PL

EN

Rok akademicki 2021/2022

Zapraszamy do udziału w IX Seminarium Interdyscyplinarnym PBŚ, które odbędzie się  29 czerwca 2022 r. (godz. 16:00 - 17:30).

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w spotkaniu w sposób zdalny zapraszam na platformę  MS Teams.

Plan spotkania
1. Automatyka, elektronika i elektrotechnika - dr inż. Kazimierz Bieliński, prof. PBŚ - Transformacja energetyczna w gospodarstwach domowych w Polsce

Streszczenie

W referacie znajduje się opis istoty transformacji energetycznej jako procesu realizowanego w obszarze krajów UE, który dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych, w tym gospodarstw domowych.
Podkreślono znaczenie lokalnych rynków energii i potrzebę dążenia do samowystarczalności energetycznej obiektów.
Opisano przykładowe rozwiązania techniczne niezbędne do realizacji samowystarczalności energetycznej ze wskazaniem właściwego doboru odbiorników energii i zmian zachowania w ich użytkowaniu.
Podkreślono znaczenie układów kompensacji, regulacji i sterowania pracą odbiorników w podwyższaniu efektywności realizowanych procesów energetycznych w obiektach.
Przedstawiono warianty obecne i przyszłe funkcjonowania gospodarstw domowych w strukturach energetycznych w Polsce.

 


2. Inżynieria chemiczna - dr hab. Kazimierz Piszczek prof. PBŚ - Polimery – stagnacja czy postęp?

Streszczenie

Tworzywa polimerowe jako materiały proekologiczne niezbędne we współczesnej gospodarce. Aktualne kierunki w badaniach  polimerów – modyfikacja, recykling, gospodarka  o obiegu zamkniętym. Tematyka prac prowadzonych w grupie badawczej Zakładu Technologii Polimerów i Powłok Ochronnych dotyczy  wytwarzania i modyfikacji materiałów polimerowych oraz systemów ochrony antykorozyjnej. W szczególności są to badania kompozytów i nanokompozytów polimerowych, także bioaktywnych. Celem wszystkich badań jest opracowanie pełnej technologii i wdrożenie jej do praktyki produkcyjnej.


3. Nauki o zarządzaniu i jakości - dr inż. Anna Murawska - Uwarunkowania gospodarcze i skutki środowiskowe zużycia energii oraz skala odnawialnych źródeł jej pozyskiwania w krajach Unii Europejskiej

Streszczenie

W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostanie porównanie zużycia energii oraz odnawialnych źródeł jej pozyskiwania w krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem wskaźników sektorowych, uwarunkowań gospodarczych oraz skutków środowiskowych. Korzystanie z energii jest warunkiem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata. Jednocześnie rosnące zapotrzebowanie na energię powoduje wyczerpywanie się jej tradycyjnych zasobów, a co najważniejsze powoduje zanieczyszczenie środowiska, głównie poprzez emisję gazów cieplarnianych. W związku z tym, że energia jest niezbędna do funkcjonowania wszystkich sektorów gospodarczych, takich jak przemysł, usługi, transport, a także gospodarstw domowych, to one najbardziej przyczyniają się do zużywania energii. Dlatego też alternatywą dla pozyskiwania energii z tradycyjnych paliw kopalnych są odnawialne źródła energii. Jak pokazało przeprowadzone badanie Kraje Unii Europejskiej pod względem zużycia energii pierwotnej i końcowej są istotnie zróżnicowane. Najwyższe końcowe zużycie energii końcowej występuje w sektorze transportu, następnie nieco mniejsze w sektorze przemysłu, gospodarstw domowych oraz najniższe, ale też istotne w sektorze usług komercyjnych i publicznych. Zużycie energii ogółem oraz przez poszczególne sektory znajduje swoje odzwierciedlenie z jednej strony w rozwoju gospodarczym krajów, a z drugiej w pogłębianiu się niekorzystnych zmian klimatycznych. Dlatego wszystkie kraje członkowskie UE, mając wiedzę na temat zużycia energii i własnego udziału w zanieczyszczeniu środowiska, jak najszybciej powinny podjąć skuteczne i trwałe działania naprawcze w tym zakresie.


4. Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki - dr Szymon Saliński - Znak graficzny jako nośnik idei, myśli, treści

Streszczenie

Logo, znak graficzny jest jednym z narzędzi komunikacji we współczesnym świecie. Mówi o firmach, produktach, instytucjach, w sposób unikatowy dając im rozpoznawalność i budując ich własną markę. Treści które przekazuje i forma którą reprezentuje są kluczowe w kontekście jego poznania, zrozumienia i zapamiętania. Autor nowego systemu identyfikacji wizualnej PBŚ w krótkim wystąpieniu opowie o idei i inspiracji, stojącej za nowym logo Politechniki Bydgoskiej.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Seminarium Interdyscyplinarnym PBŚ, które odbędzie się w środę 25 maja 2022 r. (godz. 16:00 - 17:30).

Ze względu na Juwenalia seminarium wyjątkowo odbędzie się w formie zdalnej. Zapraszamy na platformę  MS Teams.

Plan spotkania
1. Informatyka techniczna i telekomunikacja - dr inż. Monika Kosowska – Dostosowywanie współczynnika finezji urządzeń optoelektronicznych z wykorzystaniem struktur diamentowych

Streszczenie

Urządzenia optoelektroniczne cieszą się dużym zainteresowaniem w wielu dziedzinach nauki i techniki. Wiele z nich wykorzystuje w swej konstrukcji wnęki (rezonatory) optyczne. Jest to układ powierzchni odbijających, w którym wielokrotnie odbite promieniowanie optyczne jest prowadzone po zamkniętej ścieżce. Parametrem opisującym wnęki optyczne jest współczynnik finezji, którego wartość determinuje możliwości zastosowań urządzeń optoelektronicznych z rezonatorem.
W ramach seminarium przedstawię wyniki badań dotyczących dostosowywania współczynnika finezji wnęk poprzez zastosowanie wybranych struktur diamentowych w ich konstrukcji. Pozwoliło to na optymalizację właściwości optycznych rezonatorów oraz budowę hybrydowego układu optoelektrochemicznego, wykorzystującego interferometr z wnęką Fabry’ego-Perota oraz trójelektrodowy układ elektrochemiczny. Element łączący podukłady stanowi warstwa diamentowa pełniąca podwójną rolę: zwierciadła oraz elektrody pracującej. Opracowany układ umożliwia pomiar bimodalny, pozwalając na optyczny monitoring roztworów w czasie reakcji elektrochemicznych.

 

2. Inżynieria lądowa i transport - dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. PBŚ - Krótka historia pewnego zabytku

Streszczenie

Będący przedmiotem wystąpienia jest zespół budynków produkcyjnych (dawna przędzalnia)  wybudowany w 1891roku. W latach 1925 ÷ 1957został poddany przebudowie i rozbudowie. Jest to parterowy obiekt wielkopowierzchniowy o konstrukcji szkieletowej, opartej na siatce okrągłych, żeliwnych słupów, przykryty dachem korytowym (zbliżonym do szedowego) o konstrukcji drewnianej. Zespół ten został nabyty przez nowych właścicieli w 2002 r. w stanie krytycznym a następnie odrestaurowany. W ramach przeprowadzonych prac „remontowych” i adaptacyjnych odgrzybiono jego porażone elementy natomiast te nie nadające się do dalszej eksploatacji wymieniono na nowe lub wzmocniono. W 2016 roku przedmiotowy zespół budynków o powierzchni zabudowy 1,3 ha został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/5976.
W styczniu 2020 r. wybuchł pożar, który pochłonął 80% kubatury zespołu. Podczas wystąpienia omówiona zostanie skala zniszczeń będąca skutkiem pożaru (temperatura przekroczyła tu 1300°C) a następnie akcji gaśniczej a także możliwość jego rewitalizacji.  

