PL

EN

Kontakt do Centrum Nauki

e-mail: nauka@pbs.edu.pl

Dyrektor

mgr Monika Łaganowska
tel. 52 374 94 10, 516 057 758
e-mail: Monika.Laganowska@pbs.edu.pl

Zakres zadań:
 1. obsługa zadań prorektora ds. nauki i ewaluacji w zakresie działalności naukowej obejmującej kompetencje wynikające z odrębnego zarządzenia;
 2. koordynowanie działalności badawczej jednostek organizacyjnych;
 3. udział w pracach komisji senackich i uczelnianych poruszających kwestie działalności naukowej, w tym ewaluację jakości działalności naukowej, w szczególności udział w pracach rektorskiej komisji ds. nauki – rady dyscyplin;
 4. koordynacja zadań wynikających z ewaluacji jakości działalności naukowej w obszarze badań naukowych i rozwoju kadry naukowej;
 5. monitorowanie zadań wynikających ze współpracy z radami naukowymi dyscyplin w zakresie badań naukowych;
 6. monitorowanie zadań realizowanych w ramach dyscyplin niepodlegających ewaluacji w zakresie badań naukowych;
 7. zbieranie informacji i przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu działalności naukowo-badawczej, rozwoju kadry naukowej, organizacji konferencji i innych wydarzeń naukowych;
 8. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki i jednostkami pozauczelnianymi w zakresie promocji i rozwoju działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Politechniki;
 9. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą:
  a) Sekcji Pozyskiwania Projektów,
  b) Sekcji Badań,
  c) Sekcji Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej,
  d) Sekcji do Spraw Stopni i Tytułów;
 10. przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania sprawozdań, raportów i innych dokumentów dla instytucji i jednostek kontrolujących działalność naukową i badawczo-rozwojową Politechniki;
 11. wprowadzenie do Systemu POL-on danych dotyczących oświadczeń związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej;
 12. wykonywanie innych zadań zleconych przez kanclerza lub rektora.

Główny specjalista ds. projektów
dr inż. Lidia Trzcinska
tel. 52 374 92 96
e-mail: Lidia.Trzcinska@pbs.edu.pl

Starszy specjalista ds. projektów
lic. Joanna Urbaniak
tel. 52 374 94 85
e-mail: Joanna.Urbaniak@pbs.edu.pl

Starszy specjalista ds. projektów
mgr inż. Katarzyna Ośmiałowska
tel. 52 374 94 95
e-mail: Katarzyna.Osmialowska@pbs.edu.pl

Starszy specjalista ds. projektów
mgr Iwona Raszeja-Ossowska
tel. 52 340 87 84
e-mail: iwona.raszeja-ossowska@pbs.edu.pl

Zakres zadań:

 1. wyszukiwanie i upowszechnianie wśród społeczności akademickiej Politechniki informacji o możliwościach pozyskiwania środków krajowych na realizację projektów badawczych, badawczo-rozwojowych oraz upowszechniających naukę w konkursach ogłaszanych w szczególności przez: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 2. organizowanie szkoleń, spotkań informacyjnych oraz świadczenie usług doradczych dla pracowników Politechniki w zakresie zasad przygotowania projektów badawczych, badawczo rozwojowych oraz upowszechniających naukę;
 3. współpraca i monitorowanie postępów prac nad przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne dla krajowych projektów badawczych, badawczo-rozwojowych oraz upowszechniających naukę w tym:
  a) weryfikacja zgodności założeń projektu z wytycznymi instytucji organizujących konkursy,
  b) udział w przygotowywaniu części formalnej składanych wniosków o dofinansowanie projektów,
  c) weryfikacja wniosków o dofinansowanie pod kątem prawidłowości ich sporządzenia i kwalifikowalności zaplanowanych wydatków,
  d) przygotowanie, we współpracy z autorem projektu oraz jednostkami organizacyjnymi Politechniki, załączników formalnych stanowiących część wniosku o dofinansowanie, tym umów konsorcjum,
  e) współpraca z autorem projektu na etapie przygotowania wyjaśnień, uzupełnień, dodatkowych dokumentów wymaganych przez instytucję prowadzącą ocenę wniosku o dofinansowanie na kolejnym etapie jego oceny lub prowadzonych negocjacji;
 4. koordynowanie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów oraz przygotowanie wymaganych załączników;
 5. prowadzenie Centralnego Rejestru Projektów badawczych, badawczo-rozwojowych oraz upowszechniających naukę współfinansowanych ze środków krajowych;
 6. przygotowanie projektu pełnomocnictwa dla Kierownika Projektu;
 7. wsparcie doradcze dla Kierowników Projektów i Zespołów Projektowych dotyczące bieżącej zgodności realizowanych projektów z zapisami umów o dofinansowanie (m.in. w zakresie realizacji założonych wskaźników i celów projektu, działań promocyjnych i upowszechniających, realizacji planu zarządzania danymi i identyfikacji bieżących ryzyk);
 8. współpraca z instytucjami krajowymi w zakresie realizowanych umów;
 9. koordynacja prac związanych z przygotowaniem i terminowym przekazywaniem właściwym instytucjom dokumentacji sprawozdawczej tj. wniosków o płatność/sprawozda/raportów dot. projektu w czasie jego realizacji oraz okresie trwałości;
 10. weryfikacja zgodności zapisów wniosków o płatność/sprawozdań/raportów z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz umowy w części dot. zakresu rzeczowego, założonych celów, wskaźników projektu, zgód dot. wprowadzonych zmian oraz współpraca z Kierownikiem projektu w tym zakresie;
 11. koordynowanie procesu podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
 12. wprowadzanie do Systemu POL-on danych dotyczących projektów naukowych i danych dotyczących aparatury badawczej,
 13. wsparcie Działu Rozliczeń Projektów w zakresie zgodności sporządzanych wniosków o płatność/ sprawozdań/ raportów z realizowanymi projektami,
 14. inicjowanie procesów związanych z dostosowaniem wewnętrznych przepisów i procedur do wymogów dokumentacji konkursowych oraz obowiązków wynikających z umów na realizację projektów badawczych, badawczo-rozwojowych oraz upowszechniających naukę.

