Ewaluacja

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. W przypadku Politechniki Bydgoskiej ewaluacja obejmie 10 dyscyplin (automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria chemiczna; rolnictwo i ogrodnictwo; inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; nauki o zarządzaniu i jakości; sztuki plastyczne i dzieła sztuki; zootechnika i rybactwo; nauki chemiczne). Pierwsza ewaluacja według nowych zasad zostanie przeprowadzona w 2022 roku i obejmie okres 2017-2021.

Kalendarium ewaluacji jakości działalności naukowej wg nowych zasad:

15 kwietnia 2020 r.

termin na uzupełnienie w POL-on danych dotyczących osiągnięć pracowników prowadzących działalność naukową oraz doktorantów ze szkół doktorskich,

31 grudnia 2021 r.

termin określania dyscyplin, w których w danym podmiocie będzie przeprowadzana ewaluacja,

1 stycznia 2022 r.

początek procesu ewaluacji działalność naukowej za lata 2017-2021,

10 lutego 2022 r.

termin otrzymania w systemie POL-on wykazu osiągnięć naukowych i projektów wybranych w wyniku zastosowania algorytmu optymalizującego, które będą stanowić podstawę ewaluacji w dyscyplinach naukowych,

15 czerwca 2022 r.

ostateczny termin, w którym Komisja Ewaluacji Nauki będzie zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie proponowanych kategorii naukowych,

31 lipca 2022 r.

ostateczny termin, w którym minister wyda decyzje w sprawie przyznania kategorii naukowych.

Trzy zasadnicze zmiany w zasadach ewaluacji:

  1. Ewaluacja przeprowadzana w ramach dyscyplin, a nie jak do tej pory wydziałów. Dyscypliny ewaluowane to te w ramach, których co najmniej 12 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) prowadzi działalność naukową.
  2. Objęcie oceną wszystkich pracowników naukowych, zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych).
  3. Wprowadzenie limitu osiągnięć zgłaszanych do oceny. Spowoduje to, że na ocenę dyscypliny będzie miała wpływ działalność wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych. Ma to zlikwidować sytuacje, w których tylko kilka tzw. lokomotyw punktowych tworzy dorobek w danej dyscyplinie, a pozostali pracownicy publikują niewiele lub nic (w poprzedniej ewaluacji okazało się, że ok. 20% pracowników naukowych nie miało publikacji przez ostatnie 4 lata).

Na podstawie wyników ewaluacji dyscyplinom przyznane będą kategorie naukowe A+, A, B+, B lub C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji.

 

Ocena dyscyplin odbędzie się w ramach trzech kryteriów:

Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej.

W tym kryterium będą oceniane publikacje naukowe (m.in. artykuły w czasopismach, monografie, referaty konferencyjne) oraz przyznane patenty. Każdy pracownik będzie mógł zgłosić tylko ograniczoną liczbę publikacji, która odpowiada 4 jednoautorskim publikacjom.

Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych.

Efekty finansowe będą oceniane na podstawie wysokość środków zdobytych na projekty badawcze pozyskane w ramach: konkursów międzynarodowych i krajowych, środków uzyskanych z komercjalizacji wyników badań lub prac rozwojowych oraz za wykonanie prac naukowych zleconych.

Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

W III kryterium należy opisać tzw. „studia indywidualnych przypadków”, co w założeniu ma umożliwić obiektywną ocenę wpływu na działalność naukową. W tym przypadku należy wykazać, że działanie naukowe przekłada się na realne korzyści, które odniesie społeczeństwo lub gospodarka. Można tu odstąpić od zasady oceny za ostatnie 4 lata. Uwzględnia się również wcześniejsze działania w zależności od tego, kiedy wpływ tych działań się ujawnił.

Opisy w ramach kryterium wpływu społeczno-gospodarczego będą przygotowywane w języku angielskim i języku polskim. Ocenę kryterium przeprowadzą dwaj eksperci: jeden krajowy i jeden zagraniczny.

 

 

Przydatne linki

POL-on