 

3. Nauki o polityce i administracji - dr hab. Marcin Skinder, prof. PBŚ - Popularyzacja nauki i wyników badań z wykorzystaniem wiedzy z komunikowania społecznego

Streszczenie

W trakcie prezentacji przedstawione zostaną związki popularyzowania nauki i wyników badań z twierdzeniami komunikowania społecznego. Z ich pomocą możliwe jest wyjaśnienie trudności i barier występujących w potencjalnie istotnych relacjach akademików z innymi grupami społecznymi, szczególnie tymi, których członkowie są zainteresowani poznaniem naukowym i wykorzystaniem go w rozmaitych celach rozwojowych.
Szczególnie istotne, w wystąpieniu, będą aspekty uwzględniające różnice w odbiorze przekazu, dywersyfikacje osobowościowe, także te związane z płcią oraz odniesienia do porozumiewania niewerbalnego. Umiejętność uwzględniania specyfiki komunikacji w określonym środowisku społecznym pozwala lepiej rozumieć czynniki, które determinują efektywność porozumienia, czego ostatecznym efektem będzie efektywniejsza popularyzacja nauki.

 

Zapraszamy do udziału w VII Seminarium Interdyscyplinarnym PBŚ, które odbędzie się w środę 20 kwietnia 2022 r. (godz. 16:00 - 17:30) w Auditorium Novum.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w spotkaniu w sposób zdalny zapraszam na platformę  MS Teams.

Plan spotkania
1. dr hab. inż. Marcin Komosa, prof. PBŚ - Układ kostny ssaków i ptaków a pomysły na życie - czyli o rusztowaniu organizmu funkcjonalnie

Streszczenie

 

Kościec zwierząt rozpatrywać można na wiele sposób, począwszy od przemian ewolucyjnych kręgowców, poprzez analizy o charakterze behawioralnym, aż do badań klinicznych i ortopedyczno-rehabilitacyjnych. Ten ostatni aspekt jest szczególnie mocno rozbudowany w przypadku koni sportowych. Nadzieje związane z karierą danego konia, jak chociażby perspektywa startu na wielkich imprezach i związana z tym wartość zwierzęcia przekraczająca nierzadko milion euro, powodują, że w przypadku kontuzji diagnostyka i leczenie stają się niezwykle istotne. Stąd ocena stanu aparatu ruchowego, w tym kości, wymaga dużego profesjonalizmu od lekarzy weterynarii i zoofizjoterapeutów, co z kolei zachęca do wsparcia ich działań podbudową naukową. Badania tego typu wychodzą obecnie poza dziedzinę anatomii prawidłowej i patomorfologii, gdyż niezbędne w wielu przypadkach okazuje się wykorzystanie bioinżynierii. Takie interdyscyplinarne podejście, z szeroko pojętymi zdobyczami techniki, dotyczy oczywiście też innych zwierząt, jak chociażby psów.
Osteologia to także otwarcie wrót do analiz lokomotorycznych w aspekcie behawioralnym. Lokomotoryka kładzie nacisk zwłaszcza na zmiany położenia ciała jako odpowiedź na czynniki środowiskowe, w których zwierzę funkcjonuje. Interesujące w tym względzie są zwłaszcza ptaki, których recepta na życie jest całkowicie odmienna od bliższych nam zwierząt ssących. Modyfikacje mózgowia, narządów zmysłów, płuc i innych narządów znajdują swe odzwierciedlenie w innej formie kośćca. Mowa tu nie tylko o kończynach, lecz także o elementach szkieletu osiowego. Tym, co szczególnie zaintrygowało świat naukowy w ostatnim czasie, to tak zwany „mózg krzyżowy”, a w zasadzie w nomenklaturze anatomicznej - narząd lędźwiowo-krzyżowy (organum lumbosacrale). Dlatego też wiele badań naukowych ostatnich lat koncentruje się na modyfikacjach ukształtowania ptasiego kręgosłupa, który jak się okazuje, nie tylko wspomaga zdolność do lotu, lecz także pełni rolę „pomieszczenia” dla wspomnianego narządu. Należy także wziąć pod uwagę budowę czaszki ptaków, która w porównaniu do ssaczej posiada również wiele modyfikacji. Może mieć to związek również z potrzebą rozwinięcia zdolności nawigacyjnych – kwestia magnetorecepcji lub niedocenianej przez lata roli węchu. Dlatego powracając do ssaków w kontekście wyżej ukazanych tropów badawczych, ciekawym kierunkiem jest porównanie u tych dwóch gromad kręgowców jamy nosowej, w tym kości sitowej oraz małżowin, wraz z elementami układu nerwowego.

 

2. dr inż. Małgorzata Trepczyńska-Łent - Zastosowanie technologii krystalizacji kierunkowej do kształtowania struktury i właściwości eutektycznego żeliwa białego

Streszczenie

W celu określenia możliwości poprawy właściwości wytrzymałościowych w zakresie rozciągania żeliwa białego przeprowadzono krystalizację kierunkową z kontrolowaną prędkością wzrostu. Do badań wykorzystano stop Fe-4,25 %C. Krystalizację kierunkową wykonano wykorzystując metodę Bridgmana z pionowym gradientem temperatury. Przy ustalonym gradiencie temperatury równym G = 33,5 K/mm zastosowano trzy prędkości przemieszczania próbki równe 83,3 μm/s, 125 μm/s oraz 167 μm/s. Na podłużnych i poprzecznych przekrojach otrzymanych prętów wykonywano zgłady metalograficzne. Przeprowadzono pomiary odległości międzyfazowej λ. Wykonano także głębokie trawienie w procesie rozpuszczania elektrolitycznego. Aby określić występowanie zmian parametrów sieci krystalograficznej faz eutektyki węglikowej stopu Fe-C wykonano dyfrakcyjne badania rentgenowskie. Naświetlenia wiązką promieniowania rentgenowskiego prowadzono równolegle i prostopadle do osi próbek. Realizowano badania techniką EBSD w celu identyfikacji składników struktury eutektyki oraz określenia map orientacji. Przeprowadzono badania wytrzymałościowe na mikropróbkach pobranych z różnych przekrojów makropróbek. Wyniki badań właściwości mechanicznych odniesiono do wykonanych pomiarów mikrotwardości HV01 a także analizy mikrostruktury oraz powstałych przełomów. W celu weryfikacji statycznych właściwości mechanicznych makropróbek krystalizowanych kierunkowo dla różnych wartości prędkości przeprowadzono próby monotonicznego rozciągania z zastosowaniem mikropróbek. Wyznaczono wykresy rozciągania oraz opracowano na ich podstawie statyczne właściwości materiałowe. Zastosowanie płaskich próbek oraz metody cyfrowej korelacji obrazu pozwoliło na wyznaczenie liczby Poissona dla wszystkich analizowanych przypadków. Stwierdzono, że krystalizacja kierunkowa zapewnia znaczne zmniejszenie rozrzutu właściwości wytrzymałościowych na przekroju próbki. Mechanizm pękania zarówno próbek o strukturze kierunkowanej, jak i niekierunkowanej miał podobny charakter. Były to przełomy kruche z niewielkimi obszarami pęknięć ciągliwych.

