawane jest stypendium socjalne. Dotychczasowy próg wynoszący 1051,70 zł został podniesiony do kwoty 1150 zł. Wysokość stypendiów pozostała niezmieniona.

Zwiększony próg dochodu obowiązuje w semestrze letnim 2022/2023 począwszy od 1 marca 2023 r.

Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany progu dochodowego do stypendium socjalnego - semestr letni 2022/2023

Stypendium socjalne w semestrze letnim przyznawane jest, podobnie jak w semestrze zimowym, na podstawie wysokości dochodu osiągniętego w roku 2021 z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły do dnia złożenia wniosku (w roku 2022 i 2023).

Osoby, których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 1150 zł netto miesięcznie na osobę, które:

  • ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym, otrzymały decyzję negatywną w związku z przekroczeniem progu dochodowego i sytuacja ich rodziny nie uległa zmianie - dostarczają wyłącznie wypełniony i wydrukowany wniosek (nie ma konieczności ponownego dokumentowania dochodu) oraz oświadczenie, że sytuacja nie uległa zmianie:

  • ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym, otrzymały decyzję negatywną w związku z przekroczeniem progu dochodowego i sytuacja ich rodziny uległa zmianie (np. utrata pracy, zmiana pracy, uzyskanie pracy/emerytury/renty/zasiłku dla osób bezrobotnych) - dostarczają wypełniony i wydrukowany wniosek oraz dokumenty potwierdzające zmianę (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, decyzja o przyznaniu świadczenia, zaświadczenie z Urzędu Pracy). Oświadczenie o dochodach przed wypełnieniem wniosku należy zaktualizować (Wybrać AKTUALIZUJ przy złożonym oświadczeniu) oraz wydrukowane dołączyć do wniosku.
  • nie ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym - dostarczają wypełnione i wydrukowane: wniosek, oświadczenie o dochodach (formularz w USOSweb) oraz dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich