Ubezpieczenia zdrowotne

STUDENCI - OBYWATELE POLSCY

 1. Student lub doktorant korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
  • do czasu ukończenia 26 roku życia - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach, dziadkach bądź opiekunach prawnych;
  • bez ograniczenia wieku - jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach, dziadkach bądź opiekunach prawnych;
  • bez ograniczenia wieku - jeżeli jego małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na małżonku.
 2. Studentów i doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego - na ich pisemny wniosek - zgłasza Uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Studentów i doktorantów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiadają rodziców, dziadków lub opiekunów prawnych bądź rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego) po rozpoznaniu sytuacji studenta lub doktoranta może ubezpieczyć Uczelnia.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  – Uczelnia  zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę za studentów oraz doktorantów, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (w szczególności dotyczy to osób, które ukończyły 26. rok życia).

Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenie zdrowotnego przez uczelnię

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub doktorantów ale prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów i doktorantów wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów/ doktorantów.

Zgodnie z przepisami, studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy wskazują również wyraźnie kolejność przejmowania obowiązku zgłoszenia. Jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go (i odprowadza składkę) pracodawca, jeżeli natomiast student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten leży po jego stronie. W drugiej kolejności obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia mają - w przypadku studenta, który nie ma umowy o pracę czy własnej działalności gospodarczej - rodzice, ale tylko do 26. roku życia studenta. Studenta, który ukończył 26. rok życia lub nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia. Zgłoszenie to następuje po immatrykulacji i złożeniu przez studenta oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Oczywiście, zawsze można dodatkowo ubezpieczyć się komercyjnie, na przykład od nieszczęśliwych wypadków, jednak takie ubezpieczenie nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.  

Począwszy od 1 stycznia 2013 roku aby zarejestrować się na wizytę w przychodni lekarskiej, poradni, aby skorzystać z opieki szpitalnej, a więc aby udowodnić fakt ubezpieczenia wystarczy podać numer PESEL i okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dzieci - legitymację szkolną). Na tej podstawie system eWUŚ zweryfikuje uprawnienia do leczenia.  

Każdy ubezpieczony w NFZ, a więc i student, ma prawo leczyć się w dowolnym miejscu w kraju w placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ.

Student/doktorant musi zgłosić się do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich ( Al. Prof. S. Kaliskiego 7, bud. RCI, pok. 13A) i wypełnić odpowiedni dokument. Powinien mieć przy sobie dowód osobisty.

W czasie trwania ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, skan wypełnionego wniosku o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rds@pbs.edu.pl. Tą drogą można również zgłosić rezygnację z ubezpieczenia.

STUDENCI - OBCOKRAJOWCY

 1. Studenci i doktoranci będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego \ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamieszkujący na terytorium tego państwa mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni pod warunkiem posiadania aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.
 2. Studenci i doktoranci niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i posiadają ważną Kartę Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, zawierając stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W takiej sytuacji składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza UTP.

  Aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy:
  1. udać się do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Łomżyńska 33) w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
  2. z podpisaną umową i ważną Kartą Polaka lub dokumentem potwierdzającym pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji należy zgłosić się do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich (Al. Prof. S. Kaliskiego 7, bud. RCI, pok. 13A) w celu dokonania dalszych formalności,
  3. po dokonaniu wyżej wymienionych formalności UTP będzie opłacał comiesięczne składki za ubezpieczenie zdrowotne,
  4. w celu korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej należy wypełnić deklarację w dowolnej przychodni, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
   ​​​​
 3. Studenci i doktoranci niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niemogący wykazać się ważną Kartą Polaka lub dokumentem zaświadczającym, iż zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, mogą zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i samodzielnie opłacać comiesięczną składkę.

Aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy:

 1. udać się do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Łomżyńska 33) w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
 2. samodzielnie opłacać składkę ubezpieczenia.