PL

EN

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2023/2024:

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

 1. art. 93, art. 359, art. 361 i art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.) oraz
 2. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428).

Dodatkowo procedurę ubiegania się o stypendium na danej uczelni reguluje Zarządzenie rektora.

Kto może otrzymać stypendium?

 

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:
znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
- znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki: w poprzednim roku akademickim (czyli 2022/2023) zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2023/2024).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2023 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia. 

Opisany wyjątek dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta w 2023 r. na jednolite studia magisterskie albo na studia pierwszego stopnia nie może ubiegać się o stypendium na pierwszym roku tych studiów.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odmowę przyznania stypendium.

Komu nie przysługuje stypendium ministra?

 

Stypendium ministra nie przysługuje studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy:
- magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
- licencjata, inżyniera albo równorzędny, ale tylko gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:
pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.
Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

W przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających – zgodnie z przepisami prawa – 11 albo 12 semestrów, okres przysługiwania stypendiów ministra jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.

Ww. warunki są weryfikowane z danymi w systemie POL-on w trakcie oceny formalnej wniosków.

Jakie osiągnięcia są uznawane przy ocenie wniosku za znaczące osiągnięcia?

 

Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazane we wniosku muszą być związane z odbywanymi studiami na kierunku (lub na kierunkach – w przypadku indywidualnych studiów międzywydziałowych lub międzydziedzinowych), z którego student ubiega się o stypendium. We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć związanych ze studiami na innym kierunku (np. studiami równoległymi, w drugiej uczelni).

Nie można też podawać we wniosku osiągnięć naukowych lub artystycznych spoza studiów, np. związanych z pracą zawodową, hobby lub innymi prywatnymi zainteresowaniami, etc.
 
Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 1. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  Aktualny wykaz wydawnictw z dnia 22 lipca 2021 r. znajduje się tutaj.
  Publikacje w wydawnictwach spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 2. Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
  Aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023 r. znajduje się tutaj
  Publikacje w czasopismach lub materiałach z konferencji spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 3. Znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
 4. Samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
 5. Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 1. Autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 2. Autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;
 3. Znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 4. Znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 5. Autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym;
 6. Autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej;
 7. Indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 8. Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Uwaga! W przypadku osiągnięć artystycznych, słowo „autorstwo” oznacza 100% wkład autorski w dane dzieło. Współautorstwo (znaczący wkład autorski lub znaczący udział) jest uznawane za znaczące osiągnięcie tylko w przypadku osiągnięć w kat. 2, 3, 4 i 8.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, ze zm.), co najmniej:

 • szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
 • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
 • szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
 • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
 • pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
 • miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

 • uniwersjadzie,
 • akademickich mistrzostwach świata,
 • akademickich mistrzostwach Europy,
 • Europejskich Igrzyskach Studentów.
W jaki sposób są dokumentowane osiągnięcia?

 

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć.
Oświadczenia mogą być wypełniane własnoręcznie lub w edytorze tekstowym. Wykaz niezbędnych załączników oraz przykłady oświadczeń – do pobrania u dołu strony MEIN .

Oświadczenia dołączane do wniosku są podpisywane własnoręcznie albo elektronicznie.

W przypadku wyboru podpisu własnoręcznego należy:

 • wypełnić wymagane pola w oświadczeniu (w edytorze tekstowym lub własnoręcznie),
 • własnoręcznie podpisać wydrukowane oświadczenie,
 • wykonać skan (lub zdjęcie) podpisanego oświadczenia,
 • zapisać zeskanowane oświadczenie jako plik PDF.

W przypadku wyboru podpisu elektronicznego (bez konieczności druku) należy:

 • wypełnić wymagane pola w oświadczeniu (w edytorze tekstowym),
 • zapisać oświadczenie jako plik PDF,
 • podpisać plik PDF elektronicznie: kwalifikowanym podpisem elektronicznym – tylko za pomocą aplikacji udostępnionej przez dostawcę tej usługi, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przez e-dowód) – przy pomocy czytnika lub aplikacji eDO App.