 

3. dr hab. Szymon Łoś, prof. PBŚ - Materiały Węglowe we Współczesnych Technologiach

Streszczenie

Podczas wystąpienia przedstawiony zostanie przekrój badań nad materiałami węglowymi stosowanymi w nowoczesnych technologiach. Postęp technologiczny dokonuje się tylko wówczas gdy poznajemy właściwości nowych materiałów. Najlepszym przykładem dla zobrazowania tej sytuacji  może być  postęp, który dokonała się w technologii wytwarzania półprzewodników. Na początku 20 wieku pierwszy tranzystor miał wymiary makroskopowe. We współczesnych procesorach na powierzchni centymetra kwadratowego można ich obecnie wytworzyć miliony. Zastosowanie technologii włókien węglowych jako lekkich materiałów konstrukcyjnych jest bardzo powszechne. Jednakże wiedza o zastosowaniu materiałów węglowych we współczesnych urządzeniach jak ogniwa paliwowe, układy do gromadzenia energii czy elektronice  nie jest już tak oczywista.

4. prof. Olutayo Oyerinde - University of the Witwatersrand , Johannesburg, South Africa

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Seminarium Interdyscyplinarnym Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, które odbędzie się w środę 23 marca 2022 roku w godz. 16:00 - 17:30.
Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej.
Zapraszam Państwa do Auditorium Novum. Osoby, które nie będą mogły lub nie będą chciały uczestniczyć w seminarium w sposób stacjonarny, zapraszam na platformę  MS Teams.

Plan spotkania
1.    Rafał Nowak - Grain quality characteristics of primary forms of barley Hordeum vulgare L. var. nigricans (Ser.) Körn and H. vulgare L. var. rimpaui Wittm

Summary:

Barley is widely used in the food industry. In comparison with bread cereals, it_ is characterised by a lower content of sugars, especially starch, and a higher content of non-starch polysaccharides. It provides more protein with a higher biological value and contains many minerals and antioxidants.
The primary forms of this species - black barley (Hordeum vulgare L. var. Nigricans (Ser.) Körn) and hooded barley (Hordeum vulgare L. var. Rimpaui Wittm) - can be particularly valuable in this respect. These forms belong to the two-row barley subspecies. They form grains that are mottled, dark brown to black in colour, set on a loose and sagging spike. Black barley forms a bony spike, while cap barley has bones transformed into caps. Analysis of the chemical composition indicates a higher mineral content in the black-coloured grain of the original hooded form. This grain contains more phosphorus, potassium, manganese, zinc and iron than the grain of the modern form of barley. Only the copper and slightly calcium content is lower. Grains of the original forms are also characterised by a higher content of protein, with a high biological value. Blackbark and hooded barley contained on average 12.7% and 8.5% more total protein in grain than the traditional form. The average content of amino acids in black-coloured grain was 768 g-kg-1 protein, including exogenous ones in the amount of 240.7 g-kg-1 protein. Bare-bones black barley outperformed the conventional and hooded forms in this respect by about 13% and 5%, respectively. The essential amino acids present in barley protein in the highest amount were leucine and phenylalanine. Protein utilisation (CS) was limited by valine and methionine.
According to literature reports, the black colour of grains is due to the content of phytomelanins, which are formed from oxidised and polymerised phenolic compounds. Blackbone and hooded barley may therefore exhibit significant antioxidant potential.


2.    Martina Wieczorek - Polymer composites with mineral fillers

Summary:

Poly(vinyl chloride) (PVC) is a thermoplastic material widely used in the industry. It is characterized by good resistance to atmospheric and chemical factors and a low production cost. However, its low thermal stability limits the range of applications of this material. Halloysite is a natural clay mineral with many potential applications in different industrial fields. Due to its unique structure, halloysite has proven to be a filler used to improve the mechanical properties of polymer composites, including composites with PVC matrix.
In order to obtain favorable properties of polymer composites with halloysite, it is often necessary to modify the mineral i.a. by using calcination method leading to improvement of interface interaction polymer- filler.
The effectiveness of calcination was confirmed by X-ray diffraction, Fourier-transform infrared spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM)  and by nitrogen adsorption method.
Composites based on unplasticized PVC dry blend with raw halloysite (HA) from the Dunino mine in Poland and, separately, with calcined halloysite (KHA) were prepared  in a molten state by using  Brabender mixing chamber. The structure of halloysite and PVC composites with 1 wt%, 5 wt% and 10 wt% of fillers was characterized by SEM observations. The mechanical properties such as tensile strength and Young’s modulus  were also tested.
The reduction of plasticization time and simultaneous increase of maximum torque with filler content were found basing on the results of plastographometric analysis. Basing on the stress-strain curves it was stated that the fracture mode changes from brittle to ductile in case of  the PVC samples containing the calcined mineral in comparison to those containing the non-calcined filler. The SEM images confirm the brittle behavior exhibited by the PVC/HA samples and the ductile behavior characteristic for the samples with KHA.
The tensile test results indicate a slight increase in the modulus of composites with halloysite compared to unfilled PVC whereby this improvement is more noticeable in case of calcined halloysite.

 

3. Jan Seyda - Identification of the physical mechanisms of fatigue damage accumulation under cyclic multiaxial loadings

Summary:

The aim of the present work is to identify the mechanisms of initiation and propagation of small fatigue cracks in selected materials under multiaxial loadings, including asynchronous cases. To study the evolution of small cracks and main crack formation, the cellulose acetate thin foil replication technique was utilized. Fatigue tests were performed on thin-walled tubular specimens, which were mirror-polished after CNC machining, to avoid the influence of unwanted factors. SEM observations of fatigue fracture surface were conducted and compared to previously obtained data.
The first part of fatigue tests was performed on specimens manufactured from PA38-T6 (AW 6060-T6) aluminum alloy. Fully reversed axial, torsional, 90º out-of-phase and one case asynchronous loadings were applied in elastic-plastic strain regime, with strain control. For these loading cases a shear damage mechanism was identified, based on the observation of small cracks. The small cracks initiated ate grew on maximum shear strain planes. The main crack formed at the very end of fatigue life by coalescence of small cracks of high density, regardless the applied loading case and level. An interesting difference in cracking behavior was observed in case of out-of-phase loading, on the low loading level. Small cracks propagated, and the main crack formed by linking of a few propagating cracks. The material reveals an important sensitivity to the non-proportionality of the loading case. Small cracks propagate faster, accelerating coalescence, which significantly shortens the fatigue life.
The research is in progress and will be extended to the lower levels of strain as well as other cases of loadings, including asynchronous loadings.


4. Niloofar Akhavan - Elucidating the mode of probiotic and prebiotic interaction in vitro as the element of a strategy for early microbiome modulation in chicken.

Summary:

Modulation of chicken intestinal microbiota by probiotics, prebiotics and synbiotics (their combination), is a sustainable strategy to enhance the gut health and immunity of the chicken and a solution to combat the stresses related with intensive poultry production. It is hypothesized, that the In ovo stimulation of the embryo with probiotics and prebiotics result in a unique and beneficial profile of gut microbiome. Therefore, it is important to develop a know-how for selection of candidate bioactive substances and to understand their mode of action to a possible maximum, prior to implementation. The understanding of biological substances should be approached at systemic levels. It can be performed to some extent, by simplification of the models and separating the biological factors in vitro.
In a first place a selection of several different strains of probiotic bacteria candidates such as Lactobacillus rhamnosus 25, Clostridium butyricum, was proposed to find which of these strains grow after cultivation with prebiotics and which of them would survive in the intestine after in ovo injection. Several poultry/human pathogens such as Mycoplasma gallisepticum a gram-negative, coccoid bacteria that cause chronic respiratory disease in poultry and, Campylobacter jejuni a gram-negative, non–spore-forming coccobacillus that cause Fowl cholera in poultry have been selected and will be used e.g., to investigate as to how our selected probiotics and prebiotics prevent them to grow in culture. Moreover, the dedicated tests to examine the antibiotic resistance of the selected pathogen strains, will be applied, targeting up to 20 antibiotics relevant to poultry It is expected, that this stepwise and proof-based strategy connecting at least 2 disciplines (zootechnics, biological sciences and veterinary) will efficiently assist the choice of bioactive substances for early life technologies in poultry production.
The obtained results will be merged with a metabolic study of footprint and fingerprint of the same probiotics, allowing to increase the understanding about the mechanisms and functionality of probiotics in the host gut during peri-hatch period.
Keywords: probiotic, prebiotic, chicken, intestine, microflora, microbiota, in ovo
the research is financed under National Science Centre UMO-2019/35/B/NZ9/03186

