PL

EN

Ewaluacja działalności naukowej

EWALUACJA 2022 - 2025

Obowiązująca punktacja czasopism i wydawnictw MEiN:
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Poniżej link do ogólnodostępnej wyszukiwarki indeksującej wykaz czasopism MEiN z dnia 17 lipca 2023 r.
Dostępne opcje obejmują wyszukiwanie wg:
- słów tytułu czasopisma,
- numerów ISSN,
- wskazanej dyscypliny czasopisma.

Dane wykazu z 17 lipca 2023 zostały porównane z wykazem datowanym na 21 grudnia 2021 (z późn. zm. do 4 stycznia 2022), pozwala to na wyszukiwanie nowych czasopism na wykazie z 2023 r., czasopism o zmienionej (zwiększonej, zmniejszonej) punktacji.

Wyszukiwarka - porównanie punktacji [online]


EWALUACJA 2017 - 2021

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. W przypadku Politechniki Bydgoskiej ewaluacja objęła 10 dyscyplin naukowych, z których 3 otrzymały wysoką kategorię A. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 Politechnika Bydgoska uzyskała następujące kategorie naukowe:
Kategoria A w dyscyplinach:
•    nauki chemiczne
•    rolnictwo i ogrodnictwo
•    zootechnika i rybactwo
Kategoria B+ w dyscyplinach:
•    automatyka, elektronika i elektrotechnika
•    informatyka techniczna i telekomunikacja
•    inżyniera lądowa i transport
•    inżynieria chemiczna
•    inżynieria mechaniczna
•    nauki o zarządzaniu i jakości
•    sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki


Trzy zasadnicze zmiany w zasadach ewaluacji:

1.    Ewaluacja przeprowadzana w ramach dyscyplin, a nie jak do tej pory wydziałów. Dyscypliny ewaluowane to te w ramach, których co najmniej 12 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) prowadzi działalność naukową.
2.    Objęcie oceną wszystkich pracowników naukowych, zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych).
3.    Wprowadzenie limitu osiągnięć zgłaszanych do oceny. Spowoduje to, że na ocenę dyscypliny będzie miała wpływ działalność wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych. Ma to zlikwidować sytuacje, w których tylko kilka tzw. lokomotyw punktowych tworzy dorobek w danej dyscyplinie, a pozostali pracownicy publikują niewiele lub nic (w poprzedniej ewaluacji okazało się, że ok. 20% pracowników naukowych nie miało publikacji przez ostatnie 4 lata).
Na podstawie wyników ewaluacji dyscyplinom przyznane będą kategorie naukowe A+, A, B+, B lub C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji.

Ocena dyscyplin odbywa się w ramach trzech kryteriów:
Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej

Ocena poziomu naukowego dotyczy artykułów naukowych (zarówno tych z wykazu, jak i spoza wykazu), monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach (zarówno tych z wykazu, jak i spoza wykazu), a także przyznanych patentów na wynalazki.

Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych

Efekty finansowe ocenia się na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH. W kryterium tym będzie brana pod uwagę również komercjalizacja wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.

Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp. Przy ocenie tego kryterium bierze się pod uwagę tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wpływu.