Uwaga! W celu podpisania dokumentu (oświadczenia) niedopuszczalne jest:

 • wstawienie (wklejenie) do pliku PDF cyfrowego odwzorowania własnego podpisu (np. zdjęcia, skanu, obrazka, etc.),
 • złożenie w pliku PDF odręcznego podpisu rysikiem na ekranie monitora lub tabletu,
 • podpisanie pliku PDF za pomocą programu Acrobat Reader przez funkcję „Podpisz się (dodaj inicjały/podpis)”.

Ww. sposoby nie stanowią elektronicznego podpisania dokumentu (oświadczenia). Wnioski, do których dołączono oświadczenia podpisane w sposób nieprawidłowy, będą odsyłane do uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 Kpa, tj. poprzez wezwanie rektora uczelni do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Kto składa wniosek o stypendium?

 

Wnioskodawcą stypendium ministra jest wyłącznie rektor uczelni. 

Student przedstawia jedynie swoją kandydaturę do stypendium. Sposób przedstawiania rektorowi swoich kandydatur przez studentów reguluje procedura uczelniana.

Rektor może nie przesłać do ministra wniosku, który nie spełnia warunków formalnych (patrz pkt 2.1. i 2.2.) lub nie zawiera znaczących osiągnięć, o których mowa w rozporządzeniu.

Z jakiego okresu mogą być podawane osiągnięcia we wniosku?

 

We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2023 r.

Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów, a więc:
- w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – od dnia rozpoczęcia tych studiów
- w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia

W przypadku dotychczasowych stypendystów ministra, we wniosku można podać jedynie osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra.

We wniosku nie można wykazywać osiągnięć, które zostały uzyskane w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

W jaki sposób są przekazywane wnioski do ministra?

 

Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie OSF w dniu 1 października 2023 r. od godz. 8:00.

Wniosek może złożyć wyłącznie rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona – wyłącznie przez system OSF.

Pełnomocnictwo rektora powinno wprost wskazywać, że dana osoba jest upoważniona do składania wniosków o przyznanie studentom stypendium ministra za znaczące osiągnięcia.

Wnioski, które zostaną przesłane inną drogą niż przez system OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP), nie będą rozpatrywane.

Jaki jest termin składania wniosków?

 

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do dnia 25 października 2023 r. Po tej dacie system OSF automatycznie zakończy nabór wniosków.
Ww. termin jest terminem prawa materialnego, zatem nie podlega przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.
 

