PL

EN

Dyscypliny naukowe

Szkoła Doktorska PBŚ przygotowuje do zdobycia stopnia naukowego doktora w zakresie dyscyplin naukowych, w których Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Obecnie są to cztery dyscypliny techniczne: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna, nauki chemiczne oraz dwie dyscypliny przyrodnicze: rolnictwo i ogrodnictwo oraz zootechnika i rybactwo.

Jednym z wymogów rekrutacyjnych do Szkoły Doktorskiej PBŚ jest wskazanie przez przyszłego doktoranta, kandydata na swojego promotora. Aby ułatwić przyszłym doktorantom spełnienie tego warunku, poniżej zamieszczamy krótkie charakterystyki dyscyplin naukowych oraz oferty tematów rozpraw doktoskich. 

Należy pamiętać, że tematy te — jako propozycje — mogą podlegać modyfikacjom w uzgodnieniu z przyszłym promotorem. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że przedstawiona lista nie wyczerpuje oferty dyscyplin naukowych, odnośnie możliwych do podjęcia zagadnień naukowych. Nie jest również kompletną listą samodzielnych pracowników naukowych z którymi można podjąć współpracę nad rozprawą doktorską. Zachęcamy więc kandydatów do Szkoły Doktorskiej do rozmów na te tematy z Przewodniczącymi Rad Dyscyplin Naukowych, samodzielnymi pracownikami dyscyplin oraz kierownictwem Szkoły Doktorskiej.

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny —  dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PBŚ

Tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko Proponowany temat rozprawy doktorskiej lub obszar zainteresowań badawczych
prof. dr hab. inż. Elżbieta Szychta

1. Analiza wysokosprawnego przekształtnika DC/DC do zastosowania w pojeździe samochodowym z napędem hybrydowym

2. Modelowanie i sterowanie pracą silnika indukcyjnego klatkowego z wykorzystaniem rachunku różniczkowego niecałkowitego rzędu

prof. dr hab. inż. Leszek Szychta

1. Analiza pracy układu sterowania turbiny wodnej w sieciach wodociągowych

2. Modelowanie i sterowanie pracą silnika indukcyjnego klatkowego z wykorzystaniem rachunku różniczkowego niecałkowitego rzędu

3. Badanie sprawności silnika indukcyjnego klatkowego metodą Hellwiga

4. Analiza wpływu fal elektromagnetycznych o podwyższonej częstotliwości na środowisko pszczoły miodnej

dr hab. inż. Sławomir Cieślik Koncepcja struktury i funkcjonowania obszaru dystrybucyjnego energii elektrycznej w warunkach braku paliw kopalnych
dr hab. inż. Jan Mućko     
Bezprzewodowe zasilanie autonomicznych, elektrycznych, bezzałogowych statków powietrznych

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny —  dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny —  dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka

Na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej prowadzone są prace badawcze i badawczo-rozwojowe w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport należącej do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Duża uwaga skupiona jest między innymi na takim systemie działalności naukowo-badawczej, który jest skorelowany z potrzebami gospodarki i otoczenia społeczno- gospodarczego. Ważna jest przy tym dbałość o odpowiedni poziom badań, które mogą być także innowacyjne poza granicami naszego kraju.

Do najbardziej istotnych zagadnień, którymi zajmują się pracownicy na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, z zakresu dyscypliny inżynieria lądowa i transport należą: Modelowanie i badania elementów konstrukcji budowlanych w tym kompozytów cementowych, Kształtowanie i eksploatacja przegród budowlanych z uwzględnieniem cech fizykalnych oraz cieplno-wilgotnościowych, Budownictwo energooszczędne, w tym mikroklimat pomieszczeń, Analiza działania silnych wiatrów na budynki, Badanie gruntów i podłoża gruntowego, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Modelowanie zjawisk i procesów na podstawie analiz czynników geoprzestrzennych i środowiskowych, Jakość powietrza i hałas, Modelowanie i niezawodność procesów w przedsięwzięciach budowlanych.

Nowocześnie wyposażone laboratoria, dostępne dla wszystkich pracowników, zapewniają szerokie spektrum nowoczesnej aparatury umożliwiającej wykonywanie kompleksowych badań i analiz.

Tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko Proponowany temat rozprawy doktorskiej lub obszar zainteresowań badawczych Adres e-mail
dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ 1. Interakcja aerodynamiczna wieży i linii wysokiego napięcia.

2. Wpływ zbrojenia i betonu wysokiej wytrzymałości na nośność elementów z otworami.

3. Optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych smukłych obiektów budowlanych przy zastosowaniu tłumików drgań.

4. Wpływ sprężenia zbrojenia na nośność i trwałość płyt z betonu.

5. Turbulencja i działanie silnych wiatrów na konstrukcje obiektów budowlanych.

6. Wpływ składu betonu na wytrzymałość i trwałość betonowych bloków nabrzeża morskiego.

maciej.dutkiewicz@pbs.edu.pl

dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. PBŚ 1. Przepływy masy w obrębie połączenia cegieł historycznych ze współczesnymi materiałami naprawczymi

2. Zaprawy modyfikujące właściwości murów licowych

3. Efektywność energetyczna ścian z elementów z regranulatem EPS

4. Rzeczywista efektywność energetyczna ścian jednowarstwowych
maria.wesolowska@pbs.edu.pl
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki Zbrojenie konstrukcji betonowych prętami GFRP adam.podhorecki@pbs.edu.pl

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny —  prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej prowadzone są prace badawcze i badawczo-rozwojowe w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna należącej do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Wskazana dyscyplina powstała w wyniku połączenia pięciu dyscyplin naukowych: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji, mechanika, włókiennictwo (w zakresie urządzeń) oraz inżynieria rolnicza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Dyscyplina specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących: szeroko rozumianego przetwórstwa tworzyw polimerowych, recyklingu tworzyw i biomasy, modelowania procesów eksploatacji systemów i obiektów technicznych, badań doświadczalnych wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej materiałów i elementów konstrukcyjnych, wykorzystania metod numerycznych w prognozowaniu zachowania się elementów maszyn i całych konstrukcji w warunkach obciążeń statycznych i zmiennych oraz innych zagadnieniach naukowych z obszaru inżynierii mechanicznej.

Tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko Proponowany temat rozprawy doktorskiej lub obszar zainteresowań badawczych Adres e-mail
dr hab. inż. Maciej Matuszewski, prof. PBŚ Analiza wpływu ilości cieczy chłodząco-smarującej i jej dodatków podczas obróbki na transformację technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej maciej.matuszewski@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Maciej Matuszewski, prof. PBŚ Analiza wpływu warunków pracy elementów stałych aparatów ortodontycznych na zmiany ich cech użytkowych determinujących efektywność ruchu zębów maciej.matuszewski@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Klaudiusz Migawa, prof. PBŚ Opracowanie modelu oceny ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych w systemach eksploatacji środków transportu z zastosowaniem decyzyjnych procesów semi-Markowa oraz wielokryterialnych metod wyboru strategii suboptymalnych z zastosowaniem frontu Pareto klaudiusz.migawa@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Klaudiusz Migawa, prof. PBŚ Opracowanie modelu sterowania efektywnością funkcjonowania podsystemu zapewniania zdatności w systemie eksploatacji środków transportu z zastosowaniem elementów teorii odnowy, modelowania procesów stochastycznych oraz niedeterministycznych metod wyboru rozwiązań optymalnych (suboptymalnych) klaudiusz.migawa@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Janusz Musiał, prof. PBŚ Badania układów hamulcowych pojazdów szynowych janusz.musial@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Łukasz Muślewski, prof. PBŚ Opracowanie metody oraz budowa modelu oceny efektywności funkcjonowania systemu eksploatacji środków transportowych lukasz.muslewski@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Łukasz Muślewski, prof. PBŚ  Opracowanie i analiza rozwiązań funkcjonalnych, w zakresie wdrożenia i eksploatacji zestawów modułowych w transporcie drogowym lukasz.muslewski@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Łukasz Muślewski, prof. PBŚ Opracowanie modelu oceny oraz analiza wyboru optymalnej strategii eksploatacyjnej, wymian olejów silnikowych w jednostkach napędowych wybranych środków transportowych lukasz.muslewski@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Łukasz Muślewski, prof. PBŚ Zastosowanie teorii procesów semi-Markowa do modelowania zmian stanów eksploatacyjnych obiektów technicznych  lukasz.muslewski@pbs.edu.pl
prof. dr hab. inż. Andrzej Bochat Badanie wpływu konstrukcji zespołu roboczego rozdrabniacza bijakowego na przebieg procesu rozdrabniania andrzej.bohat@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. PBŚ Badania doświadczale wybranych cech maszyn o specjalnym zastosowaniu bogdan.ligaj@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Marcin Zastempowski, prof. PBŚ Badania postaci konstrukcyjnej autonomicznego pojazdu polowego w aspekcie efektywności jego funkcjonowania marcin.zastempowski@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Łukasz Pejkowski, prof. PBŚ Badania mechaniczne elementów wykonanych w technologii osadzania topionego materiału lukasz.pejkowski@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Łukasz Pejkowski, prof. PBŚ Badanie procesu kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych w wybranych stopach metali poddanych zmęczeniowym obciążeniom losowym lukasz.pejkowski@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Tomasz Piątkowski, prof. PBŚ Badanie procesu manipulowania obiektów z dominującym udziałem sił tarcia tomasz.piatkowski@pbs.edu.pl
prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch Trwałość i wytrzymałość pasów zębatych nowej generacji stosowanych w układach napędowych i strukturach hybrydowych cięgien przenośników tworzonych na potrzeby transportu bliskiego  janusz.sempruch@pbs.edu.pl
prof. dr hab. inż. Dariusz Skibicki Wieloosiowe badania zmęczeniowe polimerów dariusz.skibicki@pbs.edu.pl
prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński Analiza zjawiska migracji wody w materiale wielowarstwowym PE-Al-PE w zróżnicowanych warunkach ciśnienia i temperatury dariusz.boronski@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Adam Lipski, prof. PBŚ Ocena przydatności wybranych hipotez kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych do szacowania trwałości zmęczeniowej materiałów metalowych w zakresie gigacyklowym adam.lipski@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Adam Lipski, prof. PBŚ Szacowanie gigacyklowych właściwości zmęczeniowych materiałów metalowych przy zastosowaniu termografii podczerwieni adam.lipski@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz, prof. PBŚ Wpływ metody przechowywania chrząstki stawowej przeznaczonej do testów mechanicznych na zmianę jej wybranych właściwości adam.mazurkiewicz@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Piotr Domanowski, prof. PBŚ Badania teoretyczne i doświadczalne rozpylania magnetronowego na materiał sypki piotr.domanowski@pbs.edu.pl
prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski Analiza procesów rozdrabniania w maszynowym quasi-ścinaniu ziaren jozef.flizikowski@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Tomasz Paczkowski, prof. PBŚ Badania teoretyczne i doświadczalne obróbki elektrochemicznej elektrodą drutową tomasz.paczkowski@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Dariusz Sykutera, prof. PBŚ Analiza procesów wytwarzania hybrydowych wyprasek polimerowych dariusz.sykutera@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. PBŚ Badania i analiza charakterystyk użytkowych młyna z płytą międzywalcową andrzej.tomporowski@pbs.edu.pl

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny — dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. PBŚ

Nowoczesna chemia jest nauką interdyscyplinarną. Aktualnie rozwijają się graniczne obszary chemii i technologii chemicznej, zwłaszcza w dziedzinie węglowodorów, polimerów, katalizy, nauki o powierzchni, kinetyki, termodynamiki, studiów nad mechanizmami przemian, syntezy chemikaliów, rozwoju metod analitycznych i innych. Badania prowadzone na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej PBŚ doskonale wpisują się w ten kierunek. Wyposażenie Wydziału, dostępne dla wszystkich pracowników, obejmuje szerokie spektrum nowoczesnej aparatury, między innymi: spektroskopy NMR, IR, UV-VIS, fluorescencyjne, chromatografy gazowe i cieczowe, instrumenty do modyfikacji i badania tworzyw sztucznych, nanosekundowej fotolizy błyskowej, laserowy miernik wielkości cząstek, analizy elementarnej i termicznej. Do Szkoły Doktorskiej zapraszamy wszystkich absolwentów kierunków przyrodniczych, którzy swoją przyszłość chcą związać z pracą w naukach chemicznych w przemyśle, laboratoriach R&D lub edukacji. 

Tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko Proponowany temat rozprawy doktorskiej lub obszar zainteresowań badawczych Adres e-mail
dr hab. inż. Janina Kabatc, prof. PBŚ Aspekty kinetyczne procesu fotopolimeryzacji nina@pbs.edu.pl
prof. dr hab. Oleksandr Shyichuk 1. Materiały elektrokatalityczne do produkcji wodoru

2. Dezynfekcja wody metodą utleniania fotokatalitycznego

3."Zielone" katalizatory do rozkładu nadtlenku wodoru

4. Oznaczanie surfaktantów anionowych na drodze miareczkowania fotometrycznego w podczerwieni
szyjczuk@pbs.edu.pl

 

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny —  dr hab. inż. Joanna Lemanowicz, prof. PBŚ

W ramach dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo prowadzi się badania naukowe podstawowe jak i aplikacyjne, a także szeroko rozumiane prace badawczo-rozwojowe. Realizowane są projekty finansowane z funduszy krajowych jak i Unii Europejskiej. Wyspecjalizowane laboratoria umożliwiają wykonywanie kompleksowych analiz właściwości fizycznych i chemicznych środowiska glebowego oraz właściwości genetycznych, fizjologicznych, mikrobiologicznych oraz składu agrobiocenoz. Prowadzone są również badania nad zależnościami i związkami występującymi między środowiskiem glebowym a roślinnością oraz zmiennością przestrzenną agrobiocenoz w różnej skali. Wykonywana jest ocena wartości odżywczych i parametrów technologicznych surowców i produktów rolnych. Mile widziani są kandydaci po następujących kierunkach: rolnictwo, biotechnologia, genetyka, biologia, technologia żywności i żywienie człowieka, lub pokrewne. Wypromowani doktoranci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach naukowych, jednostkach systemu szkolnictwa wyższego a także w podmiotach gospodarczych.

Tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko Proponowany temat rozprawy doktorskiej lub obszar zainteresowań badawczych Adres e-mail
dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk Ocena nasilenia występowania rdzy źdźbłowej w uprawach zbóż w Polsce. Poszukiwania i wykorzystanie markerów fenotypowych, molekularnych i metabolicznych do identyfikacji czynników warunkujących odporność zbóż na Puccinia graminis. grzegorz.lemanczyk@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Barbara Breza-Boruta Opracowanie innowacyjnej technologii bezchlorowego uzdatniania wód popłucznych przemysłu rolno-spożywczego z wykorzystaniem biobójczych materiałów pochodzenia roślinnego. Barbara.Breza-Boruta@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Dariusz Pańka 1. Production technology of symbiotically modified grasses.

2. Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej w ochronie roślin.
dariusz.panka@pbs.edu.pl
dr hab. Justyna Lema-Rumińska Kultury tkankowe roślin, embriogeneza somatyczna roślin ozdobnych i leczniczych, analizy genetyczne z wykorzystaniem markerów molekularnych w ocenie tożsamości oraz stabilności genetycznej roślin. lem-rum@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek 1. Pierwotne gatunki zbóż w uprawie konwencjonalnej i ekologicznej - wartość odżywcza i agronomiczna.

2. Biostymulatory w polowej produkcji roślinnej w aspekcie wielkości i jakości plonów.
malgorzata.szczepanek@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Tomasz Knapowski Wpływ nawożenia na jakość i bezpieczeństwo plonów roślin zbożowych. Ocena parametrów technologicznych i wskaźników wypiekowych ziarna i mąki. knap@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Wojciech Kozera Oddziaływanie nawożenia mineralnego na żyzność gleby i odżywianie roślin ze szczególnym uwzględnieniem roślin zielarskich. Ocena wartości biologicznej białka roślinnego na podstawie składu aminokwasowego. kozera@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Elżbieta Wszelaczyńska Jakość i bezpieczeństwo surowców roślinnych w zależności od zastosowanej technologii uprawy oraz przechowywania z uwzględnieniem postępu biologicznego i ochrony środowiska. Ocena wpływu przechowywania na wielkość strat ilościowych i jakościowych warzyw, owoców, ziemniaka pozyskanych przy użyciu innowacyjnych technologii wszela@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Jarosław Pobereżny Wpływ technologii uprawy ziemniaka na jakość skrobi i produktów uszlachetnionych. poberezny@pbs.edu.pl
prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski 1. Gleba ryzosferowa.