 

Starszy specjalista ds. badań
mgr Magdalena Kapela
tel. 52 374 94 96
e-mail: Magdalena.Kapela@pbs.edu.pl

Starszy specjalista ds. badań
mgr Dorota Olejnik
tel. 52 374 92 75
e-mail: Dorota.Olejnik@pbs.edu.pl

Starszy specjalista ds. badań
lic. Katarzyna Piecuch
tel. 52 374 94 67
e-mail: Katarzyna.Piecuch@pbs.edu.pl

Zakres zadań:
 1. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem przez wydziały dokumentów dotyczących subwencji w zakresie utrzymania i rozwoju potencjału badawczego w ramach prowadzonej działalności badawczej;
 2. koordynowanie rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego;
 3. prowadzenie rejestrów wniosków i umów dotyczących prac naukowych, badawczo-rozwojowych i współpracy w obszarze działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej;
 4. przygotowywanie i przekazywanie informacji o ogólnouczelnianych kosztach naukowo-badawczych na poszczególne wydziały Politechniki;
 5. współpraca z innymi jednostkami Politechniki w zakresie przygotowywania wniosków w obszarze wspomagającym działalność naukowo-badawczą;
 6. koordynowanie prac związanych z konkursem „Działania Naukowe Młodych” w tym: ocenę formalną złożonych wniosków, dokonywanie zakupów dostaw i usług oraz rozliczenie merytoryczne i finansowe przedsięwzięć;
 7. współpraca z wydziałami w zakresie organizacji sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów naukowych;
 8. prowadzenie rejestrów konferencji/sympozjów i innych wydarzeń o charakterze naukowym;
 9. obsługa spraw związanych ze stażami krajowymi pracowników i doktorantów;
 10. obsługa spraw związanych z urlopami, o których mowa w art. 130 pkt 1 i 2 Ustawy;
 11. koordynowanie spraw związanych z wnioskami o nagrody i wyróżnienia za osiągniecia naukowe;
 12. prowadzenie obsługi administracyjnej spraw związanych z przyjmowaniem zleceń od podmiotów zewnętrznych na wykonanie badań naukowych, prac rozwojowych i usług badawczych, w tym:
  a) weryfikacja złożonych ofert oraz przygotowanie ich do akceptacji,
  b) ewidencjonowanie złożonych wniosków,
  c) procedowanie zawarcia umowy,
  d) monitorowanie i nadzorowanie terminowej realizacji planowanych zleceń,
  e) wspieranie kierownika zlecenia m.in. w zakresie przedłużania lub rozwiązywania umów, sporządzania aneksów, aktualizacji kalkulacji kosztów oraz harmonogramu przebiegu prac;
 13. współpracowanie z kwesturą w zakresie zakończenia realizowanego zlecenia (po przyjęciu protokołu odbioru lub pisma o wystawienie faktury itp.);
 14. przygotowanie projektu pełnomocnictw dot. realizacji projektów badawczych i prac zleconych przez podmioty zewnętrzne oraz prowadzenie ich ewidencji i zbiorów;
 15. koordynowanie spraw związanych z przyjmowaniem zleceń od zagranicznych podmiotów zewnętrznych na wykonanie badań naukowych, prac rozwojowych i usług badawczych;
 16. obsługa administracyjna związana z wykorzystaniem infrastruktury badawczej;
 17. obsługa administracyjna spraw związanych z patentami i prawami ochronnymi;
 18. wprowadzanie do Systemu POL-on danych dotyczących patentów i praw ochronnych.

Starszy specjalista ds. ewaluacji
mgr inż. Zofia Kukurowska
tel. 52 340 81 43
e-mail: Zofia.Kukurowska@pbs.edu.pl

Starszy specjalista ds. ewaluacji
mgr Barbara Zielińska
tel. 52 340 81 43
e-mail: Barbara.Zielinska@pbs.edu.pl

Zakres zadań:
 1. wykonywanie analiz cytowań publikacji naukowych pracowników Politechniki;
 2. prowadzenie i aktualizacja Bibliografii Publikacji Pracowników Politechniki;
 3. przesyłanie danych o publikacjach pracowników do modułów sprawozdawczych;
 4. sporządzanie zestawień oraz rankingów dorobku naukowego pracowników w oparciu o bazę bibliograficzną;
 5. sporządzanie analiz bibliometrycznych dorobku naukowego pracowników do procedur awansowych, konkursowych oraz na potrzeby projektów badawczych;
 6. przygotowanie zestawień publikacji pracowników do nagród JM Rektora za działalność naukową;
 7. aktualizacja i weryfikacja modułu Polska Bibliografia Naukowa (PBN);
 8. kontrola merytoryczna nad systemem informatycznym związanym z działalnością naukową.

Specjalista ds. stopni i tytułów
mgr Marta Kobus
tel. 52 374 94 33
e-mail: Marta.Kobus@pbs.edu.pl

Zakres zadań:
 1. prowadzenie spraw administracyjnych, związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, wnioskowaniem o tytuł profesora;
 2. przygotowywanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych;
 3. przygotowywanie dokumentacji związanej z promocją doktorską oraz wręczeniem dyplomów doktora habilitowanego i doktora;
 4. wprowadzenie do systemu POL-on danych dotyczących nadanych stopni naukowych oraz osób ubiegających się o stopień doktora albo doktorahabilitowanego.