PL

EN

Struktura organizacyjna Wewnętrznego Systemu zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK)

Strukturę organizacyjną WSZJK Politechniki Bydgoskiej tworzą:

Pełnomocnik Rektora ds. jakości i ewaluacji kształcenia
dr inż. Marcin Drechny, prof. PBŚ, e-mail: Marcin.Drechny@pbs.edu.pl

Uczelniany Zespół ds. Jakości i Ewaluacji Kształcenia

Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia (WZdsJK)

Przewodniczący Rad Programowych poszczególnych kierunków studiów

Wsparcie informatyczne WSZJK zapewnia Dział Informatyki