PL

EN

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne. Kredyt studencki nie jest kredytem w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2018 r. poz. 993 i 1075).

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich uregulowany ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468). Rozporządzenie prostudenckie, czyli wszystko o nowych kredytach (1.02.2019)

Osoby uprawnione do kredytu

Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego może złożyć student, który nie ukończył 30 roku życia oraz doktorant, który nie ukończył 35 roku życia, o ile dochód na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym rok ubiegania się o kredyt nie przekroczy 3000 zł. O kredyt mogą się ubiegać cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej, uchodźcy oraz posiadacze Karty Polaka.

Składanie wniosku o kredyt

Aktualnie wniosek można składać w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej);
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej oraz do celów poręczenia kredytu;
 • oświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu wnioskodawcy i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz aktualnej liczbie członków rodziny.

We wniosku o kredyt należy wskazać wysokość wnioskowanej transzy kredytu.

Zawarcie umowy o kredyt

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2021/2022 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 3.000 zł (kwota netto): INFORMACJA

Zanim bank podpisze ze studentem lub doktorantem umowę kredytu, musi dokonać oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej transzy kredytu. O kredyt można ubiegać się cały rok. Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na  6 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa kredytu studenckiego. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką. W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej transzy kredytu.

W przypadku ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wysokość, instytucja kredytująca wypowiada umowę kredytu studenckiego i żąda jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia.
Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca powinien powiadomić bank:

 • o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów);
 • ukończeniu studiów, tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub - w przypadku doktorantów - uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem);
 • urlopie od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
 • zawieszeniu w prawach studenta.

Zawieszenie spłaty kredytu

W przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej, kredytobiorca może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt może być umorzony przez instytucję kredytującą:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim. 

Wniosek o umorzenie rozpatrywany jest przez instytucję kredytującą w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Kredyt może być również umorzony częściowo z uwagi na szczególnie trudną sytuację życiową, wyróżniającego wyniku ukończenia studiów przez kredytobiorcę lub w całości, w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy lub śmierci kredytobiorcy. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub instytucja kredytująca na wniosek kredytobiorcy.


 
Zaświadczenie niezbędne do ubiegania się o umorzenie części kredytu lub pożyczki studenckiej wydawane jest na wniosek absolwenta. Wniosek należy dostarczyć do Biura Świadczeń dla Studentów. Listy najlepszych absolwentów z poprzednich lat akademickich dostępne są w Biurze Świadczeń dla Studentów. Informację o znalezieniu się na liście najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich w poprzednich latach akademickich można uzyskać kontaktując się drogą mailową:rds@pbs.edu.pl.