PL

EN

Jakość kształcenia na PBŚ

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich poprzez doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) dąży do zapewnienia zgodności jakości kształcenia z wymaganiami przepisów prawa w zakresie szkolnictwa wyższego. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje założenia, cele, narzędzia i procesy związane z projektowaniem, realizacją, oceną i doskonaleniem jakości procesu kształcenia. System składa się z właściwych struktur organizacyjnych ze wskazaniem podziału odpowiedzialności oraz procedur i procesów umożliwiających wdrożenie zarządzania jakością kształcenia oraz wytworzenie wysokiej kultury jakości rozumianej jako zbiorowa odpowiedzialność za kształcenie na PBŚ, wzorce zachowań studentów, nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz działań związanych z dbałością o wysoką jakość. Doskonalenie jakości kształcenia jest procesem ciągłym i systematycznym, w którym uczestniczą wszyscy interesariusze wewnętrzni – pracownicy Politechniki, studenci i uczestnicy studiów podyplomowych oraz interesariusze zewnętrzni - kandydaci na studia, przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego i absolwenci.

Podstawowymi ogólnouczelnianymi procedurami w zakresie jakości i ewaluacji kształcenia obowiązującymi na PBŚ są:

  • Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich i doktorantów,
  • Hospitacje zajęć dydaktycznych,
  • Ocena satysfakcji studentów i doktorantów PBŚ,
  • Ocena satysfakcji studentów z zagranicy,
  • Ocena satysfakcji absolwentów PBŚ,
  • Monitorowanie losów zawodowych absolwentów.

Oprócz procedur ogólnouczelnianych, Wydziały opracowują własne procedury jakości kształcenia np. procedury dyplomowania.

Na PBŚ funkcjonuje Księga Zarządzania Jakością Kształcenia, która zawiera zbiór wszystkich informacji o jakości i ewaluacji kształcenia na PBŚ.