5.    Sanling Zuo - Mechanisms of probiotic and prebiotic functions in the chicken cells

Summary:

The performance of chicken is reflected in the health and physiological status of internal organs. Chickens with poor microbial properties get susceptible to intestinal microbial infection with a large number of deaths in severe cases. There are many studies that have recognized affecting host health by influencing host-gut microbe interactions,whose key effects occur during the perinatal period. Using in ovo model enables delivery of probiotics or synbiotics prenatally, to provide effective embryonic microbiome colonization.
The metabolic footprints and fingerprints of potential probiotics and probiotics are preselected in vitro and can be tracked in vivo to determine the metabolic characteristics and function of them. Parparallel analysis of metabolic fingerprints and footprints was able to show possible interconnection between intracellular metabolites and extracellular metabolites. Its metabolomics research relies on high sensitivity and resolution analysis techniques, commonly used Gas chromatography–mass spectrometry(GC-MS) and Liquid chromatography–mass spectrometry(LC-MS). With an optimized sample preprocessing, the efficient separation of complex samples can be achieved in a short time, and the compound information can be directly compared from the standard database, which is easy to be qualitative. Developing an in vitro cell culture system mimicking the chicken gut to explain the microbiome regulatory role of probiotics and prebiotics in gut health. After evaluating the cell differentiation status, preselected probiotics and prebiotics are added at the optimal time. The changes of intestinal epithelial cells were observed after co-culture, and the microbiological regulation mechanism was analyzed from the perspective of multi-omics to explain the interaction between probiotics and intestinal wall cells.
In conclusion, by combining the interdisciplinary acheivements from zootechcnics and chemical science,  it is expected to clarify the function of probiotics and probiotics in the chicken intestine.  
Financed by NCN under the grant agreement UMO-2019/35/B/NZ9/03186

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Seminarium Interdyscyplinarnym Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, które odbędzie się w środę 23.02.2022 roku w godz. 16:00 - 17:30. W trakcie spotkania swoje wystąpienia przedstawią uczestnicy Szkoły Doktorskiej PBŚ.
Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej.
Zapraszam Państwa do Auditorium Novum. Osoby, które nie będą mogły lub nie będą chciały uczestniczyć w seminarium w sposób stacjonarny, zapraszam na platformę  MS Teams.

Plan spotkania
1.    Natalia Pieniek - Gniadek - Identyfikacja narzędzia na podstawie mikrośladów powstających na tkance kostnej w wyniku uderzenia

Streszczenie:

Kryminalistyka dziedzina nauki, łącząca w sobie takie dyscypliny jak inżynieria mechaniczna oraz inżynieria biomedyczna, posiada narzędzia pozwalające powiązać konkretny pocisk z konkretną sztuką broni, z której został wystrzelony przy wykorzystaniu śladów powstałych wskutek tarcia powierzchni pocisku o wewnętrzną powierzchnię lufy. A czy możliwym jest dopasowanie śladów pozostawionych na kościach do narzędzia, które je zadało?
Celem wystąpienia oraz realizowanego w tym zakresie doktoratu będzie przedstawienie zagadnienia dotyczącego możliwości dokonania identyfikacji narzędzia (broni białej) na podstawie śladów powstających na tkance kostnej w wyniku uderzenia.
W trakcie seminarium zostanie przedstawiona analiza przeglądu literaturowego, zostaną zaprezentowane powstałe stanowiska badawcze, materiały oraz przyjęte metody badawcze oraz wstępne wyniki badań.
Słowa kluczowe: maszyna wytrzymałościowa, młot Charpy’eg, mikrotomograf, kości, ślady

2.    Patrycja Walichnowska - Life Cycle Assessment (LCA) jako narzędzie do oceny potencjalnego wpływu na środowisko procesu technologicznego

Streszczenie:

"Life Cycle Assessment (LCA) jako narzędzie do oceny potencjalnego wpływu na środowisko procesu technologicznego". Obecnie jednym z najpopularniejszych narzędzi do oceny cyklu życia procesu lub produktu jest Life Cycle Assesment (LCA). Metoda ta umożliwia określenie wpływów na środowisko przez cały okres życia badanego obiektu od wydobycia lub produkcji surowca, poprzez produkcję, użytkowanie i ostateczną utylizację. W ramach analizy uzyskuje się wyniki w jaki sposób badany obiekt oddziałuje na ekosystem, zdrowie ludzkie i zasoby naturalne. W ramach wystąpienia omówione zostaną główne aspekty LCA. Wśród nich struktura metody w której wyróżnia się cztery etapy: określenie celu i zakresu, analiza zbioru wejść i wyjść (LCI), ocena wpływu cyklu życia (LCIA) oraz interpretacja cyklu życia. Ponadto zaprezentowana zostanie możliwość użycia LCA do oceny procesu technologicznego na przykładzie procesu masowego pakowania butelek w folie termokurczliwą. W wystąpieniu zaprezentowane zostaną również korzyści płynących z prowadzenia i wdrażania LCA oraz normy, które bezpośrednio dotyczą oceny cyklu życia.

3.    Anna Mazurkiewicz - Metoda sterowania efektywnością funkcjonowania podsystemu zapewniania zdatności w systemie eksploatacji środków transportu

 Streszczenie:

Wybór strategii sterowania w systemach eksploatacji obiektów technicznych często dokonywany jest w sposób intuicyjny, oparty jedynie na wiedzy i doświadczeniu decydentów systemu. Błędny wybór decyzji może powodować zwiększenie czasu przestoju, zmniejszenie gotowości oraz straty finansowe związane z eksploatacją obiektów technicznych. Sterowanie efektywnością funkcjonowania złożonych systemów eksploatacji obiektów technicznych powinno być realizowane na podstawie podejmowania racjonalnych decyzji (strategii) sterowania procesem eksploatacji. W celu zapewnienia możliwości sterowania efektywnością funkcjonowania złożonych systemów eksploatacji obiektów technicznych należy stosować odpowiednie metody oraz narzędzia ułatwiające wybór racjonalnych decyzji (strategii) sterowania. W pracy zostanie opracowany model decyzyjny sterowania efektywnością funkcjonowania podsystemu zapewniania zdatności, który będzie uwzględniał zarówno stochastyczny charakter rozpatrywanego procesu eksploatacji oraz wpływ istotnych parametrów tego procesu na wartości funkcji kryterialnych. Sterowanie efektywnością funkcjonowania podsystemu zapewniania zdatności będzie polegało na wyznaczeniu zbioru rozwiązań suboptymalnych – wyznaczeniu zbioru strategii sterowania, których zastosowanie umożliwi wybór i podejmowanie racjonalnych decyzji w systemie eksploatacji. Mając na uwadze złożoność rozpatrywanego procesu eksploatacji oraz jego losowy charakter model decyzyjny zostanie opracowany z zastosowaniem decyzyjnych procesów semi-Markowa. Wyznaczenie racjonalnych strategii sterowania zostanie zrealizowane z zastosowaniem metod niedeterministycznych poszukiwania rozwiązań optymalnych (suboptymalnych), w tym wielokryterialnego algorytmu genetycznego oraz frontu Pareto.
    