2. Minerały ilaste w nanotechnologii.            
miroslaw.kobierski@pbs.edu.pl    
dr hab. inż. Roman Rolbiecki Influence of subsurface drip irrigation on the growth and yielding of asparagus in organic system on the light soil. roman.rolbiecki@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Elżbieta Wszelaczyńska Jakość bulw ziemniaka przeznaczonego do produkcji chipsów w zależności od stosowania preparatu biostymulującego i przechowywania. elzbieta.wszelaczynska@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Krzysztof Gęsiński Uprawa i wykorzystanie pseudozbóż (komosa ryżowa, szarłat, gryka). Zioła azjatyckie  - dostosowanie agrotechniki i właściwości chemiczne. gesinski@pbs.edu.pl
prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik Studia nad uprawami agroleśnymi w Polsce apiesik@pbs.edu.pl
prof. dr hab. inż. Dariusz Piesik

1. Wpływ wybranych syntetycznych aktywatorów, analogów występujących w naturze, na indukcję mechanizmu obronnego roślin

2. Pamięć roślin jako możliwy scenariusz szybszej reakcji roślin na stres

3. Zróżnicowana reakcja owadów (przed i po kopulacji) na związki wydzielane przez rośliny

dariusz.piesik@pbs.edu.pl

 

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny —  dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska, prof. PBŚ

Działalność naukowa dyscypliny zootechnika i rybactwo  łączy w sobie badania  podstawowe i aplikacyjne, realizowane na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt PBŚ. Spektrum działań na zwierzętach i ze zwierzętami obejmuje prawie wszystkie aspekty ich życia i dotyczy zwierząt: gospodarskich, wolno żyjących, towarzyszących człowiekowi oraz zwierząt w ogrodach zoologicznych i akwakultury. Zakres prowadzonych badań podstawowych koncentruje się na zagadnieniach dotyczących:  biologii i genetyki molekularnej, genetyki populacji zwierząt, jak również hodowli  in vitro, biochemii, fizjologii, morfologii i histologii oraz mikrobiologii zwierząt. Z kolei tematyka badań aplikacyjnych dotyczy: fizjoterapii, rozrodu i żywienia zwierząt, bioasekuracji oraz hodowli bydła, trzody chlewnej, drobiu, koni, małych przeżuwaczy i alpak.

Prowadzenie multidyscyplinarnych badań naukowych jest możliwe dzięki infrastrukturze badawczej Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, w skład której wchodzą nowocześnie wyposażone laboratoria i pracownie, w tym laboratorium: hodowli in vitro, genetyki molekularnej, histologii i anatomii zwierząt, jakości pasz i surowców  zwierzęcych, oraz pracownia zoofizjoterapii.

Zapraszamy absolwentów kierunków rolniczych zainteresowanych kontynuowaniem ścieżki kariery naukowej ale również tych, którzy swoją przyszłość wiążą z praktyką hodowlaną, laboratoriami analitycznymi, działami R&D firm.

Tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko Proponowany temat rozprawy doktorskiej lub obszar zainteresowań badawczych Adres e-mail
dr hab. inż. Ewa Grochowska

1. Wpływ podania substancji bioaktywnych in ovo na epigenom kury w ujęciu międzypokoleniowym i wielopokoleniowym.

2. Badania nad modyfikacjami transkryptomu wybranych tkanek kury w wyniku stymulacji in ovo zarodka substancjami bioaktywnymi.

ewa.grochowska@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Hanna Jankowiak Wpływ liczebności miotu i proporcji płci, z którego pochodzi loszka na jej dalszą użytkowość rozpłodową. hanna.jankowiak@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka

1. Wpływ czynników środowiska i substancji bioaktywnych na komórki zwierzęce - badania w oparciu o nowe modele in vitro. 

2. Badania nad fenotypowymi i epigenetycznymi efektami stymulacji rozwoju zarodka kurzego.

katarzyna.stadnicka@pbs.edu.pl
dr hab. inż. Beata Sitkowska Analiza genotypu krów, w stadach wyposażonych w konwencjonalny i automatyczny system udojowy, a jego związek z wybranymi cechami produkcyjnymi. beata.sitkowska@pbs.edu.pl