PL

EN

Ubezpieczenia zdrowotne

STUDENCI - OBYWATELE POLSCY

 1. Student lub doktorant korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
  • do czasu ukończenia 26 roku życia - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach, dziadkach bądź opiekunach prawnych;
  • bez ograniczenia wieku - jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach, dziadkach bądź opiekunach prawnych;
  • bez ograniczenia wieku - jeżeli jego małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na małżonku.
 2. Studentów i doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego - na ich pisemny wniosek - zgłasza Uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Studentów i doktorantów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiadają rodziców, dziadków lub opiekunów prawnych bądź rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego) po rozpoznaniu sytuacji studenta lub doktoranta może ubezpieczyć Uczelnia.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  – Uczelnia  zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę za studentów oraz doktorantów, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (w szczególności dotyczy to osób, które ukończyły 26. rok życia).

Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenie zdrowotnego przez uczelnię

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub doktorantów ale prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów i doktorantów wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów/ doktorantów.

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Świadczeń dla Studentów Centralnego Dziekanatu (Al. Prof. S. Kaliskiego, Bud J, pok. 107). Skan wypełnionego wniosku o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego można również złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rds@pbs.edu.pl. Tą drogą można również zgłosić rezygnację z ubezpieczenia.

STUDENCI - OBCOKRAJOWCY

 1. Studenci i doktoranci będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego \ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamieszkujący na terytorium tego państwa mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni pod warunkiem posiadania aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.
 2. Studenci i doktoranci niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i posiadają ważną Kartę Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, zawierając stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W takiej sytuacji składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza UTP.

  Aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy:
  1. udać się do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Łomżyńska 33) w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
  2. z podpisaną umową i ważną Kartą Polaka lub dokumentem potwierdzającym pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji należy zgłosić się do Biura Świadczeń dla Studentów Centralnego Dziekanatu (Al. Prof. S. Kaliskiego 7, bud. J, pok. 107) w celu dokonania dalszych formalności,
  3. po dokonaniu wyżej wymienionych formalności Uczelnia zgłosi studenta do ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS,
  4. w celu korzystania z opieki zdrowotnej należy wypełnić deklarację w dowolnej przychodni, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
   ​​​​
 3. Studenci i doktoranci niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niemogący wykazać się ważną Kartą Polaka lub dokumentem zaświadczającym, iż zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, mogą zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i samodzielnie opłacać comiesięczną składkę.

Aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy:

 1. udać się do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Łomżyńska 33) w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
 2. samodzielnie opłacać składkę ubezpieczenia.