Słowa kluczowe: efektywność, eksploatacja, procesy Markowa, środki transportu, sterowanie  

4.    Emilia Witkowska - Mikrorozmnażanie in vitro oraz ocena ustalonych i mieszańcowych genotypów Capsicum spp.

Streszczenie:
Celem pracy było opracowanie metodyki mikrorozmnażania in vitro linii podwojonych haploidów (ang. DH- Double Haploids) Capsicum spp. w celu zachowania interesującej zmienności genetycznej. Dotychczasowe badania in vitro nad papryką ograniczają się do pracy nad materiałem bardzo młodym. W niniejszej pracy podjęto próbę sterylizacji z materiału, który stanowiły dojrzałe, już owocujące rośliny wybranych dziewięciu genotypów papryki. Przed pobraniem próbek do założenia kultury in vitro rośliny ogławiano (usuwano stożki wzrostu części pędów), a następnie tak odświeżony materiał stanowił podstawę do dalszych prac. Przetestowano różne stężenia i czasy sterylizacji, tak aby znaleźć optymalne parametry dla Capsicum. Uzyskane eksplanty pasażowano na ustalonych podłożach zawierających regulatory wzrostu. Za kontrolę posłużyła pożywka   MS [wg Murashige i Skooga, 1962]. Oznaczono także poziom ploidalności. Nie zaobserwowano zmian u zregenerowanych roślin, jednak w kalusie zdarzały się próbki o zawartości 8C i 16C.

5.    Jakub Litewka - Mieszańce Capsicum spp. jako materiał donorowy w indukcji form o podwyższonej zawartości kapsaicynoidów

Streszczenie:

Celem pracy była ocena potomstw mieszańcowych uzyskanych w wyniku hybrydyzacji linii androgenicznych typu soft-flesh i odmian słodkich hard-flesh Capsicum spp. Formy soft-flesh papryki charakteryzują się miękkim miąższem owocni. W procesie produkcyjnym może on być oddzielony od innych części owoców przez separację mechaniczną bez stosowania wysokich temperatur. Pozwala to na zachowanie walorów smakowych i dietetyczno-antykancerogennych uzyskanych produktów nutraceutycznych. Materiałem badawczym było dziewięć genotypów: mateczna ‘9’, zapylacze ‘Sono’, ‘Mino’, ‘Luba’, ‘R’ oraz ich potomstwo. Przeprowadzono ocenę biometryczną owoców dla wszystkich genotypów. Dla mieszańców wyznaczono wydajność technologiczną przy produkcji przecierów oraz przy użyciu chromatografu wyznaczono zawartość kapsaicynoidów, obliczono także plon. W otrzymanych przecierach oznaczono zawartość masy suchej. Wszystkie genotypy poddano analizie molekularnej przy pomocy technik RAPD i SCoT. Owoce mieszańców posiadały cechę soft-flesh oraz znacznie większą zawartość kapsaicynoidów od roślin zapylających, jednak mniejszą od rośliny matecznej. Produkty polimorficzne zostały z amplifikowane przez startery SCoT: S2, S7, S11, S13, S33, S47 i RAPD: A06, A11, A18, A19. Badania udowodniły możliwość stworzenia potomstwa F1 o założonej i stabilnej zawartości kapsaicynoidów.

Zapraszamy do udziału w IV Seminarium Interdyscyplinarnym Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, które odbędzie się w dniu 26.01.2022 r. w godz. 16:00 - 17:30.

Zapraszam Państwa do Auditorium Novum (AN 1) oraz na platformę  MS Teams.

 

 

Plan Spotkania:
1. Technologia żywności i żywienia - dr hab. inż. Anna Długosz, prof. PBŚ - Obszary zainteresowań naukowych w zakresie dyscypliny - technologia żywności i żywienia

Streszczenie

W ramach seminarium przestawione zostaną główne obszary badawcze dotyczące oceny:
•    sposobu żywienia i stanu odżywienia, czynników społeczno-demograficznych i ekonomicznych w kontekście występowania zaburzeń stanu zdrowia, na poziomie jednostki, grupy i populacji w różnym wieku,
•    trafności, dokładności i poprawności tworzonych kwestionariuszy oceny sposobu żywienia,
•    sposobu żywienia i stanu odżywienia osób chorych.
Ponadto zostanie zaprezentowana część wyników uzyskanych na podstawie wieloletnich szeroko zakrojonych badań nad związkiem między wzorami żywienia, sytuacją społeczno-ekonomiczną i stylem życia oraz występowaniem niepożądanych skutków zdrowotnych i czynników ryzyka chorób dietozależnych u młodzieży z mniej zurbanizowanych regionów Polski. Do kompleksowej analizy zachowań żywieniowych młodzieży i oceny ich stanu zdrowia wykorzystano zaawansowane metody statystyczne.

2. Technologia żywności i żywienia - dr inż. Ewa Żary-Sikorska - Ekstrakty fenolowe jako suplementy diety przeciwdziałające skutkom żywienia wadliwego

Streszczenie

Nieprawidłowe nawyki żywieniowe, w tym niskie spożycie świeżych owoców i warzyw, nadkonsumpcja żywności wysokoprzetworzonej, żywienie wysokotłuszczowe oraz wysokofruktozowe, a zwłaszcza ich zdrowotne konsekwencje wymagają przeciwdziałania żywieniowego. Badacze wskazują na związki fenolowe jako składniki żywności przeciwdziałające rozwojowi chorób dietozależynych. Twierdzi się, że polifenole, a zwłaszcza ich pochodne metaboliczne wywołują szereg korzystnych efektów fizjologicznych i są określane jako bioaktywne składniki żywności o działaniu antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym, przeciwmiażdżycowym, anykancerogennym, czy antypatogennym, które mogą działać zarówno lokalnie w przewodzie pokarmowym, jak i systemowo w tkankach obwodowych konsumenta. Wiele obserwacji sugeruje, że potencjalna prewencja zdrowotna wynikająca ze spożycia owoców jagodowych wynika z obecności w ich składzie związków bioaktywnych, w typ polifenoli. Biodostępność związków fenolowych jest podstawowym czynnikiem determinującym ich aktywność prozdrowotną, a w konsekwencji prozdrowotne oddziaływanie preparatów fenolowych stosowanych jako suplementy diety. Populacja mikrobioty jelitowej ze swoją ogromną mocą enzymatyczną jest nadrzędnym czynnikiem biodostępności związków fenolowych. Mikrobiologiczna konwersja związków fenolowych prowadzi do powstawania szeregu związków pochodnych, które wskazuje się jako rzeczywiste cząstki bioaktywne.   
Preparaty pochodzenia roślinnego, a w szczególności uzyskiwane z różnych owoców jagodowych, są szeroko badane pod kątem ich działania fizjologicznego z wykorzystaniem modeli in vitro oraz in  vivo. Istnieje silna potrzeba określenia, które związki są najbardziej bioaktywne i które zapewniają najlepsze efekty w przeciwdziałaniu zdrowotnym skutkom niezbilansowanego odżywiania. Analizując obecny stan wiedzy, możemy stwierdzić, że wypadkowa produkcja metabolitów fenolowych w organizmie jest trudna do dokładnego przewidzenia. Jednak, jeśli znany jest skład fenolowy danego produktu naturalnego, można dość przecyzyjne ocenić powstawanie metabolitów mikroflory jelitowej, a to stanowi wskazówkę do projektowania preparatów fenolowych o działaniu prozdrowotnym.

