PL

EN

Czym jest szkoła doktorska?

Celem Szkoły Doktorskiej, działającej na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, jest kształcenie doktorantów oraz wspieranie ich w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Proces kształcenia polega na przekazywaniu doktorantom wszechstronnej wiedzy, rozwijaniu ich umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do przeprowadzenia badań i przygotowania rozprawy doktorskiej. Uzyskane efekty uczenia się będą przydatne w przyszłej pracy badawczej w jednostkach akademickich lub działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Ukończenie Szkoły Doktorskiej jest równoznaczne z uzyskaniem efektów uczenia się na 8. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Wsparcie w przygotowaniu rozprawy doktorskiej udzielane w Szkole Doktorskiej polega na koordynowaniu prac badawczych, realizowanych w ramach Indywidualnego Planu Badawczego, czyli harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej, sformułowanego przez doktoranta i jego promotora.