PL

EN

Harmonogramy konkursów

Zasady oraz tryb postępowania na etapie przygotowania i realizacji na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich projektów określa Regulamin przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznychZ.116.2021.2022.Narodowe Centrum Nauki

Finansowanie przyznawane z Narodowego Centrum Nauki obejmuje tylko badania podstawowe czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 

Konkursy na projekty badawcze NCN ogłaszane będą w roku 2024 zgodnie z Harmonogramem
W znalezieniu odpowiedniego konkursu pomoże Konfigurator Grantu
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Finansowanie przyznawane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obejmuje projekty o charakterze badawczym, na poziomie technologicznym wyższym niż badania podstawowe. Konkursy ogłaszane są w ramach Programów krajowych, Programów strategicznych oraz Funduszy Europejskich.

Konkursy na projekty NCBR ogłaszane będą w roku 2024 zgodnie z następującym HarmonogramemMinisterstwo Edukacji i Nauki

Finansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki przyznawane jest w konkursach ogłaszanych w ramach Programów Ministra.
Lista programów mających na celu poprawę jakości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, pomoc zdolnym studentom w rozwijaniu kariery naukowej, wsparcie młodych wynalazców, nagradzanie najlepszych oraz wsparcie dobrych praktyk dostępna jest na stronie www MEiN.

Strona internetowa dedykowana programom ministerialnym.Fundusze Strukturalne - Perspektywa 2021 - 2027

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 - 2027- FENG

FENG wspiera realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji.

Bieżące informacje na temat programu dostępne są na stronie www.

Harmonogram naboru wniosków


Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 - FERS

FERS wspiera realizację projektów dotyczących m.in. tworzenia lub modyfikacji programów kształcenia przy uwzględnieniu wyzwań rozwojowych oraz potrzeb regionalnych rynków pracy,  kompleksowego wsparcia studentów, w tym staże i zajęcia praktyczne u pracodawców, wzmacniania kompetencji kadry uczelni. Ważne będzie też szersze zaangażowanie uczelni w edukację dorosłych, wzbogacenie oferty uczelni o kursy, szkolenia, wspieranie kształcenia zawodowego oraz poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Bieżące informacje na temat programu dostępne są na stronie www.

Harmonogram naboru wniosków


Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 - FEnIKS

FEnIKS to program, którego celem jest  jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego.

Bieżące informacje na temat programu dostępne są na stronie www.

Harmonogram naboru wniosków


Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - FEdKP

FEdKP to program, którego celem jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego regionu, sprzyjanie zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców.

Na przykład w obszarze przedsiębiorczości planowane są działania na rzecz zwiększenia aktywności przedsiębiorstw w B+R, wdrażania innowacji poprzez m.in. wsparcie infrastruktury B+R oraz wsparcie wykonywania i zakupu wyników prac B+R, cyfryzację w sektorze publicznym i MŚP, wzmacnianie produktywności i innowacyjności MŚP, a także umiejętności rozwoju, zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Bieżące informacje na temat programu dostępne są na stronie www.

Harmonogram naboru wniosków