 

3. Nauki o zarządzaniu i jakości
  • Dr hab. Rafał Drewniak, prof. PBŚ - Przewodniczący Rady Dyscypliny naukowej Nauko o Zarządzaniu i Jakości - Przedstawienie realizowanych w ramach Dyscypliny obszarów badań naukowych i kierunków prac badawczych
  • Dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. PBŚ - Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania - Metody zarządzania i wspomagania decyzji firm oraz organizacji non-profit w zakresie zachowania konkurencyjności i pogłębionej współpracy partnerów
  • Dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. PBŚ - Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej i Controllingu - Zastosowanie systemu informacji zarządczej klasy Business Intelligence w obszarze controllingu operacyjnego oraz zarządzania strategią (Balanced Scorecard) dla MŚP

Streszczenie

Dyscyplina naukowa Nauki o Zarządzaniu i Jakości mieści się w dziedzinie nauk społecznych i funkcjonuje w strukturach PBŚ w ramach Wydziału Zarządzania. Celem prowadzenia i rozwoju badań naukowych w dyscyplinie jest intensyfikacja procesu poznania naukowego oraz tworzenie naukowych podstaw dla praktyki gospodarczej współczesnych przedsiębiorstw. Obejmuje to także upowszechnianie i popularyzację wyników działalności badawczej, współdziałania z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zarówno w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Działania i aktywności obszaru badań w tym zakresie obejmują szerokie spektrum zagadnień dotyczących m.in.: uwarunkowań budowania pozycji konkurencyjnej i podstaw konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw, zastosowania metod analizy strategicznej do wspomagania decyzji firm w zakresie optymalizacji procesów biznesowych i ich innowacyjności, formułowania strategii marketingowych i analizy otoczenia dalszego oraz konkurencyjnego, zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju współczesnych systemów zarządzania w perspektywie internalizacji działalności organizacji, przywództwa i budowania relacji wewnątrzorganizacyjnych, wykorzystania informacji finansowych i niefinansowych w zarządzaniu oraz systemów Business Intelligence i metod stosowanych w controllingu i rachunkowości zarządczej, a także badań nad innowacjami finansowymi FinTech, nowymi rozwiązaniami w zakresie technologii transakcyjnych na rynku finansowym, analizy procesu inwestycyjnego funduszy venture capital/private equity i czynników wpływających na budowanie wartości spółek, wykorzystania crowdfundingu i tokenizacji w finansowaniu działalności przedsiębiorstw czy inwestycji społecznie odpowiedzialnych ESG (Environmental, Social, Government). Obszary te uzupełniane są także poprzez tzw. twarde aspekty zarządzania dotyczące m.in. inżynierii produkcji, technologii wytwórczych, systemów wspomagania decyzji przy wykorzystaniu zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, metod i technik służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości procesów produkcyjnych w współczesnych przedsiębiorstwach. Dotyczy to zarówno deskryptywnego, jak i wartościującego podejścia do jakości. Komplementarność wymienionych obszarów dotyczy głównie realizacji procesów zarządzania produktem, które umożliwiają poznanie potrzeb i badanie satysfakcji klientów, stanowiąc tym samym punkt wyjścia do doskonalenia jakości produktu. Z kolei ich odrębność wiąże się z wielowymiarowym podejściem do jakości produktu, z wykorzystaniem wiedzy interdyscyplinarnej, z obszaru nauk społecznych i przyrodniczo-technicznych, dzięki czemu można kształtować i identyfikować cechy produktu, zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami interesariuszy. Jednocześnie otwarcie gospodarki na potencjał czwartej rewolucji przemysłowej staje się niezbędnym warunkiem utrzymania zdolności konkurencyjnych oraz sprostania ukierunkowanym efektywnościowo wymogom rynku, które wymuszają zmianę filozofii funkcjonowania współczesnego biznesu. Prowadzi to do rozmaitych asymetrii i niedostosowań społeczno-gospodarczych, zarządczych i regulacyjnych. Wdrożenie Przemysłu 4.0 dotyczy bowiem nie tylko kwestii nowych technologii, narzędzi, metod produkcji, ale także dotyczy zmian we wszystkich aspektach działania przedsiębiorstwa, nie tylko na poziomie wewnętrznym, ale także w relacjach z otoczeniem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Seminarium Interdyscyplinarnym Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, które odbędzie się w środę 15.12.2021 r. w godz. 16:00 - 17:30.
Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej.
Zapraszam Państwa do Auditorium Novum (AN 1) . Osoby, które nie będą mogły lub nie będą chciały uczestniczyć w seminarium w sposób stacjonarny, zapraszam na platformę  MS Teams.

Plan spotkania:
1. Inżynieria lądowa i transport - dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. PBŚ - Kompozyty cementowe z dodatkiem pyłu bazaltowego

Streszczenie

Beton cementowy to substancja, która zaraz po wodzie, w największych ilościach wykorzystywana jest przez człowieka. Przemysł materiałów budowlanych wywiera jednak duży wpływ na środowisko. Produkcja cementu i betonu pochłania ogromne ilości paliw kopalnych i surowców naturalnych oraz jest bardzo energochłonna. Przemysł cementowy, z uwagi na proces technologiczny wytwarzania klinkieru oraz duże zużycie węgla, emituje do atmosfery znaczne ilości dwutlenku węgla. W związku z tym poszukuje się innych alternatywnych materiałów, które mogą być wykorzystywane jako częściowe zamienniki lub całkowite substytuty surowców wykorzystywanych do produkcji materiałów budowlanych.
Nadmierna eksploatacja i ograniczona dostępność do surowców naturalnych z jednej strony, a z drugiej problem z rosnącą ilością różnego rodzaju odpadów przemysłowych oraz brak miejsca do ich składowania, doprowadziły do rozwoju badań dotyczących możliwości ich wykorzystania do produkcji materiałów budowlanych. Poszukiwane są jednak nie tylko substytuty cementu, ale również materiały, które mogą zostać wykorzystane jako zamienniki piasku do produkcji materiałów budowlanych.
Alternatywnym surowcem naturalnym wykorzystywanym w produkcji betonów i zapraw może być pył skalny. Jest to odpad powstający w procesie wydobywania i mechanicznej obróbki skał w kopalniach kruszyw, a także w procesie suszenia kruszywa stosowanego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz w zakładach kamieniarskich. Zaprawa i beton z dodatkiem pyłu skalnego osiągają lepsze właściwości fizyczne i trwałość. Taki sposób wykorzystania tego odpadu jest uzasadniony technicznie, ekonomicznie i ekologicznie oraz jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, gdyż pozawala ograniczyć zużycie surowców naturalnych do produkcji kompozytów cementowych oraz efektywnie zagospodarować odpad.

 

2. Inżynieria chemiczna - dr hab. inż. Ireneusz Grubecki, prof. PBŚ - Analiza modelowa i optymalizacja reaktorów (bio)chemicznych

Streszczenie

Inżynieria chemiczna lub, ogólniej, procesowa jest nauką inżynieryjną, która wykorzystuje podstawy nauk fizycznych, chemicznych i matematyki, łącznie z zasadami ekonomii, zajmuje się procesami i aparatami, w których materia podlega transformacji ze względu na jej stan, skład oraz właściwości.Szczególnym istotnym obszarem jej badań jest inżynieria reaktorów (bio)chemicznych zajmująca się analizą zjawisk w nich zachodzących.
Głównym celem badań prowadzonych w tym obszarze jest stworzenie ilościowego opisu zjawisk zachodzących w reaktorach (bio)chemicznych w możliwie szerokim zakresie parametrów ekstensywnych i intensywnych determinujących przebieg procesu w pożądanym kierunku. Te uogólnienia są podstawą projektowania i właściwej eksploatacji tych aparatów.
Podstawowym narzędziem do sporządzenie takiego opisu jest modelowanie reaktorów (bio)chemicznych polegające na badaniu procesów na modelach matematycznych w celu uzyskania wskazówek do przewidywania ich przebiegu w reaktorach o określonej konstrukcji i dowolnych wymiarach.
W niniejszej prezentacji, na przykładzie procesu biotransformacji, opisano sposób analizy modelowej oraz optymalizacji reaktora okresowego (Rys. 1) oraz rurowego ze stałym złożem biokatalizatora
(Rys. 2) stanowiących dwa podstawowe typy reaktora, w których reakcje (bio)transformacji są prowadzone.