 1. Swoją kandydaturę do stypendium może zgłosić student, który spełnia wymogi do ubiegania się o stypendium określone w rozporządzeniu, o którym mowa w Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428).
 2. Kandydaturę zgłasza za pośrednictwem koordynatora wydziałowego
 3. Student wysyła zgłoszenie ze swojego konta pocztowego w domenie pbs.edu.pl na adres poczty elektronicznej koordynatora na druku zgłoszenia (pobierz) w terminie do trzeciego dnia roboczego października za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim.  Kopię zgłoszenia wysyła do wiadomości Biura świadczeń dla studentów na adres: rds@pbs.edu.pl
 4. Koordynator wydziałowy, będący redaktorem wniosków, tworzy w systemie OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) wniosek dla studenta oraz uzupełnia dane dotyczące rektora i Politechniki (część A).
 5. Student, po otrzymaniu od Koordynatora loginu i hasła do systemu OSF, wprowadza do wniosku, jako redaktor pomocniczy, dane osobowe (część B) oraz informacje o osiągnięciach wraz z załącznikami (część C). 
 6. Student generuje plik roboczy wniosku w formacie pdf i wysyła do koordynatora informując go o zakończeniu edycji wniosku.
 7. W przypadku braku załączników potwierdzających przedstawione osiągnięcia koordynator wzywa studenta do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie. Wezwanie następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy studenta w domenie pbs.edu.pl.
 8. Koordynator przesyła w EZD plik roboczy wniosku do Biura świadczeń dla studentów Centralnego Dziekanatu w celu weryfikacji danych osobowych studenta (część B). Biuro świadczeń dla studentów potwierdza poprawność danych studenta lub  zgłasza ewentualne błędy i braki. W przypadku wystąpienia błędów w części B wniosku koordynator, za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie pbs.edu.pl, informuje studenta o wprowadzonych zmianach. 
 9. Koordynator generuje ostateczną wersję wniosku w formacie pdf i przedstawia ją rektorowi do podpisu elektronicznego w terminie do dwunastego dnia roboczego października. Koordynator przedstawia rektorowi jedynie wnioski zawierające komplet załączników. W przypadku gdy, pomimo wezwania, student nie uzupełni brakujących załączników Koordynator informuje studenta o niezłożeniu wniosku w związku z błędami proceduralnymi. 
 10. O przedstawieniu ministrowi wniosku studenta decyduje rektor.
 11. Wnioski podpisane przez rektora, koordynator przesyła do ministerstwa w terminie do dnia 25 października (do godz. 23:59) za pośrednictwem modułu „elektroniczna wysyłka” Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), a listę studentów, których wnioski zostały wysłane (z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru albumu) przesyła do wiadomości Biura świadczeń dla studentów (e-mail: rds@pbs.edu.pl).

Koordynatorzy wydziałowi ds. stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów:

Wydział Inżynierii Mechanicznej: dr inż Marietta Markiewicz, e-mail: marietta.markiewicz@pbs.edu.pl
Wydział Sztuk Projektowych: dr Marta Gębska, e:mail: marta.gebska@pbs.edu.pl
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej: dr inż. Agnieszka Bajorek, e-mail: agnieszka.bajorek@pbs.edu.pl
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska: dr inż. Magdalena Nakielska, e-mail: magdalena.nakielska@pbs.edu.pl
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii: dr Beata Szala, e-mail: beata.szala@pbs.edu.pl
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt: dr hab. inż. Piotr Indykiewicz, prof. PBŚ, e-mail: piotr.Indykiewicz@pbs.edu.pl
Wydział Zarządzania: dr Anna Michalska, e-mail: anna.michalska@pbs.edu.pl
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki: dr inż. Mirosław Miciak, e-mail: miroslaw.miciak@pbs.edu.pl
 

Jakie są etapy procedury przyznawania stypendium?

 

W pierwszej kolejności wszystkie wnioski o przyznanie stypendium zostają poddane ocenie formalnej. Na tym etapie Ministerstwo weryfikuje z systemem POL-on dane dotyczące przebiegu studiów. Sprawdzana jest kompletność dokumentów oraz prawidłowość sposobu udokumentowania osiągnięć. W wyniku oceny formalnej część wniosków może być odesłana do wnioskodawcy w celu uzupełnienia braków formalnych lub złożenia stosownych wyjaśnień. Odbywa się to przez system OSF oraz ePUAP.

Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.

Klucz oceny wniosków w tym konkursie zostanie opublikowany na stronie MEIN przed rozpoczęciem naboru. Może on się różnić od wytycznych oceny stosowanych w poprzednim konkursie.

Do kiedy są rozpatrywane wnioski?

 

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2023/2024 zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 marca 2024 r.
Do otrzymania stypendium konieczne jest posiadanie statusu studenta w dniu wydania decyzji przez Ministra. Z konstrukcji art. 359 oraz art. 93 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika bowiem, że stypendium nie może otrzymać osoba niebędąca już studentem.
Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do uczelni oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.
 

Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów.

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł.  Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium.

Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministra.

Stypendium wypłaca się jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni – na wskazany przez studenta rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

 

Zasady zgłaszania studentów do stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe obowiązujące w PBŚ