O nas

Dział Nauki i Ewaluacji podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki i Ewaluacji. 

Do głównych zadań Działu należy:

 1. Koordynowanie działalności badawczej jednostek PBŚ.
 2. Koordynowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ewaluacji jakości działalności naukowej.
 3. Wprowadzanie/ weryfikacja danych do systemu POL-on w modułach: instytucje (działalność naukowa), inwestycje (w szczególności aparatura badawcza), osiągnięcia artystyczne, patenty i prawa ochronne (oświadczenia/ upoważnienia), pracownicy (oświadczenia), projekty (finansowane ze źródeł krajowych), postępowania awansowe.
 4. Monitorowanie zadań wynikających ze współpracy z Radami Naukowymi Dyscyplin w zakresie badań naukowych.
 5. Zbieranie informacji i przygotowywanie sprawozdań z zakresu działalności naukowo-badawczej, rozwoju kadry naukowej, organizacji konferencji i innych wydarzeń naukowych.
 6. Współpraca z innymi jednostkami PBŚ i jednostkami pozauczelnianymi w zakresie promocji i rozwoju działalności naukowo-badawczej Politechniki.
 7. Podejmowanie działań organizacyjno-administracyjnych na rzecz rozwoju kadry akademickiej w zakresie: monitorowania aktywności naukowej pracowników, nadawania stopni naukowych we współpracy z jednostkami organizacyjnymi PBŚ.
 8. Przygotowywanie promocji doktorów i doktorów habilitowanych.
 9. Prowadzenie rejestrów wniosków i umów dotyczących prac naukowo-badawczych i współpracy w obszarze działalności naukowo-badawczej.
 10. Przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania sprawozdań, raportów i innych dokumentów dla instytucji i jednostek kontrolujących działalność naukowo-badawczą Politechniki.
 11. Gromadzenie informacji o źródłach i trybie pozyskiwania środków na finansowanie działalności naukowo-badawczej oraz rozpowszechnianie ich wśród pracowników PBŚ.
 12. Prowadzenie doradztwa oraz konsultacji dla pracowników PBŚ dotyczących przygotowywania wniosków aplikacyjnych.
 13. Sporządzanie analiz w zakresie stopnia wykorzystania środków finansowych na działalność naukowo-badawczą (tematy badawcze).
 14. Prowadzenie działań związanych z finansowaniem działalności proinnowacyjnej poprzez centralny fundusz wspierający działania proinnowacyjne w Politechnice.
 15. Wykonywanie analiz cytowań publikacji naukowych pracowników PBŚ.
 16. Określanie wskaźników bibliometrycznych.
 17. Prowadzenie Bibliografii Publikacji Pracowników PBŚ.
 18. Przesyłanie danych o publikacjach pracowników PBŚ do modułów sprawozdawczych.
 19. Obsługa spraw związanych z urlopami naukowymi oraz stażami krajowymi pracowników i doktorantów PBŚ.
 20. Obsługa innych spraw zleconych przez Prorektora ds. Nauki i Ewaluacji.