Rysunek 1 Reaktor okresowy

Rysunek 2 Reaktor rurowy ze stałym złożem (bio)katalizatora

Bardziej szczegółową uwagę zwrócono na drugi z wymienionych typów (bio)reaktora. Pokazano przy tym, że projektowanie i optymalizacja tego typu reaktora rurowego z płaszczem grzejnym (chłodzącym) nie jest łatwym zadaniem ze względu na konieczność uwzględnienia konwekcyjno-dyspersyjnego mechanizmu transportu masy i ciepła zarówno w fazie ciekłej jak i stałej fazie (bio)katalizatora oraz pomiędzy nimi (Rys. 3).
Aby zmaksymalizować produktywność ciągłego przepływowego reaktora rurowego strategia optymalna może być realizowana dwojako: 1) jako sterowanie strumieniem zasilającym oraz / lub 2) sterowanie temperaturą fazy ciekłej przepływającej przez (bio)reaktor. W tym drugim przypadku problem sterowania optymalnego można osiągnąć względnie prosto, mianowicie, poszukując takiej temperatury strumienia zasilającego, która zapewni maksymalną (lub największą) produktywność reaktora (Rys. 4).


Rysunek 3 Transport masy i energii w reaktorze ze stałym złożem (bio)katalizatora

Rysunek 4 Efekt zastosowania optymalnej temperatury zasilania


Wystąpienie ma na celu przedstawienie realnej analizy przeprowadzonej w odniesieniu do najczęściej sto-sowanego w praktyce przemysłowej (bio)reaktora, mianowicie nieizotermicznego reaktora ze stałym złożem (bio)katalizatora uwzględniając przy tym hydrodynamikę reaktora i w konsekwencji opory transport masy.

 

3. Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki - Prof. Remigiusz Grochal, Dr hab. Romuald Fajtanowski, prof. PBŚ, Dr hab. Katarzyna Tretyn, prof. PBŚ, Dr Ewa Raczyńska-Mąkowska - Inside outside

Streszczenie

Dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki obejmuje wiele działań twórczych. Osiągnięcia mają różny charakter jednak wyodrębnić spośród nich można kilka zasadniczych pól działania. Są to przede wszystkim dzieła projektowe: wzornicze, z zakresu projektowania wnętrz, czy komunikacji wizualnej oraz dzieła obejmujące sztuki wizualne. Z większością działań w dyscyplinie wiąże się uczestnictwo w wystawach i targach zarówno w kraju jak i za granicą.
Pierwsza prezentacja Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki przybliży Państwu wymienione obszary działalności pracowników.
Temat wystąpienia Inside outside określa zakres projektowy i artystyczny związany zarówno z intymną przestrzenią prywatną, po szeroką działalność dotyczącą kształtowania przestrzeni publicznej.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Seminarium Interdyscyplinarnym Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, które odbędzie się w środę 24.11.2021 r. w godz. 16:00 - 17:30.
Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej.
Zapraszam Państwa do Auditorium Novum (AN 1) . Osoby, które nie będą mogły lub nie będą chciały uczestniczyć w seminarium w sposób stacjonarny, zapraszam na platformę  MS Teams.

Plan spotkania:
1. Rolnictwo i ogrodnictwo - dr inż. Dariusz Kulus - Wykorzystanie nanocząstek w biotechnologii roślin

Streszczenie
Obecnie w Pracowni Roślin Ozdobnych i Warzywnych WRiB PBŚ realizowane są dwa projekty badawcze w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki (NCN): Miniatura 4 oraz Sonata 16. Dotyczą one wykorzystania nanocząstek w biotechnologii roślin.
Nanocząstki definiowane są jako agregaty na poziomie atomowym lub molekularnym charakteryzujące się unikatowymi właściwościami fizykochemicznymi, m.in. wysokim współczynnikiem powierzchni do objętości oraz wysoką reaktywnością chemiczną i biologiczną, w tym łatwością absorbcji przez komórki, co ma bezpośredni związek z ich niewielkimi rozmiarami, sięgającymi od 1 do 100 nm. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój nanotechnologii. Nanocząstki stosowane są coraz powszechniej w różnych gałęziach przemysłu, medycynie, farmacji, kosmetyce oraz środkach ochrony roślin. Do tej pory ich wykorzystanie w krioprezerwacji (długotrwałym przechowywaniu zasobów genowych w ciekłym azocie) i hodowli roślin było bardzo ograniczone. Wciąż brakuje kompleksowych badań na temat wpływu nanocząstek na organizmy żywe, a zwłaszcza genotoksycznych właściwości nanomateriałów. Celem omawianych projektów jest analiza wpływu wybranych typów nanocząstek na przebieg i efektywność mikrorozmnażania in vitro oraz właściwości roślin odtworzonych z tkanek przechowywanych w ciekłym azocie. Materiał badawczy stanowić będą dwie odmiany chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemum × morifolium Ramat.) oraz dwie odmiany serduszki okazałej (Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara). Ze względu na łatwość uprawy, wyjątkowe piękno i trwałość kwiatów gatunki ta są bardzo popularne na rynku ogrodniczym. W toku badań zweryfikowana zostanie przydatność nanomateriałów w reprodukcji roślin ozdobnych, hodowli nowych odmian oraz kriobiologii. Zbadane będzie wnikanie nanocząstek do komórki, ich wpływ na reakcje stresowe, metabolizm oraz zmiany w materiale genetycznym i fenotypie roślin. Jest to nowatorskie rozwiązanie w biotechnologii roślin. Wyniki uzyskane w projektach istotnie poszerzą wiedzę na temat wpływu nanocząstek na rośliny oraz będą miały ogromne znaczenie zarówno dla świata nauki, jak i praktyki ogrodniczej.
Finansowanie: Projekty finansowane w ramach konkursów NCN: Miniatura 4 (nr 2020/04/X/NZ9/01667) oraz Sonata 16 (nr 2020/39/D/NZ9/01592).

2.1. Informatyka techniczna i telekomunikacja - dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ  – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny - Prezentacja dyscypliny, zespołów badawczych, aktualnie realizowanych prac badawczych, przegląd dostępnej aparatury w kontekście współpracy z innymi dyscyplinami na PBŚ.
2.2. Informatyka techniczna i telekomunikacja - dr inż. Michał Kruczkowski  - Interdyscyplinarne zastosowanie inteligencji obliczeniowej w transformacji cyfrowej

Streszczenie
Metody inteligencji obliczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem uczenia maszynowego i eksploracji danych są aktualnie powszechnie stosowane zarówno w projektach komercyjnych jak i naukowych. Niewątpliwie motywacją do wykorzystania nowoczesnych technologii predykcyjnych jest chęć automatyzacji lub optymalizacji procesów, wspomagania procesów decyzyjnych oraz prognozowania przyszłości. Jednak największym akceleratorem rozwoju inteligencji obliczeniowej jest powszechność, uniwersalność i interdyscyplinarność stosowania niezależnie od dyscypliny nauki. Dobrym tego przykładem jest koncepcja PRZEMYSŁU 4.0 opisująca złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw obejmujący integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług.   
Celem seminarium jest zaprezentowanie interdyscyplinarnych zastosowań metod uczenia maszynowego i eksploracji danych oddziałowujących zarówno na badania naukowe jak i prace przemysłowe oraz zaproszenie innych zespołów badawczych do współpracy naukowej.
Adresatami seminarium są osoby lub zespoły posiadające wiedzę ekspercką w dowolnej dziedzinie nauki, które w ramach swoich badań naukowych wytwarzają dane – wiedzę.  

3. Automatyka, elektronika i elektrotechnika - dr inż. Zbigniew Kłosowski - Nowoczesna elektrotechnika w pozyskiwaniu energii elektrycznej, przesyłaniu i przetwarzaniu na potrzeby człowieka

Streszczenie
W referacie przedstawione będą dwa zagadnienia z szeroko rozumianej elektrotechniki w ujęciu symbiotycznym z elektroenergetyką na potrzeby odbiorcy końcowego energii.
Pierwszym zagadnieniem jest zarządzanie pracą mini systemów elektroenergetycznych z generacją rozproszoną (głównie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej) i magazynami energii, szczególnie w kontekście przyszłego polskiego systemu elektroenergetycznego w warunkach braku paliw kopalnych. W tym zakresie stosowane są nowoczesne metody modelowania matematycznego i symulacji cyfrowej w czasie rzeczywistym we współpracy z rzeczywistymi urządzeniami systemu elektroenergetycznego.
Drugim zagadnieniem jest projektowanie, konstruowanie i zastosowanie przekształtników rezonansowych w układach generatorów wysokiego napięcia stałego i przemiennego, bezprzewodowego przekazywania energii elektrycznej oraz grzania indukcyjnego.

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Seminarium Interdyscyplinarnym Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, które odbędzie się w środę 27.10.2021 roku w godz. 16:00 - 17:30.
Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej.
Zapraszam Państwa do Auditorium Novum. Osoby, które nie będą mogły lub nie będą chciały uczestniczyć w seminarium w sposób stacjonarny, zapraszam na platformę  MS Teams.

Plan spotkania

1. Zootechnika i rybactwo - dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, prof. PBŚ - Programowanie organizmu in ovo- model badawczy i technologia przyszłości


Streszczenie:
Zarodek ptaka rozwija się poza organizmem matki, dlatego stanowi doskonały materiał w badaniach in vivo oraz in vitro. U kury domowej (Gallus gallus domesticus) rozwój embrionalny kończy się po 21 dniach i w tym czasie obejmuje szybkie skoki rozwojowe całych układów, w tym krwionośnego, nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. Powszechny dostęp do technologii inkubacji jaj i lęgów umożliwia praktycznie nieograniczone możliwości studiów interdyscyplinarnych- m.in. toksykologicznych, komunikacyjnych, wytrzymałościowych, materiałowych, biomedycznych, mikrobiologicznych, wpływu stresów środowiskowych, manipulacji genetycznych i wielu innych, w dowolnych stadiach prenatalnych. Wykorzystanie modelu in ovo w nauce nie jest nową koncepcją, ponieważ udokumentowane badania sięgają czasów Arystotelesa. Z kolei, współczesne wyzwania społeczne są związane z rosnącym zapotrzebowaniem na żywność i wysokiej jakości białko mięsa, zmianami klimatycznymi,  zagrożeniami chorób odzwierzęcych i antybiotykoodporności. Wiadomo, że podstawowy sposób przeciwdziałania epidemiom polega na rozbudowanych programach szczepień. Przez ostatnie 30- lecie nastąpił dynamiczny rozwój technologii szczepień in ovo w zakładach wylęgowych drobiu. Od ok. 5 lat obserwowany jest skok wdrożeń technologii in ovo w Europie. To z kolei, powoduje systematyczne usprawnienia linii technologicznych oraz otwiera furtki dla nowych zastosowań, również w zakresie konstrukcji maszyn. U progu wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, trwają intensywne poszukiwania zrównoważonych rozwiązań opartych o naturalne substancje bioaktywne, które po wprowadzeniu do jaja będą trwale stymulować rozwój korzystnej mikrobioty, układu pokarmowego i odpornościowego kurcząt, i podnosić jakość produktów żywnościowych zgodnie z koncepcją Wspólnego Zdrowia. W treści prezentacji omówione będą możliwości zastosowania modelu in ovo i dostępnych technik iniekcji substancji stymulujących rozwój prenatalny, w oparciu o prace badawcze realizowane w katedrze Biotechnologii i Genetyki Zwierząt PBŚ.


2. Nauki chemiczne - dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. PBŚ - Nowe materiały do selektywnej izolacji zanieczyszczeń z próbek środowiskowych

Streszczenie:
Rzadko istnieje możliwość bezpośredniej analizy próbki i dokonanie pomiaru bez wcześniejszego przygotowania próbki. Badany analit zazwyczaj występuje w śladowych ilościach wobec matrycy będącej poliskładnikiem próbki, co skutkuje obserwowanym wpływem matrycy na wynik analizy. Oczywista jest zatem potrzeba oddzielenia analitu od składników matrycy lub oddzielenia interferentów od analitu w matrycy. Proces mający umożliwić i/lub ułatwić przeprowadzenie analizy nosi nazwę przygotowywania próbki; proces ten bywa najbardziej czasochłonnym etapem procesu analitycznego.
Jedną z technik przygotowywania próbek do analizy jest SPE (ang. solid-phase extraction) - ekstrakcja do fazy stałej. Technika ta znalazła na przestrzeni ostatnich 40 lat bardzo dużo zastosowań. Podstawowe możliwości SPE sprowadzają się do usuwania z próbki zanieczyszczeń (filtracja) i/lub interferentów względem danej metody analizy instrumentalnej lub izolacji analitu i związanego z tym jego zagęszczania, które pozwala na określenie stężenia analitu, który w matrycy występuje w bardzo niskim stężeniu.
W wykładzie przedstawiono wyniki otrzymywania selektywnych i wydajnych nowych sorbentów które można wykorzystać do SPE. Na drodze chemicznej modyfikacji powierzchni nośnika (krzemionki) otrzymano polimeryczne wypełnienie jonowymienne z warstwami polimeru MA-BDDE (MA - metyloamina, BDDE - eter 1,4-butanodiolodiglicydylowy), które w swej strukturze zawierają czwartorzędowe grupy amoniowe jako centra aktywne.
Dla otrzymanych sorbentów określono warunki prowadzenia procesu ekstrakcji takie jak przepływ, eluenty oraz wpływ pH na odzyski analitów. Wykreślono krzywe przebicia dla sześciu jonów: fluorków, chlorków, azotanów(III), azotanów(V), siarczanów(VI) oraz wodorofosforanów(V). Uzyskane dane pozwalają na praktyczne zastosowanie przygotowanego nośnika i zaprojektowanie procesu przygotowania do analizy próbek jonów nieorganicznych.


3. Inżynieria mechaniczna - prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński Inżynieria mechaniczna  - Potencjał naukowo-badawczy dyscypliny inżynieria mechaniczna - tematyka badań i możliwości badawcze

Streszczenie:
W trakcie prezentacji przedstawione zostaną podstawowe zakresy prac naukowo-badawczych realizowanych w zespołach naukowych pracujących w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.
Zostaną syntetycznie omówione wybrane tematy badań oraz zademonstrowane możliwości badawcze, w tym wybrane elementy infrastruktury badawczej.
Przedstawione zostaną także potencjalne obszary współpracy w zakresie realizacji interdyscyplinarnych badań i prac rozwojowych.